Republika e Kosoves

Ferizaj

Zyra për të drejta të njeriut dhe komunitete

Emri                                                  Titulli                                                           E-mail


1. Vjollca Krasniqi Udhëheqëse e NJDNJK vjollca.krasniqi@rks-gov.net

Tel: 03820046020