Republika e Kosoves

Prishtinë

Kontratat e nënshkruara

Sanimi i rrëshqitjeve të dheut 616-18-057-236

Furnizimi me libra për Drejtorin e Kulturës 616-18-063-121

 Furnizim me Dru 616-18-034-121

 Furnizim me qumësht për punëtorët e Komunës së Prishtinës 616-18-005-121

Furnizim me material Administrativ Shëndetësorë 616-18-044-121

 Furnizimi me pelet 616-18-561-1-2-1

 Furnizimi me material elektrik, material hidrosanitar, material të bravarisë, vegla dhe rroba pune për nevojat e Komunës 616-18-1943-1-2-1

 Manifestimi i ditëve ndërkombëtare mjedisore sipas kalendarit mjedisor 616-18-039-236

 Furnizimi me dy instrumente gjeodezike për monitorimin dhe kontrollimin e objekteve ndërtimore 616-18-3086-1-2-1

Dezinsektimi hapësinor i Komunës së Prishtinës 616-18-1147-2-1-1

 Furnizimi i institucioneve parashkollore me material didaktik 616-17-4261-1-2-1

 Furnizimi me pajisje elektronike, elektrike dhe mekanike 616-18-059-121

Furnizim me tepi për çerdhe 616-18-046-136

Mirëmbajtja, servisimi i paisjeve të TI-së, Komunës, shkollave dhe Institucioneve tjera komunale 616-18-049-2-2-1

 Deratizimi i podrumeve dhe garazheve publike në qytetin e Prishtinës 616-18-036-211

 Deratizimi i podrumeve dhe garazheve publike në qytetin e Prishtinës lot 2 616-18-036-211

 Furnizim, montimi dhe testimi i dy aparateve për dhënje të biletave për nevoja të QKMF-së 616-18-004-121

 Furnizimi dhe vendosja e shtyllave antiparking për lirimin e hapësirave publike dhe gjelbruese 616-18-055-221

 Ofrimi i shërbimeve të përkthimit 616-18-67-221

 Renovimi i objekteve të trashëgimisë kulturore 616-18-066-521

 Renovimi i zyreve në objektin e vjetër të Komunës 616-18-047-521

 Furnizim për zyre me material të shtypur dhe materiale tjera 616-18-003-136

 Sigurimi, vendosja e pajisjeve dhe shërbimet e monitorimit të sistemit të alarmit ndaj thyerjeve – vjedhjeve dhe intervenimit me patroll mobile për tri Njësi të Qendrës pë Punë Sociale 616-18-40-236

 Pastrimi i objekteve të Komunës së Prishtinës – Objekti i vjetër i Komunës, Objekti i Inspekcionit, Objekti i Arkivit Komunal, Objekti i Qendrës për Punë Sociale si dhe Objektet tjera sipas nevojës 616-18-82-252

 Pastrimi i ambienteve të trashëgimisë në objektin e ish-konsullatës dhe objektet përcjellëse 616-18-58-236

 Mirëmbajtja, furnizimi dhe rregullimi i 16 (gjashtëmbëdhjetë) pikave të sistemit të alarmit publik 616-18-516-2-2-1

 Furnizimi i bibliotekave shkollore me libra 616-18-035-121

 Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga e Ulqinit Aneks i kontratës me datë 13/06/2018 616-17-144-525-1

 Rikonstruksioni, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjeve sanitare dhe rikonstruksioni i dyshemeve në Institucionet Arsimore Llot I  616-18-022-521

 Rikonstruksioni, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjeve sanitare dhe rikonstruksioni i dyshemeve në Institucionet Arsimore Llot II  616-18-022-521

 Rikonstruksioni, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjeve sanitare dhe rikonstruksioni i dyshemeve në Institucionet Arsimore Llot III  616-18-022-521

 Ndërtimi i rrugëve Evlija Çelebi, Luan Qelaj dhe Halil Alidemaj 616-18-56-521

 Renovimi i garazhës së Trafikut Urban faza e II-të 616-18-085-525

 Rregullimi dhe rrethimi i varrezave të Komunës së Prishtinës 616-17-120-521

 Ndërtimi i rrugës Rimanishtë-Siqevë 616-17-134-521

 Instalimi i ngrohjes qendrore në SHFMU “Avni Rrustemi” Suteskë, SHFMU “Ganimete Terbeshi” Siqevë, në SHFMU ” Ditët e minatorit” Shashkofc dhe në SHFMU “Nexhmi Mustafa” Rimanishtë 616-17-145-521

