Republika e Kosoves

Ferizaj

Bekim Ademi

 

EKSPERIENCA E PUNES

 • Data (nga – deri) Janar-prill 2005
 • Emri dhe adresa e punëdhënësit Qeveria e Kosoves, Ministria për miniera dhe minerale
 • Sektori Zyra ligjore
 • Titulli Asistent ligjor
 • Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Hartimi i Projektligjeve, si projektligjit për miniera dhe minerale dhe Projektligjit për energjin , si dhe akteve tjera nënligjore.

 

 • Data (nga – deri) 2009-2013
 • Emri dhe adresa e punëdhënësit Kuvendi Komunal
 • Sektori
 • Titulli Këshilltar Komunal
 • Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Perfaqësimi i qytetarëve, nxjerrje e akteve nënligjore etj

 

 • Data (nga – deri) 2011-2012
 • Emri dhe adresa e punëdhënësit Kolegji ,,Universum “
 • Sektori Mesem
 • Titulli Profesor
 • Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Mesimdhënës i lëndëve juridike

 

 • Data (nga – deri) 2013 -2017
 • Emri dhe adresa e punëdhënësit Kolegji i arsimit lartë ,,Humanistica”
 • Sektori Lartë
 • Titulli Ligjerues
 • Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

 

Ligjerues i lëndëve: E drjta europiane, Politika dhe Administrata, E drejta nderkombëtare dhe diplomacia, E drejta nderkombëtare publike, E drejta nderkombëtare private, Hyrje në marrdhënie nderkombëtare, Historia e mardhënive nderkombëtare.

. data  (nga deri  )               2015-2019

.Emri dhe adresa e punëdhënësit         Sh.F.M.U ,,Afrim Gashi”

. sektori           Fillor

. titulli             Sekretar shkolle

. aktivitetet kryesore          Mbikqyerës i stafit teknik, çdo gjë që ka të bëjë me ligje, si vendime,

kerkesa, kontrata, etj.

 

SHKOLLIMI

 

 • Data (nga – deri) 1997-2001
 • Emri dhe lloji i Institucionit Shkolla e mesme ,, Kuvendi i Arberit”
 • Lloji i studimit Gjimnazi Shkencor i pergjithëshme
 • Titulli i fituar

 

 • Data (nga – deri) 2001-2005
 • Emri dhe lloji i Institucionit Universiteti i Prishtinës
 • Lloji i studimit Fakulteti Juridik
 • Titulli i fituar Baçelor i Juridikut

 

 • Data (nga – deri) 2008-2014
 • Emri dhe lloji i Institucionit Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik
 • Lloji i studimit Studimet postdiplomike, Juridik- Nderkombëtar
 • Titulli i fituar Master i Shkencave Juridike- nderkombëtare

 

TRAJNIME

 

 • Data (nga – deri)
 • Programi 2006

 

 • Emri dhe lloji i institucionit Qendra për të drejtat e njeriut e Universitetit të Prishtines
 • Qëllimi dhe përgjegjësitë Seminar ,,Shkrim Akademik”

 

 • Data (nga – deri)
 • Programi 2007
 • Emri dhe lloji i institucionit OSCE -Mission in Kosovo
 • Qëllimi dhe përgjegjësitë Menaxhim i Projekteve

 

 • Data (nga – deri)
 • Programi 2006-2007
 • Emri dhe lloji i institucionit A.B.A – English School
 • Qëllimi dhe përgjegjësitë Marrja e mësimeve të gjuhes angleze

AFTËSI PERSONALE

GJUHË AMTARE                Gj. Shqipe

GJUHË TJERA                      ANGLISHT

 • Lexim 5
 • Shkrim 4
 • Të folurit 4

SERBOKROATISHT

 • Lexim 4
 • Shkrim 4
 • Të folurit 4

NJOHURITË KOMPJUTERIKE

Microsoft Office                 Shkëlqyeshëm

Power point                        Shkelqyeshëm

Internet                               Shkelqyshem