Republika e Kosoves

Ferizaj

Emri Mbiemri                                              Titulli E-mail

Feriz Hyseni                             U.D. i Udhëheqësit të Sektorit për Inspektime                               feriz.hyseni@rks-gov.net