Republika e Kosoves

Prishtinë

Kulturë – Subvencionet

Formularët për aplikim

2019

 

Udhëzuesit për aplikantë

 Vendimi

 

2018

 Udhëzuesit për aplikantë

 Forma e deklaratës për financimin e dyfishtë

 Raport narrativ i projektit/programit

 Formular i raportit financiar të projektit

 

2017

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

2019

  Thirrje publike për projektpropozime për organizimin e aktiviteteve kulturore për festat e fundvitit “Prite nshesh”

  Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të  Individëve, Bizneseve dhe OJQ-ve për realizimin e projekteve kulturore, si: festivaleve e manifestimeve, muzikë, botime, kinematografi dhe teatër, në Komunën e Prishtinës – Faza II

  Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të  Individëve, Bizneseve dhe OJQ-ve për realizimin e projekteve kulturore, si: festivaleve e manifestimeve, muzikë, botime, kinematografi dhe teatër, në Komunën e Prishtinës – Faza I

2018

  Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të  Individëve, Bizneseve dhe OJQ-ve për organizimin e aktiviteteve kulturore si Festivaleve, Organizime, Ekspozitë dhe Manifestime në Komunën e Prishtinës

2017

Thirrja për prodhim të audio incizimeve 

Thirrja për ARTE VIZUALE – Faza 1

Thirrja për BOTIM – Faza 1

Thirrja për FESTIVALE – Faza 1

Thirrja për FILM – Faza 1

Thirrja për MANIFESTIME DHE ORGANIZIME – Faza 1

Thirrja për MBESHTETJE VJETORE – Faza 1

Thirrja për MUZIKË – Faza 1

Thirrja për TEATËR – Faza 1

2016

Thirrje për subvencione për botime dhe film – Faza 3

  Thirrje per arte vizuale, ekspozita, manifestime dhe organizimie kulturo…

  Thirrje per Festivale

  Thirrje per institucione te pavarura kulturore

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Raporte

 Lista  e përfituesëve të subvencioneve në  Kulturë /FAZA -I-të 2020 / THIRRJA PËR KULTURË: ART VIZUAL – FIGURATIV, BOTIME, KINEMATOGRAFI, TEATËR

 Lista  e përfituesëve të subvencioneve në  Kulturë /FAZA -I-të 2020 / THIRRJA PËR KULTURË: ART VIZUAL – FIGURATIV, BOTIME, KINEMATOGRAFI, TEATËR

 Lista  e përfituesëve të subvencioneve në  Kulturë /FAZA -I-të 2020 “THIRRJA PËR KULTURË: FESTIVALE, MUZIKË, SHOQËRI KULTURORO ARTISTIKE, MBËSHTETJE TË AKTIVITETEVE VJETORE TË ORGANIZATAVE DHE OPERATORËVE KULTURORË”

 Lista  e përfituesëve të subvencioneve në  Kulturë /FAZA -I-të 2020 “THIRRJA PËR KULTURË: FESTIVALE, MUZIKË, SHOQËRI KULTURORO ARTISTIKE, MBËSHTETJE TË AKTIVITETEVE VJETORE TË ORGANIZATAVE DHE OPERATORËVE KULTURORË”

 Lista e përfitueseve të Thirrjes Publike #rriNshpi me neve

 Lista e përfitueseve të Thirrjes Publike #rriNshpi me neve

 Lista e subvencioneve për Kulturë – Faza II – 2019

 Lista e subvencioneve për Kulturë – Faza II – 2019

 Lista e përfituesve të subvencioneve “Prite nShesh”

 Lista e përfituesve të subvencioneve “Prite nShesh”

 Lista e subvencioneve për Kulturë – Faza I – 2019

 Lista e subvencioneve për Kulturë – Faza I – 2019

 Lista finale e subvencioneve për Kulturë – Faza II – 2018

 Lista finale e subvencioneve për Kulturë – Faza II – 2018

 Lista finale e subvencioneve për Kulturë – 2018

 Lista finale e subvencioneve për Kulturë – 2018