Republika e Kosoves

Prishtinë

Kontratat e nënshkruara

2023

 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriçimit publik në zonat Hajvali, lagja Qendra, Mati, Emshir – Lot 1 616-22-171-211

 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriçimit publik në zonat – Kodra e Trimave, Vneshtat, Taslixhe, Sofali, Barileve, Prugovc Lot 2 616-22-171-211

 Pastrimi i Lumenjëve Lot 1 616-22-167-521

 Pastrimi i Kanalizimit Atmosferikë Lot 2 616-22-167-521

 Trajtimi i qenve endacak lot I 616-22-166-221

 Trajtimi i qenve endacak lot II 616-22-166-221

 Ndërtimi i kanalizimit fekal, Rimanishtë-Prishtinë 616-22-10164-521

 Ndërtimi i kanalizimit në Llukar-Makovc-Ritender 616-22-148-511

 Hartimi i zgjidhjes urb-arkitektonike e ndërlidhjes së lagjes “Kalabria” me lagjen “Dardania” 616-22-124-211

 Rrënimi i objekteve pa leje ndërtimi si dhe pastrimi, bartja e mbetjeve inerte dhe materialeve tjera 616-23-16-525

 Rrënimi i objekteve pa leje ndërtimi si dhe pastrimi, bartja e mbetjeve inerte dhe materialeve tjera 616-23-16-525

 Ndërtimi i trafos elektrike për ndërtesën e Sindrom Down dhe Autizëm 616-22-196-521

 Ndërtimi i rrugës Uran Ajeti Lot I 616-22-143-511

 Ndërtimi i rrugëve në Butovc Lot II 616-22-143-511

 Ndërtimi i rrugës Vidime Lumi i Marecit – Faza II Lot III 616-22-143-511

 Ndërtimi i Lapidarit në Prapashticë për dëshmorët e vitit 1921 Lot IV 616-22-143-511

 Ndërtimi i rrugës Haxhi Bejta në Grashticë Lot V 616-22-143-511

 Ndërtimi i Rrugës Aziz Abrashi Lot VI 616-22-143-511

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve – Prishtinë-Keqekollë dhe anasjelltas Lot I 616-23-014-221

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve – Gllogovicë-Lagja Siarineve-Hajkobillë-Dabishevc-Prapashticë dhe anasjelltas Lot II 616-23-014-221

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve – Lagja Spahiaj-Keqekollë dhe anasjelltas Lot III & Lagja Qesolaj-Shkolla Keqekolle dhe anasjelltas Lot V 616-23-014-221

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve – Prishtinë-Komuna- Teatri-Rrethi i spitalit-Hajvali-Kishnicë-Suteske-Mramuer Lot IV 616-23-014-221

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve – Prishtinë-Bardhosh-Vranidoll-Tenezhdoll-Sharban dhe anasjelltas Lot VI 616-23-014-221

 Ndërtimi dhe mirëmbajtja e paisjeve të fitnesit dhe këndit të lodrave në kryeqytet 616-22-14042-221

 Ndërtimi i Parkut në lagjen Arbëria – Lot I 616-22-10448-521 

 Ndërtimi i parkut vertikal nën rrethrrotullimin për Fushë Kosovë dhe renovimi i eko-ulëseve në shesh – Lot II 616-22-10448-521

 Renovimet, instalimet e ngrohjes qendrore si dhe ndërrimi i tubacionit, enës ekspanduese, valvulave dhe radiotarëve për Komunën e Prishtinës dhe institucionet tjera komunale 616-23-567-521

 Furnizimi me materiale shkollore didaktike për nxënësit e komuniteteve rom, ashkalij dhe egjiptian-Ritender 616-22-213-121/1

 Furnizime me paisje teknologjike-UPS 616-22-14567-121

 Furnizim me Hyjnesha në Fron 616-23-1957-147

 Sherbimet të tjera kontraktuese-Furnizim me lule 616-23-1782-147

 Furnizim me mjete pune për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-22-13068-121

 Furnizim me veshmbathje 616-22-194-121

 Ndërtimi i shkollës së mesme 7 Shtatori 616-22-158-511

 Sigurimi fizik i objekteve të QKMF-së dhe QMU-së Loto 2 616-23-001-215 

 Furnizim me libra për bibliotekat shkollore në IEAA 616-23-026-121

 Ndërtimi i tribunës lindore për stadiumin 2 korriku 616-22-12747-521

 Hartimi i projektit kryesore të rrugës A për segmentin 2 , me fillim nga profili1+075m’të segmentit1 deri në pikëtakimin me unazën e bredhëshme (pjesa juglindore), me gjatësi L=4075M 616-22-214-211

 Shërbime profesionale në procesin e legalizimit të ndërtimeve pa leje 616-22-031-212

 Angazhimi i një eksperti i të gjitha profileve të inxhinerisë Lot I 616-22-103-211/1

 Angazhimi i një eksperti i të gjitha profileve të inxhinerisë Lot II 616-22-103-211/1

 Angazhimi i një eksperti i të gjitha profileve të inxhinerisë Lot III 616-22-103-211/1

 Angazhimi i një eksperti i të gjitha profileve të inxhinerisë Lot IV 616-22-103-211/1

 Angazhimi i një eksperti i të gjitha profileve të inxhinerisë Lot V 616-22-103-211/1

 Angazhimi i një eksperti i të gjitha profileve të inxhinerisë Lot VI 616-22-103-211/1

 Angazhimi i një eksperti i të gjitha profileve të inxhinerisë Lot VII 616-22-103-211/1

 Komunikim të të dhënave – Data communication GPRS. Sim Card 616-23-1943-235/C1118

 Shërbimi për analizen e çmimores për shërbimet e mbeturinave në Komunën e Prishtinës 616-23-1345-221

 Revidimi i projektit kryesor, unaza qendër Prishtinë 616-23-045-225

 Shërbime të veçanta kontraktuese për përfaqësim ligjor për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-23-061-225

