Republika e Kosoves

Pejë

SHUARJA E BIZNESIT

 

 1. Dokumentet që janë të nevojshme për shuarje të biznesit individual ose ortakërisë së përgjithshme:

 

 1. Plotësimi i formularit D
 2. Kopja e letërnjoftimit të pronarit (pronarëve),
 3. Çertifikata  Origjinale e biznesit,
 4. Vërtetimi prej Administratës Tatimore të Kosovës, për shuarjen e biznesit.
 5. Për ortakeri: marrëveshja për shuarje

 

 1. Dokumentet që janë të nevojshme për shuarjen e korporatave:
 2. Plotësimi i formularit D
 3. Shpallja  në nje gazetë me tirazh te madhe ne Kosove,  në  gjuhët zyrtare te Kosoves, nje shpallje ne madhesi jo më të vogël se 1/10 e faqës, 30ditë para shuarjes
 4. Vërtetimi  nga Administrata Tatimore e Kosovës për shuarje të biznesit
 5. Çertifikata  origjinale e biznesit
 6. Id-të kopje të pronarit ose  pasaportat kopje , nëse është pronari i huaj
 7. Vendimin për Shpërbërjen vullnetare te Korporates,
 8. Vendimi per emrimin e Likuidatorit
 9. Raporti i Likuididatorit

 

III.Dokumentet qe jane te nevojshme per shuarjen e deges ne Kosove:

1.Plotesimi i formularit D,

2.Shpallja ne nje gazete me tirazh te madhe ne Kosove, ne gjuhet zyrtare te Kosoves,

nje shpallje ne madhesi jo me te vogel se 1/10 e faqes, 30ditë para shuarjes

3.Vertetimi nga Administrata Tatimore e Kosoves per shuarje te biznesit,

4.Certifikaten e biznesit Origjinal,

5.Id. kopje te pronarit  dhe  id. kopje te drejtorit/ve ,

6.Vendimin per shuarje vullnetare te Deges,

7.Vendimi per emrimin e

8.Raporti i Likuididatorit Likuidatorit