Republika e Kosoves

Ferizaj

Emri Mbiemri
Titulli
E-mail Telefoni
1. Esat Krasniqi Udhëheqës i Njësisë së Gjeodezisë esat.krasniqi@rks-gov.net 038/20046027
2. Bekim Idrizi Udhëheqës i Njësisë së Shpronsimeve dhe Uzurpimeve  në DPGJK bekim.idrizi@rks-gov.net 038/20046074
3. Zekri Bytyqi Udhëheqës i Njësisë së Kadastrit zekri.bytyqii@rks-gov.net 038/20046077