Republika e Kosoves

Prishtinë

Strategjia e Turizmit

Komuna e Prishtinës – Drejtoria e Kulturës është duke punuar në gjetjen e modaliteteve më të mira për menaxhimin e duhur dhe ri-përdorim të atraksioneve kulturore, zhvillimin e atraksioneve të reja dhe sigurimin e shkathtësive të nevojshme për të zhvilluar kapacitetet e guidave kulturore në Komunën e Prishtinës. Drejtoria e Kulturës në kuadër të Komunës së Prishtinës gjatë zhvillimit të programit të saj turistik ka përpiluar strategjinë për zhvillimin e turizmit në Komunën e Prishtinës, e cila është në proces të komentimit nga akterët relevant.

 

Strategjia e Zhvillimit të Turizmit

 

Draft – Strategjia e Zhvillimit të Turizmit