Republika e Kosoves

Prishtinë

Kontratat e nënshkruara

Sanimi i rrëshqitjeve të dheut 616-18-057-236

Furnizimi me libra për Drejtorin e Kulturës 616-18-063-121

 Furnizim me Dru 616-18-034-121

 Furnizim me qumësht për punëtorët e Komunës së Prishtinës 616-18-005-121

Furnizim me material Administrativ Shëndetësorë 616-18-044-121

 Furnizimi me pelet 616-18-561-1-2-1

 Furnizimi me material elektrik, material hidrosanitar, material të bravarisë, vegla dhe rroba pune për nevojat e Komunës 616-18-1943-1-2-1

 Manifestimi i ditëve ndërkombëtare mjedisore sipas kalendarit mjedisor 616-18-039-236

 Furnizimi me dy instrumente gjeodezike për monitorimin dhe kontrollimin e objekteve ndërtimore 616-18-3086-1-2-1

Dezinsektimi hapësinor i Komunës së Prishtinës 616-18-1147-2-1-1

 Furnizimi i institucioneve parashkollore me material didaktik 616-17-4261-1-2-1

 Furnizimi me pajisje elektronike, elektrike dhe mekanike 616-18-059-121

Furnizim me tepi për çerdhe 616-18-046-136

Mirëmbajtja, servisimi i paisjeve të TI-së, Komunës, shkollave dhe Institucioneve tjera komunale 616-18-049-2-2-1

 Deratizimi i podrumeve dhe garazheve publike në qytetin e Prishtinës 616-18-036-211

 Deratizimi i podrumeve dhe garazheve publike në qytetin e Prishtinës lot 2 616-18-036-211

 Furnizim, montimi dhe testimi i dy aparateve për dhënje të biletave për nevoja të QKMF-së 616-18-004-121

 Furnizimi dhe vendosja e shtyllave antiparking për lirimin e hapësirave publike dhe gjelbruese 616-18-055-221

 Ofrimi i shërbimeve të përkthimit 616-18-67-221

 Renovimi i objekteve të trashëgimisë kulturore 616-18-066-521

 Renovimi i zyreve në objektin e vjetër të Komunës 616-18-047-521

 Furnizim për zyre me material të shtypur dhe materiale tjera 616-18-003-136

 Sigurimi, vendosja e pajisjeve dhe shërbimet e monitorimit të sistemit të alarmit ndaj thyerjeve – vjedhjeve dhe intervenimit me patroll mobile për tri Njësi të Qendrës pë Punë Sociale 616-18-40-236

 Pastrimi i objekteve të Komunës së Prishtinës – Objekti i vjetër i Komunës, Objekti i Inspekcionit, Objekti i Arkivit Komunal, Objekti i Qendrës për Punë Sociale si dhe Objektet tjera sipas nevojës 616-18-82-252

 Pastrimi i ambienteve të trashëgimisë në objektin e ish-konsullatës dhe objektet përcjellëse 616-18-58-236

 Mirëmbajtja, furnizimi dhe rregullimi i 16 (gjashtëmbëdhjetë) pikave të sistemit të alarmit publik 616-18-516-2-2-1

 Furnizimi i bibliotekave shkollore me libra 616-18-035-121

 Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga e Ulqinit Aneks i kontratës me datë 13/06/2018 616-17-144-525-1

 Rikonstruksioni, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjeve sanitare dhe rikonstruksioni i dyshemeve në Institucionet Arsimore Llot I  616-18-022-521

 Rikonstruksioni, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjeve sanitare dhe rikonstruksioni i dyshemeve në Institucionet Arsimore Llot II  616-18-022-521

 Rikonstruksioni, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjeve sanitare dhe rikonstruksioni i dyshemeve në Institucionet Arsimore Llot III  616-18-022-521

 Ndërtimi i rrugëve Evlija Çelebi, Luan Qelaj dhe Halil Alidemaj 616-18-56-521

 Renovimi i garazhës së Trafikut Urban faza e II-të 616-18-085-525

 Rregullimi dhe rrethimi i varrezave të Komunës së Prishtinës 616-17-120-521

 Ndërtimi i rrugës Rimanishtë-Siqevë 616-17-134-521

 Instalimi i ngrohjes qendrore në SHFMU “Avni Rrustemi” Suteskë, SHFMU “Ganimete Terbeshi” Siqevë, në SHFMU ” Ditët e minatorit” Shashkofc dhe në SHFMU “Nexhmi Mustafa” Rimanishtë 616-17-145-521

 Vaksionimi i gjedheve, kafshëve të imëta dhe qenve shtëpiak 616-17-042-221

 Furnizim me inventar për shkolla 616-18-509-1-2-1

 Ofrimi i shërbimeve për organizime dhe manifestime kulturore rinore dhe sportive Llot I 616-18-3082-2-2-1

 Pastrimi i objekteve shkollore 616-18-001-215

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i institucioneve arsimore 616-18-931-2-2-1

 Angazhimi i përmbaruesve privat për inkasimin e gjobave komunale 616-18-2482-2-2-1

 Zgjerimi dhe modernizimi I rrjetit te ndriqimit Publik 616-18-2568-5-2-1

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-17-5437-2-1-1