 Renovimi, restaurimi, rikonstruimi i ndërtesave të trashëgimisë kulturore, objekteve komunale si dhe mirëmbajtja e tyre 616 22 198 521

 Rekonstruimi dhe renovimi në Komunën e vjetër dhe objektet tjera përcjellëse komunale 616-23-739-521

 Rrënimi i objekteve pa leje ndërtimi si dhe pastrimi, bartja e mbetjeve inerte dhe materialeve tjera 616-22-181-521

 Furnizim me autoveturë për nevojat e Kabinetit të Kryetarit 616-23-2117-121

 Furnizim me paisje teknologjike për nevojat e shkollave profesionale, qendrën për karrierë dhe Institucioneve Arsimore 616-22-182-121

 Furnizim dhe montim i pajisjeve mjekësore për Punktin e ri QMU 616-23-012-121

 Master plani për rigjenerimin e lagjes Kodra e Trimave 616-22-125-211

 Rregullimi dhe Renovimi i Terreneve Sportive në Komunën e Prishtinës 616-22-204-521

 Furnizim me materiale, tekstil për IEA Loto 1 616-23-010-111

 Furnizim me paisje teknologjike për IEA Loto 2 616-23-010-111

 Furnizim me mjete të punës për nevojat e IEA Loto 3 616-23-010-111

 Furnizim me material pedagogjik për IEA Loto 4 616-23-010-111

 Furnizim me paisje dhe barna mjekësore për IEA Loto 5 616-23-010-111

 Furnizim me material higjienik për IEA Loto 6 616-23-010-111

 Furnizimi me koncentrate për pastrim, higjien Loto 7 616-23-010-111

 Renovimi i bibliotekave në Shkollat SHFMU “Zenel Hajdini”, “Filip Shiroka”, “Iliria”, “7 Marsi”, “Pjetër Bogdani”, “Ditët e Minatorit” dhe në IEAA tjera sipas nevojës 616-22-189-521

 Vendim për ndërprerje të kontratës – Renovimi i qendrës kulturore në Llukar 616-22-3432-521

 Furnizimi me TI-së për bashkësinë lokale dhe administratë komunale – Server Lot 1 – 616-23-025-121

 Furnizimi me TI-së për bashkësinë lokale dhe administratë komunale – Loptop Lot 2 – 616-23-025-121

 Furnizim me pajisje për Organizimin e aktiviteteve Sportive dhe promovimi i Sportit 616-23-43-121

 Ndërtimi i rrugës A – pjesa e parë 616-22-7096-512

 Renovimi i Shoqatës Qendrore të Personave të Shurdhër Lot 1 616-22-191-521 

 Invertarizimi i Shoqatës Qendrore të Personave të Shurdhër Lot 2 616-22-191-521

 Shërbime teknike – Furnizim me tepisona Ritender 616-23-1714-136

 Furnizim me veshmbathje për nevojat e KPSH-së 616-23-036-121

 Shërbimi për Organizime dhe manifestime Kulturore të Kryeqytetit 616-23-2666-211

 Furnizimi, servisimi, mirëmbajtja për ngrohje qendrore për rezidentet e SHPMPF 616-23-3121-136

 Furnizimi me pjata alumini për familjet në nevojë 616-23-2951-121

 Ndërtimi i Rrugës Qëndresa-Mat (segmenti 1) Lot 1 & Rikonstruimi i rrugës Nekibe Kelmendi (faza e dytë) Lot 2 616-23-277-511

 Ndërtimi i rrugës Aleks Çaçi Lot 3 & Ndërtimi i rrugëve (Bardhok Biba, Qemal Stafa, Plava dhe Agron Rama në Shkabaj) Lot 6 616-23-277-511

 Ndërtimi i rrugëve në Tasligje (rr. Rexhep Shema, rr. Naser Hajrizi, rr. Abdyl Ramaj, rr. Ukë Sadiku, rr. Mehmet Akif Ersoy, rr. Mbretnesha Teutë, rr. Shyqeri Kushevica) Lot 4

 Rikonstruimi i rrugëve (Antigova Fazliu, Mbreti Bardhyl dhe Maliq Pashë Gjinolli) Lot 5 616-23-277-511

 Ndërtimi i rrugëve në lagjen e Muhaxherëve (Qamile Jaka, Bedri Shala, Shaip Spahia, Demir Vitia, Selman Riza, Ali Kelmendi, Naim Frashëri, Lord Bajron, Jashar Salihu, Kaçaniku, Sokol Sopi) Lot 7 616-23-277-511

 Demontimi, Transporti dhe deponimi i Azbestit nga objektet publike 616-23-070-221

 Ndërtimi i krahëve të rrugës Muharrem Fejza Lot I 616-23-305-511

 Rikonstruimi i rrugëve brenda Zonës Urbane Lot II 616-23-305-511

 Furnizimi me tezga për ekspozimin e produkteve 616-23-067-121

 Pika ushqyese për qentë endacak 616-23-2839-121

 Mirëmbajtja e rrjetit kompjuterik, shtrirja e kabllove dhe furnizimi me pjesë rezervë 616-23-030-211

 Ndërtimi i rrugës Skënderbeu – Punë shtesë 616-23-133/1-525

Furnizim me fidane dhe lule dekorative shumëvjeqare për hapësirat publike dhe parqet 616-23-956-111

 Ndërtimi i shtegut në Taukbahqe 616-23-64-521

 Furnizimi me enëlarëse dhe fshesa për larjen e tepihëve 616-23-3132-136

 Composition of the detailed project for the multicultural center “Gërmia” in Pristina 616-23-085-215

 Renovimi i pushimores në Banjë të Istogut 616-23-013-521

 Ndërtimi i rrugës Dëshmorët e Ponoshecit dhe Sylejman Vuçiterna 616-23-009-521

 Implementimi i Planit të mobilitetit 616-23-044-511

 Ndërtimi i parkut linear në lagjen e Spitalit-punë shtesë 616-23-098-525

 Renovimi i nyjeve sanitare per SHML 28 Nentori 616-23-54-521

 Renovimi dhe mirembajtja e qendrimeve ditore per te moshuar 616-23-057-521

 Ndertimi i kolektorit ne Hajvali 616-22-5630-511

 Furnizim me pajisje për Organizimin e aktiviteteve Sportive dhe promovimi i Sportit 616-23-43-121

