Republika e Kosoves

Ferizaj

Emri Mbiemri Titulli E-mail Telefoni

 

1. Latif Berisha Udhëheqës i Sektorit të Gjendjes Civile latif.berisha@rks-gov.net 038/20046017
2. Vjollca Krasniqi Udhëheqëse e NJDNJK vjollca.krasniqi@rks-gov.net 038/20046020
3. Ekrem Emini Përgjegjës i Qendrës për Sherbime të Qytetarëve ekrem.emini@rks-gov.net 038/20046054
4. Fejzullah Sadiku Udhëheqës i Sektorit për punë të Përbashkëta fejzullah.sadiku@rks-gov.net 038/20046048