Republika e Kosoves

Prishtinë

Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Integrim Evropian

Sektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Qytete ushtron kompetenca në përputhje me autorizimet, përgjegjësitë dhe të drejtat dhe detyrimet ligjore dhe kërkesave të Kryetarit të Komunës;

Ofron mbështetje profesionale dhe teknike për Kryetarin e Komunës, në krijimin dhe fuqizimin  e marrëdhënieve me vende dhe qytete të vendeve të tjera;

Kujdeset për organizimin dhe përgatitjet teknike të vizitave zyrtare jashtë vendit;

Kujdeset për organizimin dhe përgatitjet teknike të pritjeve zyrtare brenda vendit;

Kujdeset për organizimin dhe përgatitjet teknike të takimeve dhe konferencave rajonale dhe ndërkombëtare, të iniciuara nga Komuna e Prishtinës;

Ofron informata dhe dokumente të nevojshme për aktivitetet ndërkombëtare të Kryetarit të Komunës;

Ruan, mirëmban dhe sistemon dokumentacionin mbi marrëdhëniet ndërkombëtare të Komunës së Prishtinës me vende dhe qytete të vende të tjera;

Kujdeset për shkëmbimin e informacioneve, dhuratave dhe letërkëmbimeve të Kryetarit të Komunës me personalitet ndërkombëtare;

Përgatit materiale të nevojshme për nevojat e Komunës, për çështjet që lidhen me integrimet evropiane;

Hulumton programe të ndryshme të asistencës së BE – së, që ofrojnë mbështetje për qeverisje dhe zhvillim lokal;

Kryen edhe punë të tjera, me kërkesë të Kryetarit të Komunës dhe në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Sektorit.

 

 Raportet