 Furnizim me lule 616-23-1782-147

 Përkthim nga gjuhet e huaja me paisje 616-23-3288-247

 Furnizimi, servisimi, mirëmbajtja për ngrohje qendrore për rezidentet e SHPMPF 616-23-3121-136

 Furnizimi me TI-së për bashkësinë lokale dhe administratë komunale – Ritender Loto 3 616-23-025/1-121

 Ndertimi, rekonstruimi dhe sanimi i defketeve te kanalizimeve ne te gjitha fshatrat e Komunes se Prishtines ( Bardhosh, Braileva , Besi, Bernica , Busia, Grashtica ,Hajvalia ,Lebane, LLukar,Makoc,Matiqan, Mramor, Prugoc, Rimanisht,Sinidoll,Siqeve, Slivove, Sharban, Shkabaj, Tenezhdoll, Trude,Vranidoll, Çakllavic) 616-23-005-511

 

2022

 Sherbime te veqanta kontraktuese për perfaqësim ligjor për nevojat e Komunës së Prishtinë 616-22-001-225

 Mirëmbajtën e ngrohjes qendrore ne Shkollat dhe institucioneve tjera Komunale-emergjente 616-22-03-225

 Pikat ushqyese për qenët endacak 616-22-006-125

 Sigurimi Fizik i objekteve të Komunës – procedurë e negociuar pa publikim 616-22-005-215

 Furnizimi me lëndë djegëse pelet për shkollat fillore dhe të mesme të Komunës së Prishtinës si dhe për institucionet tjera komunale dhe për qerdhet me bazë në komunitet  616-22-014-125

 Ritender për pesë llote – Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në të gjitha shkollat e viseve rurale për Komunën e Prishtinës – Lloto 1 – Prishtinë – Komuna – Teatri – Rrethi i spitalit – Hajvali – Kishnicë – Suteskë – Mramor 616-21-167-221

 Ritender për pesë llote – Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në të gjitha shkollat e viseve rurale për Komunën e Prishtinës – Lloto 2 – Lagja Qesolaj – Lagja Kaqot-Shkolla Keqekolle dhe anasjelltas & Lloto 3 – Lagja e Çelajve- Kurtaj – Keqekollë dhe anasjelltas 616-21-167-221

 Ritender për pesë llote – Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në të gjitha shkollat e viseve rurale për Komunën e Prishtinës – Lloto 4 – Prishtinë – Keqekollë dhe anasjelltas 616-21-167-221

 Ritender për pesë llote – Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në të gjitha shkollat e viseve rurale për Komunën e Prishtinës – Lloto 5 – Gllogovicë – Lagja Siarinëve – Hajkobillë – Dabishevc – Prapashticç dhe anasjelltas 616-21-167-221

 Furnizim me material higjienik 616-21-165-121

 Sigurimi fizik i objekteve shëndetësore publike KPSH (QKMF dhe QMU) 616-22-066-225

 Rregullimi i varrezave dhe hapësirave në Komunën e Prishtinës – Ritender – LOT 2 616-21-4475-521

 Rregullimi i varrezave dhe hapësirave në Komunën e Prishtinës – Ritender – LOT 3 616-21-4475-521

 Furnizimi i institucioneve edukativo arsimore me rekuizita sportive 616-22-038-121

 Furnizim me vegla pune, mjete të punës për nevojat e institucioneve edukativo arsimore 616-22-040-121

 Mirëmbajtja dhe servisimi i pajisjeve mjekësore – Pajisjet për QKMF Lot I & Pajisjet për QMU Lot III 616-22-011-211

 Mirëmbajtja dhe servisimi i pajisjeve mjekësore – Radiologjia Lot II 616-22-011-211

 Ndërtimi i rrugës Dashko Shkreli në Vranjevc 616-22-051-521

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit të ndriçimit publik Lot I 616-22-010-211

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit të ndriçimit publik Lot II 616-22-010-211

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit të ndriçimit publik Lot III 616-22-010-211

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit të ndriçimit publik Lot IV 616-22-010-211

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit të ndriçimit publik Lot V 616-22-010-211

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit të ndriçimit publik Lot VI 616-22-010-211

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit të ndriçimit publik Lot VII 616-22-010-211

 Furnizim me pajisje për kabinete në shkollën Dr. Ali Sokoli 616-22-052-121

 Furnizim me material didaktik 616-22-036-121

 Organizime dhe manifestime kulturore 616-22-065-211

 Ndërtimi i QMF-së Veternik – punë të pa parapara 616-22-077-525

 Rividimi i projektit kryesor, unaza qendër Prishtinë 616-22-058-221

 Pastrimi dhe mirëmbajtja e objekteve të komunës së Prishtinës dhe institucioneve tjera komunale 616-22-035-211

 Furnizimi dhe instalimi i kamerave në objektet e Komunës 616-22-016-121

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve – Vranidoll-Tenezhdoll- anasjelltas Lot 1 616-22-054-221

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve – Prishtinë-Llukar-Siqevë- anasjelltas Lot 2 616-22-054-221

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve – Lagjja Shillovë-L.Retkoceri-Ballban PN Tefik Çanga Lot 3 616-22-054-221

 Furnizimi me pjata alumini për familjet në nevojë-Ritender 616-22-025-121/1

 Furnizimi dhe montimi i shtyllave antiparking dhe pistonët lëvizës 616-22-030-111

 Ndërtimi i kanalizimit në fshatrat Mramor, Bardhosh deri në Prugovc 616-22-048-521

 Ndërtimi i rrugës Brigada e Lirisë, faza e dytë – Lagja Qelaj Keqekollë 616-22-057-521

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-22-4096-215

 Dekorimi i qytetit për festa 616-22-072-221

 Digjitalizimi i shërbimeve dhe proceseve të punës 616-22-028-221/1

 Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e institucioneve edukativo arsimore – gëlqerosja 616-22-061-521

