Republika e Kosoves

Ferizaj

Emri Mbiemri
Titulli
E-mail Telefoni
1 Ismail Mehmeti Udhëheqës i Sektorit të Emergjencës ismail.mehmeti@rks-gov.net
2 Halil Osmani Shef i SSHZSH