Republika e Kosoves

Ferizaj


1. Sadik Lubishtani Udhëheqës i njësisë për Teknologji të Informacionit sadik.lubishtani@rks-gov.net
2. Fitor Haziri Zyrtar për teknologji të Informacionit fitor.haziri@rks-gov.net

Te: 03820046042, 03820046046