Republika e Kosoves

Ferizaj

Zyra e Inspeksionit

Emri                                                             Titulli                                                                       E-mail

1 Feriz Hyseni UD I Udhëheqësit të Sektorit për Inspektime feriz.hyseni@rks-gov.net