Republika e Kosoves

Prishtinë

Sektori i Ndërtimit

Sektori i ndërtimit është pjesë e Drejtorisë së Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit. Sektori është përgjegjës për mbikëqyrjen e   realizimit të ndërtimeve nga fondet publike, kontrollimin e fazave sa i përet ndërtimit lëshimin e lejeve për infrastrukturë, në përputhje me  rregullativën ligjore për ndërtim dhe dokumentet e të vlefshme të Planifikimit Hapësinor si dhe për realizimin e pranimit teknik të ndërtimeve.

Aktet që lëshohen nga ky sektor:

  • Leje për infrastrukturë,
  • Pëlqim për kryerje të punëve infrastrukturore.

Projekte të mbikëqyrura nga ky Sektor

Lejet për infrastrukturë

 

Njoftim për shërbimin “One Stop Shop”