Republika e Kosoves

Ferizaj

Emri Mbiemri
Titulli
E-mail Telefoni
1 Minir Haxhimusa Udhëheqës i Njësisë së Mbrojtjes së Mjedisit minir.haxhimusa@rks-gov.net