Republika e Kosoves

Ferizaj

Emri Mbiemri
Titulli
E-mail Telefoni
1. Ibush Bakolli Udhëheqës i Njësisë së Shëndetësisë ibush.bakolli@rks-gov.net
2. Ibrahim Musliu Udhëheqës i Njësisë së Mirëqenies Sociale ibrahim.musliu@rks-gov.net
3. Merima Islami Udhëheqëse e Shërbimeve Sociale merima.islami@rks-gov.net
4. Mergim Sojeva
Udhëheqës i Ekipit të Skemës të ndihmave sociale
mergim.sojeva@rks-gov.net 038/20046062