 Hartimi i projekteve për ndërtim të lartë 616-20-189-221

 Furnizim me libra për bibliotekën Hivzi Sylejmani 616-22-079-121

 Sigurimi fizik i objekteve të komunës dhe objekteve të qKMF-së dhe QMU-së 616-22-087-215

 Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve komunale 616-21-024-521

 Furnizim me paisje të teknologjisë informative për nevojat e komunës së Prishtinës 616-22-20-121

 Mirëmbajtjen e ngrohjes qendrore në Shkollat dhe institucioneve tjera komunale 616-21-150-211

 Rregullimi i varrezave dhe hapësirave në Komunën e Prishtinës Lot 1 616-21-034/1-521

 Furnizim me letër A4 dhe A3 për zyre 616-22-6535-136

 Furnizim me paisje të IT-së 616-22-106-136

 Furnizim me mjete pune për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-22-90-121

 Organizimi i koncertit Rame Lahaj with friends 616-22-7592-225

 Realizimi i aktiviteteve mjedisore sipas kalendarit mjedisor 616-22-5036-221

 Furnizimi i pakove me dhurata për fëmijët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 616-22-033-136

 Kalibrimi i paisjeve në impiantin e kompostimit 616-21-147-225

 Ndërtimi i rrugës Nekibe Kelmendi 616-22-007-512

 Furnizim me makina pastrimi 616-21-037-121

 Furnizim me paisje mjekësore 616-22-080-121

 Furnizimi dhe rregullimi i hapësirave publike 616-22-081-511

 Ndërtimi dhe modernizimi i semaforëve, montimi i paneleve ndriquese në vendkalime dhe matësve të shpejtësisë 616-21-025-521

 Ndërtimi i strehimores për qentë endacak 616-22-5956-52

 Ndërtimi i sistemit të pompimit për furnizim me ujë në ndërtesat kolektive dhe lagje 616-22-5780-521

 Servisimi, mirëmbajtja dhe furnizimi me aparate kundër zjarrit në Institucionet Komunale 616-21-041-221

 Renovimi i godinës së Zjarrfikësve 616-22-049-521

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i Institucioneve arsimore 616-20-099-221

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Prishtinë-Slivovë-Llajshec dhe anasjelltas 616-21-094-221

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Prishtinë-Slivovë-Llajshec dhe anasjelltas 616-22-004-235

 Furnizim me dru për Institucionet arsimore dhe Institucionet tjera Komunale 616-22-111-121

 Furnizimi me uniforma për personelin shëndetësor QKMF llot I 616-21-100-121

 Ndërtimi i rrugës Zeke Pacolli Marevc llot II 616-22-094-521

 Ndërtimi i rruges Zllash e vogël-Borocet dhe ndërtimi i murit Gani Balaj llot I 616-22-094-521

 Mirëmbajtja, furnizimi dhe rregullimi i 16 pikave të sistemit të Alarmit Publik 616-22-013-221/1

 Mirëmbajtja e monumenteve, fontanave dhe krojeve publike 616-22-027-221

 Furnizimi me Inventarizim i pushimorës për të moshuarit në Istog 616-22-032-121

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal llot I 616-22-034-211

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal llot II 616-22-034-211

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal llot III 616-22-034-211

 Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë-lagja Qafa – (Abazi sipas projektit) Krahu B, krahu C dhe krahu D 616-22-044-521

 Shërbime të veqanta kontraktuese për përfaqësim ligjor për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-22-095-225

 Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve të bashkësive lokale dhe administratës së përgjithshme 616-22-085-521

 Ndërtimi i Semaforëve modernizimi, ndërtimi i paneleve ndriquese dhe matësve të shpejtësisë 616-22-068-521

 Renovimi i qendrës kulturore Llukar 616-22-045-521

 Ndërtimi i parkut linear te lagjja e Spitalit 616-22-091-521

 Ndërtimi i rrugës Gonxhe Bojaxhiu në fshatin Bardhosh 616-22-043-521

 Furnizimi me lëndë djegëse pelet për shkollat fillore dhe të mesme të Komunës së Prishtinës si dhe për institucionet tjera komunale dhe për çerdhet me bazë në komunitet 616-22-078-111

 Furnizimi dhe mirëmbajtja e aparatit memografik 616-22-8383-121

 Furnizimi me material pedagogjik 616-22-129-125

 Ndërtimi i rrugëve në Shkabaj Alush Hoti dhe Hazir Haxholli 616-22-047-521

 Projekte për zyren për komunitete dhe kthim Llot I 616-22-069-521

 Ndërtimi i rrugës Mihal Ciko – Marevc Llot II 616-22-069-521

 Ndërtimi i rrugës në Grashticë Llot III 616-22-069-521

 Furnizim me lule dhe drunj dekorativ 616-22-7667-111

 Zhvillimi i platformes për ARC Gis 616-22-107-221

 Furnizim me inventarë shkollor për artikuj që nuk janë me AQP 616-22-099-111

 Ndërtimi i qerdhës Xixëllonjat – Ritender 616-22-097-511

 Punë shtesë Ndertimi i rrugës në Zllatar 616-22-126-525

 Implementimi i planit të Mobilitetit I 616-21-113-512

 Implementimi i planit të Mobilitetit “Ndërtimi-shenjëzimi i shtigjeve të bicikletës në rrugën kryesore të Qytetit” lot II 616-21-113-512

 Shërbimet e transportit me marimangë Ritender Lot I 616-22-60/1-211

 Shërbimet e transportit me marimangë Ritender Lot II 616-22-60/1-211

 Shpimi i puseve dhe montimi i sistemit të ujitjes Lot I 616-22-086-511

 Mirëmbajtja e puseve dhe pompave dhe sistemit të ujitjes Lot II 616-22-086-51

 Mirëmbajtjen e ngrohjes qendrore në Shkollat dhe institucioneve tjera komunale 616-21-150-211

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të Brigadës së Zjarrfikësve loto 2 616-22-092-211

