Republika e Kosoves

Rahovec

Zyra e Burimeve Njerëzore

-Ymret Reshiti,Udhëheqës i Personelit

Nr i telefonit:044203914

Emaili:ymret.reshiti@rks-gov.net

-Agron Thaqi,Zyrtar i Personelit

Nr i telefonit:044370609

Emaili:agron.a.thaqi@rks-gov.net