Republika e Kosoves

Ferizaj

Emri Mbiemri
Titulli
E-mail Telefoni
1 Skender Kurti Udhëheqës i Sektorit të Emergjencës skender.kurti@rks-gov.net
2 Zimri Krasniqi UD i Komandantit të NJPZSH