Republika e Kosoves

Ferizaj

Arbër Bytyqi

Data e lindjes: 18.04.1988

Adresa: Mirash, Ferizaj

Punësimi i dëshiruar / fusha e punësimit: Drejtor i Drejtorisë së Urbanizimit

Eksperiencat e punësimit: KEDS

Data: 12.10.2014 – vazhdon

Roli ose pozicioni i punës – Inxhinier

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë – Menaxhimi i rrjetit në distriktin e Ferizajt, përfshinë komunat: Ferizaj, Lipjanit, Kaqanikut, Shterpces, Hani i Elezit dhe Shtime.

Emri dhe adresa e punëdhënsit – KEDS Ferizaj.

Data – 26.11.2012-12.10.2014.

Roli ose pozicioni i punës – Koordinator i furnizimit.

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë – Menaxhimi i inkasimit ne rajonin e Lipjnait.

Emri dhe adresa e punëdhënsit – KEK/KEDS Ferizaj.

Data – 01.11.2011-26.11.2012.

Roli ose pozicioni i punës – Profesor në shkollën e Mesme Teknike “Pjetër .

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë – Bogdani” Mësimdhënës i lëndëve inxhinierike dhe të TIK Komuna e Ferizajt Drejtoria e Arsimit.

Arsimimi

Data – 2006-2010

Titulli i kualifikimit të arritur – Bachelor i telekomunikacionit

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin – Universiteti i Prishtinës

Data – 2013-2017

Titulli i kualifikimit të arritur – Master Shkenca Kompjuterike

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin – UBT

Gjuha amtare – Shqipe

Gjuhë të tjera – Angleze

Aftësi sociale dhe kompetenca – Nxitja dhe implementimi i marëdhënieve shumë të mira ndërpersonale në ambientin e punës.

Aftësi organizative dhe kompetenca – Aftësi shumë të larta organizative gjatë punës nën presion, marrje e përgjegjësive dhe vendimeve.

Aftësi kompjuterike – Njohuri shumë të mira kompjuterike.