Republika e Kosoves

Prishtinë

Thirrjet për aplikim – Bujqësi

 Thirrje për aplikim – Përkrahje në blegëtori – pagesa direkte, Përkrahje në bletari – pagesa direkte, Përkrahje në pemëtari –  pagesa direkte, Përkrahje në perimtari – pagesa direkte, Përkrahje në shpezëtari – pagesa direkte  2020 

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e fermerëve për kultivimin e pemëve arrore – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e shpeztarisë – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e fermerëve në Perimtari – Serrë e specializuarë për kultivimin e fidanëve – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e fermerëve në Perimtari – Serra – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Furnizim me pajisje spërkatëse në prodhimtarinë bimore – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e bletarisë – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e fermerëve në infrastrukturë, për ujitjen e sipërfaqeve bujqësore të mbjella me pemë – 2019

 

 Kriteret për aplikim dhe udhëzuesi për aplikuesit për grante për zhvillim rural dhe zhvillim të bujqësisë në komunën e Prishtinës (Gusht 2019)

 

 Aneks A – Formulari i plotë i aplikimit – Lot 1 & Lot 3

 

 Aneks A – Formulari i plotë i aplikimit – Lot 2

 

 Thirrje për aplikim – Furnizimi me pajisje për spërkatjen e pemëve – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Furnizimi me pajisje për përgatitjen e ushqimit të koncentruar  – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Furnizimi me pajisje për ruajtjen e qumështit – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Furnizim me ushqim të koncentruar për pula vojse – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Furnizim me makina mjelëse me kapacitet prej 30 litra – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e bletarisë – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e blegtorisë – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e blegtorisë – 2018

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e bletarisë – 2018

 

 Thirrje për aplikim – Gojy Berry – 2018

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e perimtarisë – 2018

 

 Thirrje për aplikim – Prodhues Organik – 2018

 

 Thirrje për aplikim – Shoqatat – 2018

 

  Thirrje për aplikim – Lëmia e shpeztarisë – 2017

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e blegtorisë 2017 – Vazhdim afati

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e blegtorisë – 2017 

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e fermerëve për mbledhjen e mjedrës – 2017

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e bletarisë – 2017 

 

 Thirrje për aplikim – PЁRKRAHJA E FERMERЁVE NË LËMIN E PRODHIMTARISË ORGANIKE – BIMË MJEKUESE-AROMATIKE “GOJI BERRY” – 2017

 

 Thirrje për aplikim – PЁRKRAHJA E FERMERЁVE NË LËMIN E PRODHIMTARISË ORGANIKE – BIMË AROMATIKE “KOPËR” – 2017

 

 Thirrje për aplikim – PЁRKRAHJA E FERMERЁVE NË LËMIN E PRODHIMTARISË ORGANIKE – BIMË MJEKUESE “GOJI BERRY” – 2017

 

 Thirrje për aplikim – PЁRKRAHJA E FERMERЁVE NË LËMIN E PRODHIMTARISË ORGANIKE – BIMË AROMATIKE “KOPËR” – 2017

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e fermerëve për ujitjen e sipërfaqeve bujqësore – 2017

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e fermerëve me sistem të ujitjes pikë-pikë – 2017

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e fermerëve për kultivimin e pemëve të imëta – 2017

 

 Thirrje për aplikim – Furnizimi i fermerëve me makina mjelëse

 

 

 

Thirrje për Aplikim – Pёrkrahja e fermerëve në perimtari – SERRA – 2016

Thirrje për Aplikim – Pёrkrahja e fermerëve pёr ujitjen e sipërfaqeve bujqësore 

Thirrje për Aplikim – Përkrahje në lëminë e Shpesërisë 2016 

Thirrje për Aplikim – Pёrkrahja e fermerëve pёr kultivimin e pemëve të imëta / Furnizimi i fermerëve me fidanë të mjedrave 

Thirrje për Aplikim – Përkrahje në lëminë e perimtarisë – Patate 2016

 

Aplikim-Bletari

 

Aplikim-Blegtori

 

Aplikim-Patate

 

Aplikim-Serra