 Furnizim me libra për bibliotekat shkollore 616-22-101-212

 Furnizim me perde 616-21-26-121

 Rregullimi i dyerve dhe dritareve në Institucionet Arsimore 616-20-166-521

 Ndërtimi i rruges Brigada e Lirisë, faza e dytë-lagjja Qelaj-Punë shtesë 616-22-163-535

 Furnizim me mekanizëm bujqësor për fermer të Komunës së Prishtinës 616-22-116-121

 Furnizim me senzor akustik për matjen e zhurmës në qytet 616-22-053-111

 Ndërtimi i urës në fshatin Barilevë (zgjerimi i urës 2 Drenovc-Prugovc) 616-22-4055-521

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të komunës Loto 1 616-22-092-211

 Furnizimi dhe montimi i gjeneratorëve për institucionet edukativo-arsimore dhe nevojat tjera komunale 616-22-9970-111

 Ndërtimi i rrugës Skënderbeu 616-22-133-511

 Ndërtimi i disa rrugëve në komunën e Prishtinës Lot 1 616-22-10563-511

 Ndërtimi i disa rrugëve në komunën e Prishtinës Lot 2 616-22-10563-511

 Ndërtimi i disa rrugëve në komunën e Prishtinës Lot 3 616-22-10563-511

 Ndërtimi i disa rrugëve në komunën e Prishtinës Lot 4 616-22-10563-511

 Shtrimi me zhavor i rrugëve në Komunën e Prishtinës 616-22-179-521

 Ndërtimi i rrugëve – Vazhdimi i rrugës paralele me rrugën B, Ndërtimi i rrugës Kolë Jakova, Ndërtimi i rrugës Ukshin Kovacica, Ndërtimi i rrugës Hilmi Rakovica Llot I 616-22-135-511

 Rikonstruimi i rruges Gjergj Balaj dhe Toni Bler Lot 2 – ritender 616-22-160-521

 Rruga në lagjen e Ramabajve-Hajvali Lot 3 – ritender 616-22-160-521

 Lot I – Sanimi dhe asfaltimi i rruges Viti Bullaj 616-22-177-511

 Lot IV – Ndërtimi i rruges nga Pallati i panaireve deri te rruga Vëllezërit Fazliu 616-22-177-511

 Ndërtimi i rrugës Hilmi Rakovica 616-22-135-511

 Lot II – Ndërtimi i rruges që lidh rrugën 1 Tetori me rrugen Isa Kastrati 616-22-177-511

 Lot III – Ndërtimi i rrugicave në Bardhosh, Bërnicë të epërme, Lebanë, Vranidoll, Besi, Rimanishtë, Barilevë dhe Mramor 616-22-177-511

 Ndërtimi i rruges Zllash-Prapashticë Lot 1-ritender 616-22-160-521

 Ndërtimi i Parkut në Qendër – Rr. Sylejman Vokshi 616-22-187-521

 Ndërtimi dhe sanimi i kanalizimeve në qytet Llot I 616-22-162-511

 Ndërtimi dhe sanimi i kanalizimeve në qytet Llot II 616-22-162-511

2021

 Sigurimi fizik i objekteve të kujdesit primar shëndëtsor në Prishtinë 616-20-186-225

 Furnizim me dhurata të Vitit të ri për Komunën e Prishtinës 616-20-181-1-3-6

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Llot 17 616-20-137-221

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Llot 10 616-20-137-221

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-21-001-225

 Mirëmbajtja e ndriçimit publik – Lot 1 616-21-003-225

 Mirëmbajtja e ndriçimit publik – Lot 3 616-21-003-225

 Mirëmbajtja e ndriçimit publik – Lot 4 616-21-003-225

 Mirëmbajtja e ndriçimit publik – Lot 5 616-21-003-225

 Mirëmbajtja e ndriçimit publik – Lot 6 616-21-003-225

 Art në hapësirat publike (jepi ngjyrë Prishtinës) 616-20-173-2-2-1

 Furnizim me lule dhe drunjë dekorativ 616-20-048-111

 Furnizim emergjent me teste serologjike per Sars-covid-19  616-20-136-111

 Ndërtimi i rrugës nga Flotacioni lagja Vakovc 616-20-030-511

 Implementimi i planit të mobilitetit – rekonstruimi i rrugës Muharrem Fejza 616-19-6284-5-1-1

 Ndërtimi i çerdhes Xixëllonjat 616-20-127-511

 Dezinfektimi i objekteve për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-20-096-221

 Pikat ushqyese për qenët endacak 616-21-021-135

 Rikonstruimi i rrugës Viti-Bullaj Marec 616-20-195-521

 Ndërtimi i rrugës kryesore dhe rrugicave në Bërnicë të poshtme 616-20-154-521

 Ndërtimi i fushave sportive 616-20-156-521

 Implementimi i platformës së E-shkollorit 616-21-563-2-2-5

 Ndërtimi i QMF-së në Veternik 616-20-025-511

 Furnizim me inventar për nevojat e Institucioneve shëndetësore 616-20-8513-111

 Mirëmbajtja dhe rindërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në Komunën e Prishtinës 616-20-159-211

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës – procedurë e negociuar pa publikim 616-21-052-221

 Përmirësimi i prodhimit primar në perimtari përmes monitorimit, inspektimit dhe këshillimit për menaxhimin e mbetjeve kimike dhe përcaktimin e metaleve të rënda 616-21-191-221

 Furnizimi me kultivator për fermer 616-20-155-121

 Ndërtimi i shkollës së mesme 7 Shtatori 616-20-029-511

 Mirëmbajtja e Paisjeve Mjekësore 616-21-035-221

 Ndërtimi i rrjetës së furnizimit me ujë dhe kyqjeve shtëpiake në rrugën e Llapit 616-21-056-525

 Furnizimi me makina mjelese per blegetor 616-20-194-121

 Furnizimi me barna dhe material shpenzues – Covid19 616-21-055-121

 Ndërtimi i rrugës Dragovc- Gulmivadë (Marec)- Faza II dhe Lagjja Haxholli dhe L. Gerbesheve Lot 1 616-20-192-511

