Republika e Kosoves

Ferizaj

Sabri Murseli

Arsimimi:

Master i Shkencave Penale- Fakulteti Jurdik, Universiteti i Prishtinës.

Histori e punës:

“Hib Petrol” SH.P.K.
Menaxher në Departament Juridik 06/2015 – 12/2017,

 • Përfaqësimi i kompanisë në të gjithë procedurat administrative, pranë zyrave komunale si dhe atyre qendrore,
 • Sipas nevojës dhe për interesa të Hib Petrol SH.P.K përfaqësimi pranë Gjykatave lidhur me procedurën kontestimore dhe jashtkontestimore,
 • Përfaqësimi i kompanisë në ç’do procedurë pranë Administratës Tatimore të Kosovës,
 • Përfaqësimi i kompanisë pranë zyrave Kadastrale lidhur me aplikimin dhe tërheqjen e çertifikatave të pronësisë, si dhe aplikimin dhe rexhistrimin e Hipotekave,
 • Përpilimi kontratave të shitblerjes së mallit dhe shërbimeve të “Hib Petrol” SH.P.K. me kompani të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare,
 • Përfaqësimi i kompanisë pranë zyrave Përmbarimore lidhur me Procedurën Përmbarimore, përpilimi i shkresave, parashtresave sipas nevojës edhe dalje në teren me qëllim regjistrimi të aseteve,
 • Përgatitja e ankesave dhe shkresave tjera të nevojshme për rastin, sipas instruksioneve dhe kërkesave të drejtorisë,
 • Dhënia e këshillave juridike.

“Komisioni Komunal Zgjedhor” – Ferizaj
Trajner për KVV – 2013, 2015, 2017

 • Mbajtja e trajnimeve per Komisionet Komunale Zgjedhore,
 • Pranimi dhe dorëzimi i materialeve të ndjeshme dhe jo të ndjeshme,
 • Pregaditja e Vendvotimeve diten e zgjedhjeve,
 • Zbatimi i rregullave te Komisionit Qendro Zgjedhor,
 • Asistim në zgjidhjen e problemeve ditën e zgjedhjeve etj.

Gjuhët:               Shqip – amtare

Anglisht-mirë

AFTËSITË PERSONALE

-Perkrahes i punes ekipore,

-Përshtatshmëria dhe fleksibiliteti,

-Aftësitë për zgjidhjen e problemeve,

-Aftësitë e Komunikimit (duke dëgjuar me kujdes dhe me saktësi).

Shkathtësitë Kompjuterike:  Internet, MS DOS, Word, Excel, Microsoft, Access , Power Point, Adobe Premier.