Republika e Kosoves

Prishtinë

Shërbimet e Përbashkëta

Sektori i shërbimeve të përbashkëta është pjesë e Drejtorisë së Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit. Sektori është përgjegjës për ofrimin e shërbimeve juridike, financiare dhe arkivimin e dokumentacionit, në përputhje me  rregullativën ligjore për këto fusha.

Dokumente me rëndësi: