Republika e Kosoves

Ferizaj

Zyra Ligjore

Emri dhe Mbiemri                                    Titulli                                                                             E- mail


1. Jahir Zuka Udhëheqës i Zyrës Ligjore jahir.zuka@rks-gov.net
2. Adem Aliu Përfaqësues Juridik i Komunës adem.aliu@rks-gov.net
3. Islam Ademi Zyrtar ligjor i NJSHJLA i Ekzekutivit islam.ademi@rks-gov.net
4. Sami Vranovci Zyrtar ligjor i NJSHJLA i Ekzekutivit sami.vranovci@rks-gov.net
5. Ibadete Shabani Bislimi Zyrtare ligjore ibadete.shabani@rks-gov.net

 

Tel: 03820046015