 Vaksionimi i gjedheve, kafshëve të imëta dhe qenve shtëpiak 616-17-042-221

 Furnizim me inventar për shkolla 616-18-509-1-2-1

 Ofrimi i shërbimeve për organizime dhe manifestime kulturore rinore dhe sportive Llot I 616-18-3082-2-2-1

 Ofrimi i shërbimeve për organizime dhe manifestime kulturore rinore dhe sportive Llot II 616-18-3082-2-2-1

 Ofrimi i shërbimeve për organizime dhe manifestime kulturore rinore dhe sportive Llot III 616-18-3082-2-2-1

 Pastrimi i objekteve shkollore 616-18-001-215

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i institucioneve arsimore 616-18-931-2-2-1

 Angazhimi i përmbaruesve privat për inkasimin e gjobave komunale 616-18-2482-2-2-1

 Zgjerimi dhe modernizimi I rrjetit te ndriqimit Publik 616-18-2568-5-2-1

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-17-5437-2-1-1

Blerja e pajisje hidraulike për AKRR, gypa-zorrë dhe ekstrakt-shkumë për BPZ 616-18-009-121

 Ndërtimi i Laboratorit në SHMT “28 Nëntori” Prishtinë – faza e dytë 616-18-074-521

 Furnizimi me artikuj ushqimor për nevojat e Kuzhinës të Institucioneve Parashkollore në Prishtinë 616-18-006-111

 Furnizimi me toner për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-18-053-121

 Furnizimi dhe montimi i xhamava në shkolla dhe institucione tjera komunale 616-18-038-121

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-18-062-215

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e parë 616-18-015-211

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e tretë 616-18-015-211

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e katërt 616-18-015-211

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e pestë 616-18-015-211

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e gjashtë 616-18-015-211

 Furnizim me paisje elektronike, elektrike dhe mekanike Llot III-Ritender 616-18-059-136

Rregullimi i vendeve të kontejnerve në zonën urbane të qytetit 616-18-029-521

 Revitalizimi i shkallëve dhe ndërtimi i mbikalimit në lagjën Arbëria 616-17-139-511

 Ndërtimi i rrugëve në lagjen Myrtaj, Bekaj, Bahtirovit dhe Nezirovit në fshatin Busi si dhe Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc Llot I 616-17-138-511

 Ndërtimi i rrugëve në lagjen Myrtaj, Bekaj, Bahtirovit dhe Nezirovit në fshatin Busi si dhe Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc Llot II 616-17-138-511

 Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë 616-17-142-521

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve III Llot I 616-17-147-221

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve III Llot II 616-17-147-221

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve III Llot III 616-17-147-221

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve III Llot IV 616-17-147-221

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve III Llot V 616-17-147-221

 Ndërtimi i mureve rezistuese ndaj rrëshqitjes së dheut dhe vërshimeve 616-17-116-521

 Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin e Komunës së Prishtinës 616-17-132-521

 Furnizim me qizme për punëtorët e brigadës së zjarrfiksave 616-17-140-136

 Furnizimi me makineri, paisje për kamion dhe barjten e makinerisë e BPZ-së 616-17-143-136

 Furnizimi me 10 aparata fotografik profesional për nevoja të Komunës 616-18-86-121

 Sanimi dhe asfaltimi i rrugës Fehmi Lladrovci-Prishtinë 616-17-141-521

 Mirëmbajtja e semaforëve, invertorëve dhe pajimeve akustike për të verbërit në qytetin e Prishtinës 616-17-111-211

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 1” 616-18-065-1-2-1

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 2” 616-18-065-1-2-1

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 3” 616-18-065-1-2-1

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 4” 616-18-065-1-2-1

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 5” 616-18-065-1-2-1

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 6” 616-18-065-1-2-1

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 7” 616-18-065-1-2-1

 Ndërtimi i rrugës lidhëse me rrugët: Fatime Sokoli, Vehap Shita dhe Tahir Zajmi 616-18-86-521

 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriçimit publik – Faza II 616-18-080-521

 Furnizim me llaptop, projektor dhe aparate fotokopjuese për institucionet arsimore 616-18-043-121

 Furnizim me fotokopje, llaptop dhe projektor për institucionet arsimore aneks i kontratës me datë 11/09/2018 616-18-043-121

 Rikonstruimi i rrugës Eqrem Qabej nga udhëkryqi i Katerdralës deri tek Udhëkryqi i Mensës së studentëve si dhe rikonstruimi i rrugës Shkodra, Rasim Kiçina dhe Fan Noli në lagjen Tasligje 616-18-071-521

 Furnizimi me material pedagogjik shkollor – Shtëpia Botuese Libri Shkollor 616-18-100-125

