Republika e Kosoves

Ferizaj

Emri Mbiemri                                              Titulli E-mail
1 Vjollca Krasniqi Udhëheqëse e NJDNJK vjollca.krasniqi@rks-gov.ne
2 Ekrem Emini Udhëheqës i Sektorit për Punë Juridike dhe të Përgjithëshme ekrem.emini@rks-gov.net
3 Avni Bytyqi Udhëheqës I Sektorit të Arkivës avni.bytyqi@rks-gov.net
4 Latif Berisha Udhëheqës i Sektorit për Shërbime me Qytetar latif.berisha@rks-gov.net
5 Nesret Ademi Udhëheqësit të Sektorit të Gjendjes Civile nesret.ademi@rks-gov.net