Republika e Kosoves

Prishtinë

Thirrjet për aplikim – Bujqësi

 Thirrje për aplikim për pjesëmarrje në Tregun mobil me artizanale 2024

 

 Thirrje për aplikim për pjesëmarrje në Tregun mobil me produkte bujqësore 2024

 

 Thirrje për aplikim të fermerëve për ujitje të sipërfaqeve bujqësore

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e fermërëve në perimtari-serra 200m2, 500m2

 

 Thirrje për aplikim – Furnizimi me Mikser për ushqim voluminoz të kafshëve, Furnizimi me Shpërndarëse për pleh të shtallës, Furnizimi me freza për traktor, Furnizimi me makina mbjellëse të grurit, Furnizim me makina mbjellëse të fidanëve perimore, Furnizim me plug dy brazë, Furnizim me set për mirëmbajtjen dhe trajtimin e pemishteve

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahje në blegtori, bletari, shpezëtari – pagesa direkte 2024

 

 Thirrje për aplikim – Furnizim me pajisje bujqësore 2023

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e shpeztarisë – 2023

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahje në bletari – pagesa direkte 2023

 

 Thirrje për aplikim – Furnizim me serra 2023

 

 Thirrje për aplikim – Furnizimi me kultivatorë për fermerë, prodhues të bimëve mjekësore aromatike, kultivues të perimeve dhe kultivues të pemëve drufutore 2023

 

 Thirrje për aplikim – Furnizimi me mikser për ushqim voluminoz të kafshëve, Furnizim me shpërndarëse për pleh të stallës, Furnizim me freza për traktor, Furnizim me makina për përgatitje të silazhit të misrit, Furnizim me rotoballer për konzervimin e barit dhe mbështjellësi me folie për rotoballa

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahje në blegtori – pagesa direkte 2023

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e fermerëve – viça për majmëri 2022

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e prodhuesve të qumështit 2022

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e fermerëve për mbjelljet vjeshtore 2022

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e shpeztarisë – 2022

 

 Thirrje për aplikim – Drejtoria e Bujqësisë

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahje në blegtori dhe bletari me pagesa direkte

 

 Thirrje për aplikim – Furnizim me material fidanor të perimeve 2021

 

 Thirrje për aplikim – Furnizim me serra 2021

 

 Thirrje për aplikim – Furnizim me kultivator për fermer, Furnizim me laktofrizë 500L 2021

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahje në blegëtori – pagesa direkte, Përkrahje në bletari – pagesa direkte, Përkrahje në pemëtari –  pagesa direkte, Përkrahje në perimtari – pagesa direkte, Përkrahje në shpezëtari – pagesa direkte  2020 

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e fermerëve për kultivimin e pemëve arrore – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e shpeztarisë – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e fermerëve në Perimtari – Serrë e specializuarë për kultivimin e fidanëve – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e fermerëve në Perimtari – Serra – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Furnizim me pajisje spërkatëse në prodhimtarinë bimore – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e bletarisë – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e fermerëve në infrastrukturë, për ujitjen e sipërfaqeve bujqësore të mbjella me pemë – 2019

 

 Kriteret për aplikim dhe udhëzuesi për aplikuesit për grante për zhvillim rural dhe zhvillim të bujqësisë në komunën e Prishtinës (Gusht 2019)

 

 Aneks A – Formulari i plotë i aplikimit – Lot 1 & Lot 3

 

 Aneks A – Formulari i plotë i aplikimit – Lot 2

 

 Thirrje për aplikim – Furnizimi me pajisje për spërkatjen e pemëve – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Furnizimi me pajisje për përgatitjen e ushqimit të koncentruar  – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Furnizimi me pajisje për ruajtjen e qumështit – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Furnizim me ushqim të koncentruar për pula vojse – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Furnizim me makina mjelëse me kapacitet prej 30 litra – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e bletarisë – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e blegtorisë – 2019

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e blegtorisë – 2018

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e bletarisë – 2018

 

 Thirrje për aplikim – Gojy Berry – 2018

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e perimtarisë – 2018

 

 Thirrje për aplikim – Prodhues Organik – 2018

 

 Thirrje për aplikim – Shoqatat – 2018

 

  Thirrje për aplikim – Lëmia e shpeztarisë – 2017

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e blegtorisë 2017 – Vazhdim afati

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e blegtorisë – 2017 

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e fermerëve për mbledhjen e mjedrës – 2017

 

 Thirrje për aplikim – Lëmia e bletarisë – 2017 

 

 Thirrje për aplikim – PЁRKRAHJA E FERMERЁVE NË LËMIN E PRODHIMTARISË ORGANIKE – BIMË MJEKUESE-AROMATIKE “GOJI BERRY” – 2017

 

 Thirrje për aplikim – PЁRKRAHJA E FERMERЁVE NË LËMIN E PRODHIMTARISË ORGANIKE – BIMË AROMATIKE “KOPËR” – 2017

 

 Thirrje për aplikim – PЁRKRAHJA E FERMERЁVE NË LËMIN E PRODHIMTARISË ORGANIKE – BIMË MJEKUESE “GOJI BERRY” – 2017

 

 Thirrje për aplikim – PЁRKRAHJA E FERMERЁVE NË LËMIN E PRODHIMTARISË ORGANIKE – BIMË AROMATIKE “KOPËR” – 2017

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e fermerëve për ujitjen e sipërfaqeve bujqësore – 2017

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e fermerëve me sistem të ujitjes pikë-pikë – 2017

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e fermerëve për kultivimin e pemëve të imëta – 2017

 

 Thirrje për aplikim – Furnizimi i fermerëve me makina mjelëse

 

 

 

Thirrje për Aplikim – Pёrkrahja e fermerëve në perimtari – SERRA – 2016

Thirrje për Aplikim – Pёrkrahja e fermerëve pёr ujitjen e sipërfaqeve bujqësore 

Thirrje për Aplikim – Përkrahje në lëminë e Shpesërisë 2016 

Thirrje për Aplikim – Pёrkrahja e fermerëve pёr kultivimin e pemëve të imëta / Furnizimi i fermerëve me fidanë të mjedrave 

Thirrje për Aplikim – Përkrahje në lëminë e perimtarisë – Patate 2016

 

Aplikim-Bletari

 

Aplikim-Blegtori

 

Aplikim-Patate

 

Aplikim-Serra