 Furnizimi me material pedagogjik shkollor – Dukagjini 616-18-099-125

 Kryerja e shërbimeve të ankandit publik 616-18-101-221

 Riparimi dhe rregullimi i ashensorëve 616-18-91-521

 Furnizimi me ekuizita sportive për shkollat e Komunës së Prishtinës 616-18-008-121

 Mirëmbajtja dhe pastrimi i objektit të ri komunal dhe disa institucioneve tjera komunale 616-18-81-221

 Furnizimi me makineri, pajisje për bartjen e mbeturinave 616-18-079-111

  Pastrimi i ambienteve të trashëgimisë në objektin e ish-konsullatës dhe objektet përcjellëse – ANEKS

Shpimi i puseve dhe ndërtimi i sistemit të ujitjes për gjelbrim 616-18-078-5-2-1

 Ndërtimi i konstruksioneve metalike për përvjetorin e arkitektit Rexhep Luci 16-18-6534-5-3-6

 Furnizimi i ambulancave për nevojat e QKMF-së dhe QMU 616-18-088-121

 Ndërtimi i parkut në Mat 616-18-076-521

 Regjenerime Urbane – Rregullimi i oborreve të shkollave “Elena Gjika” dhe “Dardania” 616-18-105-521

Furnizim me inventarë për nevojat e Institucioneve Shëndetësore dhe sociale 616-18-5681-1-2-1

 Furnizimi me pajisje të IT-së – Lot I 616-18-050-121

 Furnizimi me pajisje të IT-së – Lot II 616-18-050-121

 Hartimi i projekteve për objekte, plotësim i objekteve për projekt dhe shqyrtim i konstruksionit nga aspekti i stabilitetit dhe funksionalitetit 616-18-094-221

Furnizimi dhe montimi i totemave, sinjalizuesve turistik 616-18-75-121
Hartimi i projekteve për implementimin e standardit për siguri dhe mbrojtje të lëndës arkivore 616-18-107-212
 Furnizime me material të shtypur dhe materiale tjera të cilat nuk janë të përfshira në kontratën e AQP-së 616-18-102-11
 Aneks kontratë – Ndërtimi i kanalizimit fekal tek Rezonanca, ndërtimi i kanalizimit fekal, atmosferik si dhe ujësjellësit në rrugën Bedri Pejani&Andrea Gropa, ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën Meto Bajraktari&Cajupi 616-17-113-521
Furnizimi dhe montimi i kaldasë në shkollën “Mehmet Xhevori” 616-18-97-136
 Rekonstruktimi i rrugës Ndue Për lleshi dhe rrugës Shaqir Igrishta 616-18-5817-5-2-1
 Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 616-18-007-1-1-1
 Asfaltim i rrugës Matiqan, Butovc, Kolovicë 616-18-3470-5-1-2
 Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fushave sportive 616-18-89-521
 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto I – 616-18-5536-1-1-1
 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto II – 616-18-5536-1-1-1
 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto III – 616-18-5536-1-1-1
 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto IV – 616-18-5536-1-1-1
Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto V – 616-18-5536-1-1-1
 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto VII, VIII, IX – 616-18-5536-1-1-1
 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto X – 616-18-5536-1-1-1
 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto XI – 616-18-5536-1-1-1
Pastrimi dhe dezinfektimi emergjent i podrumeve dhe garazhave në rrugën B 616-18-137-236
 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot I – 616 18 149 525
 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot II – 616 18 149 525
 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot III – 616 18 149 525
 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot IV – 616 18 149 525
 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot V – 616 18 149 525
 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot VI – 616 18 149 525
 Ndërtimi i hyrjes në Kino Armata 616-18-8513-5-3-6
 Trajtimi i qenëve endacak 616-18-7726-2-2-1
 Organizimi i panairit “Blej Shqip 2018” 616-18-142-236
 Pastrimi i shkollave 616-18-152-225
 Vazhdimi i ndërtimit të rrugës Sharban-Koliq 616-18-109-511
 Ndërtimi i rrugës nga Flotacioni lagja Vakovc-Marevc 616-18-108-511
 Rregullimi i varrezave të dëshmorëve në Viti të Marecit-Prishtinë 616-18-110-521
 Furnizimi me inventar për drejtorinë e pronës 616-18-118-1-3-6
 Sanimi i kanalizimit fekal (ujërave të zeza) në rrugën B 616-18-126-525
 Rikonstruimi i rrugëve “Holgen Petersen” dhe “Ulëza” 616-18-068-521
 Inçizimet Gjeodezike për zonat Çagllavicë dhe Hajvali 616-18-103-221
 Furnizimi dhe montimi me pajisje për Qendrën Kulturore Kino Armata 616-18-6760-1-1-1