Republika e Kosoves

FerizajTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Mirembajtja dhe servisimi i automjeteve te Komunes se Ferizajt LLOT I Automjetet e DAP-it dhe automjetet e QKMF-se
656-24-966-2-1-1
12-02-2024 21-03-2024 Detajet
Bartja e nxenesve Laxhje Bajram Curr te fshatit Gaçke deri te shkolla dha anasjelltas
656-24-1269-2-2-1
21-02-2024 11-03-2024 Detajet
Furnizimi me material zyre, shkumesa, tabela dhe material shkollor
656-24-1256-1-2-1
21-02-2024 11-03-2024 Detajet
Fondi Librar i Biblotekes Sadik Tafarshiku
656-24-1578-1-2-1
28-02-2024 18-03-2024 Detajet
Sherbimet Psiko-sociaale, edukative, integruese dhe gjitheperfshirese per nevojat e femijeve nga mosha 0-6 vjec per funksionalizimin e kopshteve ne Komunen e Ferizajt
656-24-1155-2-1-1
16-02-2024 26-03-2024 Detajet
Kampanja promovuese per zhvillimin Ekonomik te Ferizajt
656-24-1564-2-2-1
28-02-2024 18-03-2024 Detajet
Ritenderim - Transport për Skenografi
656-24-1580-2-2-1
28-02-2024 07-03-2024 Detajet