Republika e Kosoves

Ferizaj

Sektori i kuvendit

Xhavit Zariqi – Kryesus i Kuvendit të Komunës së Ferizajt

Tel: 038 200 46001

Zyliha Tafarshiku – Zyrtare administrative në sektorin për punë të Kuvendit të Komunës.

Zyliha Tafarshiku@rks-gov.net

Tel: 038/200-46032

 

Plani vjetor i Punës së Kuvendit të Komunës së Ferizajt për vitin 2020