Republika e Kosoves

Lipjan

 

Vendim për konsultimin e publikut për Planin Lokal të veprimit për përfshirjen e komunitetit rom dhe ashkali 2024-2026

2024/02/08 - 4:25

Forma e aplikacionit: Vendim për konsultimin e publikut për Planin Lokal të veprimit për përfshirjen e komunitetit rom dhe ashkali 2024-2026