 Ndërtimi i rrugës në lagjen Xharrovit-Keqekollë Lot 2 616-20-192-511

 Ndërtimi i rrugës Haxhi Bejta në Grashticë Lot 3 616-20-192-511

 Asfalltimi i rrugëve Shkëlzen Haradinaj e Besim Ndreca(Rilindja) Lot 4 616-20-192-511

 Ndërtimi i shkollës “Nënë Tereza” në Vranidoll 616-20-175-511

 Furnizim me material didaktik 616-21-031-121

 Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik Lot 1 616-20-073-111

 Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik Lot 2 616-20-073-111

 Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik Lot 3 616-20-073-111

 Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik Lot 4 616-20-073-111

 Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik Lot 5 616-20-073-111

 Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik Lot 6 616-20-073-111

 Rregullimi dhe Gjelbërimi i Oborreve për Shkolla 616-21-047-121

 Furnizim me tepih 616-21-032-121

 Ndërtimi i kanalizimit Llukarr-Makovc 616-20-190-521

 Ndërtimi i rrugës Bajram Kelmendi 616-20-133-521

 Furnizim me mekanizëm për vizatimet e fëmijëve 616-21-30-136

 Sigurimi fizik i objekteve të kujdesit primar shëndetësor në Prishtinë 616-21-62-225

 Ndërtimi i rrugës Stallovë-Zllashë Lot 1 616-20-039-511

 Hartimi i projekteve me infrastrukturë rrugore 616-20-165-211

 Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkollat dhe institucionet tjera komunale 616-21-033-121

 Ndërtimi i impiantit të kompostimit – Punë shtesë 616-20-152-525

 Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse – Ndërtimi i rrugës Xhevat Begolli Lot 1 – 616-20-040-511

 Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse – Ndërtimi i rrugës Pallati i panaireve deri te rruga Vllezërit Fazliu  Lot 2 – 616-20-040-511

 Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse – Ndërtimi i rrugëve Azem Bejta dhe Shkodra  Lot 3 – 616-20-040-511

 Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse – Ndërtimi i rrugëve me kubëza në Arbëri dhe Emshir  Lot 4 – 616-20-040-511

 Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse – Ndërtimi i rrugëve Dëshmorët e Ponoshevcit dhe Sylejman Vuciterna  Lot 5 – 616-20-040-511

 Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse – Ndërtimi i rrugicave në Bardhosh, Bërnicë të epërme, Lebanë, Vranidoll, Besi, Rimanishtë, Barilevë dhe Mramor  Lot 6 – 616-20-040-511

 Dezinsektimi Hapësinor i Komunës së Prishtinës 616-21-008-211

 Ndërtimi i rrugës që lidh rrugën 1 tetori me rrugën Isa Kastrati 616-20-196-521

 Furnizim me material higjenik 616-21-038-121

 Furnizimi me material administrativ shëndetësore 616-21-1419-121

 Furnizimi dhe montimi i inventarit dhe paisjeve per sherbime veterinare te Qenve endacak 616-20-147-121

 Renovimi dhe inventarizimi I strehimores Shpresa dhe shtëpitë e fëmijëve të Kosovës Lot 1 616-20-163-521

 Renovimi dhe inventarizimi I strehimores Shpresa dhe shtëpitë e fëmijëve të Kosovës Lot 2 616-20-163-521

 Harta Strategjike e Zhurmës për Zonën Qendër të Qytetit 616-20-116-322

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve llot I 616-21-069-221

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve llot II 616-21-069-221

 Mirëmbajtja e monumenteve, fontanave dhe krojeve publike 616-21-029-221

 Ndërtimi i rrugëve rurale me infrastrukturë përcjellëse – Lot 3 (ndërtimi i rrugës Keqekollë-Nishevc) 616-21-067-535

 LLOT II-Rekonstruimi i rrugëve dhe parkingjeve në lagjen Bregu i diellit -punë shtesë 616-21-24/1-525

 Mirembajtja e semaforeve 616-21-027-221

 Renovimi dhe rregullimi i infrastrukturës në qendra te ndryshme sociale 616-20-150-521

 Renovimi i shkollës Gjin Gazulli 616-20-122-521

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve  – Llot 1 616-21-006-211

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve  – Llot 2 616-21-006-211

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve  – Llot 3 616-21-006-211

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve  – Llot 4 616-21-006-211

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve  – Llot 5 616-21-006-211

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve  – Llot 6 616-21-006-211

 Furnizimi me tabela të menqura 616-21-063-136

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i Institucioneve edukativo arsimore 616-21-085-225

 Marrëveshje kornizë Furnizim me pemë dhe prime 616-21-082-121

 Ndërtimi i Lapidarit në Prapashticë për dëshmorët e vitit 1921 – punë shtesë 616-21-96-525

 Furnizim me set carcafësh, kallëf jorgani dhe jorgan 616-21-1970-121

 Trajtimi i qenëve endacak – aneks kontratë 616-20-140-221-1

 Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës në Institucionet Arsimore 616-21-020-221

 Furnizim me dezinfektues për duar me bazë të alkoolit 70%  616-21-073-121

 Ndërtimi i shtegut për ecje dhe vrapim 616-20-168-521

 Furnizim emergjent me insulina per nevojat e QKMF Lot I 616-21-112-115

 Furnizim emergjent me insulina per nevojat e QKMF Lot II 616-21-112-115

 Furnizimi me paisje teknike për ekipin e Zjarrfikësve 616-21-070-136/1

 Furnizim me reagensa hematologjik per SFRI-H18 Lot I 616-21-053-111

 Furnizim me reagensa hematologjik per ABX Lot II & Furnizim me material shpenzues laboratorik Lot V 616-21-053-111

 Furnizim me reagensa per biokimi Lot IV 616-21-053-111

 Furnizim me rapid teste per CPR dhe HbA1C Lot VI dhe Furnizimi me material stomalogjik X 616-21-053-111

