Republika e Kosoves

Rahovec

THIRRET MBLEDHJA E RREGULLT E KUVENDIT KOMUNAL, E NJËMBËDHJETA PËR VITIN 2023.

2023/11/17 - 4:26

☑️Ftohen anëtarët e Kuvendit Komunal që të marrin pjesë në mbledhjen e njëmbëdhjetë (11), e cila do të mbahet më 29 nëntor 2023 (e mërkurë), me fillim në ora 10:00, në sallën e KK Rahovec.
☑️Për këtë seancë, propozohet ky
REND DITE me 10 pika: 👇🏼
1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;
2. Pyetjet dhe përgjigjet në pyetjet e kuvendarëve;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për dhënien në shfrytëzim paraprak të pronës së paluajtshme komunale P- 01057-2 ZK- Xërxë, personave fizikë dhe juridikë dhe zhvillimin e procedurave të ankandit publik për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër 1-15 vjet;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për shpalljen me interes të përgjithshëm publik pjesën e parcelës P-71510057-01728-1 ZK-Rahovec;
5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për shpalljen me interes të përgjithshëm publik pjesën e parcelës P-71510057-02240-1 ZK-Rahovec;
6. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për shpalljen me interes të përgjithshëm publik pjesën e parcelës P-71510057-01422-1 ZK-Rahovec;
7. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për shpalljen me interes të përgjithshëm publik pjesën e parcelës P-71510033-00550-2 ZK-Xërxë;
8. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-vendimit për shpalljen me interes të përgjithshëm publik pjesën e parcelës P-00386-1, në zonën kadastrale Pastasellë;
9. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për caktimin e normës tatimore për tatimin në pronën e paluajtshme për vitin 2024;
10. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për miratimin e Raportit të komisionit komunal për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera.