Republika e Kosoves

Ferizaj

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Punëve të Brendshme / Ministarstvo  Unutrasnjih Poslova / Ministry of Internal  Affairs
                                                  Festat zyrtare në Republikën e Kosovës për vitin  2023                                                    Službeni praznici u Republici  Kosova za 2023 god.
Festat zyrtare në pajtim me nenin 2 të Ligjit nr. 03/L-064 për Festat zyrtare në Republikën  e Kosovës, janë: Službeni praznici u skladu sa članom 2.  Zakona br.03/L-064 o Službenim praznicima u Republici Kosova, su:
Nr. Festat Zyrtare Službenih prazici Dita/Data e festës                       Dan/Datum praznika Dita/Data e pushimi                              Dan/Datum odmora
1. Viti i Ri Nova godina E Diel                 Subota 01 janar
01 januar
E hënë Ponedeljak 02 janar
02 januar
E  hënë       Ponedeljak 02 janar
02 januar
E martë    Utorak 03 janar
03 januar
2. Krishtlindjet ortodokse Pravoslavni Božić E shtunë            Subota 07 janar
07 januar
E hënë Ponedeljak 09 janar
09 januar
3. Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës Dan Nezavisnosti Republike Kosova E premte              Petak 17 shkurt
17 februar
E premte    Petak 17 shkurt
17 februar
4. Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës Dan Ustava Republike Kosova E diel                 Nedelja 09 prill
09 april
E hënë Ponedeljak 10 prill
10 april
5. Pashkët Katolike Katolički Uskrs E hënë        Ponedeljak 10 prill
10 april
E martë    Utorak 11 prill
11 april
6. Pashkët Ortodokse Pravoslavni Uskrs E diel                 Nedelja 16 prill
16 april
E hënë Ponedeljak 17 prill
17 april
7. Bajrami i Madh, dita e parë Fiter Bajram,  prvi dan E premte              Petak 21  prill              21 april E premte    Petak 21  prill                21 april
8. Dita Ndërkombëtare e Punës Medjunarodni Dan Rada E hënë        Ponedeljak 01 maj
01 maj
E hënë Ponedeljak 01 maj
01  maj
9. Dita e Evropës Dan Evrope E martë              Utorak 09 maj
09 maj
E martë    Utorak 09 maj
09 maj
10. Bajrami i Vogël, dita e parë Kurban Bajram, prvi dan E merkure          Sreda 28 qershor
28 jun
E merkure sreda 28 qershor
28 jun
11. Krishtlindjet Katolike Katolički Božić E hënë               Nedelja 25 dhjetor
25 decembar
E hënë Ponedeljak 25 dhjetor
25 decembar
Shënim: Data e festave zyrtare (bajrami/pashkët) mund të ndryshojnë sipas kalendarit hënor. Ne rast se do te këtë ndryshime, do te viheni ne dijeni me një njoftim të radhës.
Zapis:  Datumi  službenih  praznika  (bajram/uskurs)  mogu  se  promeniti  prema  lunarnom  kalendaru.  U slućaju izmena bićete obavešteni jednim na drugim saopštenje.