Republika e Kosoves

Ferizaj

Zyra e Burimeve Njerëzore


Emri                                                  Titulli                                                                                                  Emaili

1. Fikrete Veliu  Menaxhere e Personelit fikrete.veliu@rks-gov.net
2. Ibadete Hamiti Zyrtare e Lartë e Personelit ibadete.hamiti@rks-gov.net

Tel: 038/200 46040