Republika e Kosoves

Lipjan

Përgjegjësitë

– Bënë përgatitjen e projektit të buxhetit në procedurën e propozimit nga Kryetari i Komunës për miratim në Kuvend;

– Është përgjegjëse për mbajtjen e llogarive dhe raporteve financiare periodike dhe vjetore;

– Është përgjegjëse për menaxhimin e thesarit; ç) Është përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe monitorimin e sistemeve dhe procedurave për ekzekutimin e buxhetit;

– Përgatit procedurat dhe raportet e kontabilitetit;

–  Ndihmon organet e Komunës në planifikimin e mjeteve buxhetore;

– Planifikon, përcakton obligimet në bazë të rregulloreve komunale të subjekteve të caktuara në Komunë, shkallën e ngarkesës (tarifën), nga lëmi i tatimit në pronë, taksave, dhe gjobave Komunale;

– Kryen edhe punë tjera nga kompetenca e Komunës në lëmin e financave.