 Furnizim me reagensa per analyzer biokimik Cobas 111 roche Lot VII 616-21-053-111

 Furnizim me reagensa per Analizer Biokimik AU480 Lot VIII & Furnzim me teste per T3, T4 dhe TSh për VIDAS Lot IX 616-21-053-111

 Furnizim me material higjienik për Drejtorinë e Kulturës, Minoritete dhe Bashkësi Lokale 616-21-065-121

 Aktivitete mjedisore sipas kalendarit mjedisor 616-21-074-221

 Hartimi i projektit “Adaptimi i objektit të shkollës në Lagjen Kalabria” 616-20-188-235

 Deratizimi, dezinfektimi dhe dezinsektimi në objektet shëndetësore 616-21-3037-221

 Sigurimi Fizik i objekteve të Komunës – procedurë e negociuar pa publikim 616-21-114-225

 Mjete pune profesionale për zyrtarët e mbikqyrjes së projekteve kapitale 616-21-075-121

 Rekonstruimi dhe mirëmbajtja e shkollave – Gëlqerosja Lot 1 – 616-21-059-511

 Rekonstruimi dhe mirëmbajtja e shkollave – Nyje Sanitare Lot 2 – 616-21-059-511

 Rekonstruimi dhe mirëmbajtja e shkollave – Rregullimi i kulmeve në Institucionet arsimore Lot 3 – 616-21-059-511

 Rekonstruimi dhe mirëmbajtja e shkollave – Rregullimi i dyshemeve Lot 4 – 616-21-059-511

 Furnizimi me material shpenzues për shërbime laboratorike – Furnizimi me reagensa për numërues hematologjik ADVIA 560 5 – Loto 3 616-21-053/1-111

 Renovimi i objektit të zjarrfikësave të BPZ – Kodra e trimave 616-21-066-521

 Furnizimi dhe gjelbërimi i hapësirave publike-parqeve 616-21-3053-111

 Organizimi i aktiviteteve socio-kulturore verore 616-21-2658-221

 Operimi turistikë 616-21-2677-221

 Shtrimi me zhavorr i rrugëve në Komunën e Prishtinës 616-21-089-521

 Furnizim me pajisje teknologjike për institucionet arsimore 616-20-1154-111

 Furnizim me dru 616-21-817-121

 Mirëmbajtja e produkteve Te Pema (9 produkte XL+1 produkt 2 XL) 616-21-102-225

 Sigurimi ndaj aksidenteve për nxënësit e shkollave profesionale dhe kandidatët nga qendra e karrierës gjatë punës praktike 616-21-083-221

 Hapja e shkallëve emergjente në kopshtin me bazë ne komunitet Ketrushët 05.08.2021

 Furnizim me pajisje mjekësore për nevojat e kujdesit primar shëndetësor QKMF dhe QMU 616-21-3832-111

 Furnizimi me lëndë djegëse pelet për shkollat fillore dhe të mesme të Komunës së Prishtinës si dhe për institucionet tjera komunale dhe për qerdhet me bazë në komunitet 616-21-1561-111

 Intervenime emergjente – pastrimi i shtratit të lumenjve dhe kanalizimit atmosferik dhe riparimi i pompave dhe ngritja e sigurisë në hapësira publike 616-21-408-511

 Rruga në lagjen e Ramabajve faza e II 616-21-090-521

 Furnizimi, rregullimi dhe riparimi i ashensorëve 616-21-805-111

 Furnzim me rrobatharëse, rrobalarëse dhe enëlarëse për Institucione Parashkollore 616-21-111-121

 Ndërtimi i objektit të bashkësisë lokale dhe ofiqarisë në Marec 616-21-118-525

 Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fitnesit për Komunën e Prishtinës 616-21-4895-521

 Furnizimi me Kuzhinë për Byfen e Komunës së Vjetër 616-21-128-125

 Furnizim me dy komplete te aparateve profesionale per kafe 616-21-81/3-136

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Prishtinë – Slivovë – Llajshec dhe anasjelltas 616-21-130-225

 Furnizim me material pedagogjik Lot 1 616-21-4787-125

 Furnizim me material pedagogjik Lot 2 616-21-4787-125

 Shërbime të veçanta kontraktuese për angazhimin e përmbauresve privat për inkasimin e gjobave komunale për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-21-051-221

 Furnizim me libra për biblioteka shkollore 616-21-105-121

Furnizim me artikuj ushqimor për nevojat e Kuzhinës Qendrore 616-21-4370-121

Furnizim me material fidanor të perimeve për mjedise të mbyllura dhe të hapura në fushën e perimtarisë 616-21-3871-111

Rregullimi i rrethrrotullimit turbo – Lot 1 616-21-2761-521

Inventarizimi i hapësirave publike – Lot 2 616-21-2761-521

 Ndërtimi i rrugëve Burimi, Ekrem Dili dhe Braina Lot 1 616-21-2947-511

Ndërtimi i rrugëve në Nishec Lot 2 616-21-2947-511

 Ndërtimi i rrugëve në Sharban Lot 2 616-21-2947-511

Renovimi dhe rikonstruimi i objekteve të trashigimis kulturore faza e II-të 616-21-080-521

Ndërtimi i Urave 616-21-092-521

Furnizim me material fidanor të perimeve për mjedise të mbyllura dhe të hapura në fushën e perimtarisë 616-21-3871-111

 Sigurimi fizik për objektet e QKMF dhe QMU 616-21-5093-225

Rikonstruimi i rrugës Malush Kosova – Lot 1 – 616-21-076-511

Rikonstruimi i rrugës Ahmet Krasniqi – Lot 3 – 616-21-076-511

 Rikonstruimi i rrugës Gjergj Balsha dhe Toni Bler – Lot 4 – 616-21-076-511

 Rikonstruimi i rrugës Shkelzen Haradinaj – faza e II-të – Lot 5 – 616-21-076-511

 Rikonstruimi i rrugëve Uran Ajeti – Lot 6 – 616-21-076-511

 Rikonstruimi i rrugës Aziz Abrashi – Lot 7 – 616-21-076-511

Furnizimi, prodhimi dhe vendosja e numrave të adresave në Komunën e Prishtinës 616-21-058-111

Procedurë e negociuar-Konkurs projektimi për renovimin e teatrit Oda 616-21-133-225

Shtrirja e sistemit te ujitjes ne parqet e qytetit dhe shpimi i puseve Lot 1 & Mirëmbajtja e puseve dhe pompave të ujitjes Lot 2 616-21-068-521

 Ndërtimi i rrugës Zllash – Prapashticë 616-21-095-511

 Ndërtimi i rrugës Slivovë-Peshter dhe krahu i rrugës në Llajshec 616-21-095-511

 Ndërtimi i rrugës në Gllogovicë-Grexhenik dhe krahu i rrugës në L.Vitija 616-21-095-511

 Ndërimi i rrugës Sejdiovit, Bushgega dhe Qazimovit 616-21-095-511

 Projekte për zyren për komunitete dhe kthim 616-21-095-511

 Rregullimi i varrezave te deshmoreve ne Viti te Marecit – Prishtine 616-21-129-511

 Furnizimi dhe montimi me pajisje për Institucionet vartëse të Drejtorisë së Kulturës 616-21-106-121

 Furnizimi me uniforma për personeli shëndetësor QMU-së Lot II 616-21-100-121

Ndërtimi i fushës së mini golfit (në pishinën e Gërmisë pjesa lindore) 616-21-124-521

 Furnizimi dhe Mirëmbajtja me Toner për Departamentin e Prokurimit 616-21-4791-125

 Ndërtimi i aneksit të shkollës Pavarësia 616-21-022-521

 Furnizim me libra për biblotekën Hivzi Sulejmani dhe biblotkën e re Kodra e Trimave 616-21-127-111

 Furnizim me paisje për kabinete në shkolla SHMT 28 Nëntori & Furnizim me paisje për kabinete në shkolla SHMM Prenk Jakova 616-21-132-121

 Ndërtimi i rrugës në Butovc lot 1 616-21-101-511

 Ndërtimi i rr. Arbanasi, Shkëndija, Minatori, A.Loki e Murat Gashi lot 2 616-21-101-511

 Ndërtimi i rrugës Prugoni dhe krahu i rr. në Makovc lot 3 616-21-101-511

 Shërbime për arkivimin fizik të dokumentacionit zyrtar për Komunën e Prishtinës 616-21-7576-225

 Furnizimi emergjent me D-Dimer për nevojat e QKMF-së 616-21-146-125

 Furnizim me autovetura për shërbimet shëndetësore 616-21-36/2-111

 Furnizimi dhe montimi i serrave 616-21-109-111

 Ndërtimi i tribunës lindore në stadiumin 2 Korriku 616-21-6546-521

 Shërbime për udhëheqjen e ankandeve publike 616-21-7618-221

 Pune te paparapara ne projektin Ndertimi i rruges ne lagjen Xharrovit -Keqekolle 616-21-145-525

 Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës në Institucionet Arsimore 616-21-141-221

 Ekspozimi i veprës Never Say Never në sheshin Adem Demaçi 616-21-7101-225

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot I 616-21-040-211

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot II 616-21-040-211

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot III 616-21-040-211

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot IV 616-21-040-211

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot V 616-21-040-211

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot VI 616-21-040-211

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot VII 616-21-040-211

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot VIII 616-21-040-211

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot IX 616-21-040-211

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot X 616-21-040-211

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot XI 616-21-040-211

 Renovimi i Pushimores për të moshuarit në Istog 616-21-140-521

 Sigurimi fizik për objektet QKMF dhe QMU 616-21-156-225

 Ndërtimi i parqeve rekreativo-sportive në kryeqytet 616-21-5138-525

 Implementimi i platformës online për digjitalizim të shkollave 616-21-160-215

 Mirëmbajtja e Web-Faqes Prishtina Online 616-21-8766-235

 Mirëmbajtja e E-Kiosqeve 616-21-152-225

 Renovimi i shtëpisë së djegur në Lebanë 616-21-155-536

 Ndërtimi i rrugës Vidime-Lumi i Marecit – Faza II 616-21-095-511

 Ndërtimi i rrugëve Ibrahim Lutfiu dhe Taip Krasniqi me Kubëza të vjetra (Kallderm) 616-21-3341-512

 Shërbime për udhëheqjen e ankandeve publike 616-21-7618-221

 Furnizim me artikuj ushqimor për punëtorët e Komunës së Prishtinës Loto 1 – 616-21-163-111

 Furnizim me artikuj ushqimor për punëtorët e Komunës së Prishtinës Loto 2 – 616-21-163-111

 Furnizim me teste të shpejta antigjen përmes pështymës për Covid 19 616-21-9891-115

 Rikonstruimi i rruges Ilir Konushevci 616-21-076-521

 Sherbime per Artistë 616-21-162-221

 Furnizim me paisje për kabinete në shkolla 616-21-132/1-121

 Rregullimi dhe renovimi i tereneve sportive ne Komunen e Prishtines 616-21-136-521

 Ndërtimi i fushave sportive në Komunën e Prishtinës 616-21-137-521

 Renovimi i biblotekes Hivzi Sylejmani në Dardani 616-20-057-521

 Furnizim me infografike dhe materiale tjera për zyre 616-21-9973-1-1-1

2020

 Furnizim me material fidanor në sektorin e pemtarisë 616-19-184-121

 Furnizim me artikuj ushqimor për Kuzhinën Qendrore 616-19-198-111

 Ndërtimi i rrugëve në lagjet Canolli, Qazimaj dhe Sekiraqa në fshatin Prapashticë 616-19-185-521

 Renovimi dhe përmirësimi i infrastrukturës së objektit të QMU-së 616-19-183-521

 Ndërtimi i strehimores për qentë endacak dhe trajtimi i tyre 616-19-194-5-2-1

 Furnizimi, prodhimi dhe vendosja e numrave të adresave në Komunën e Prishtinës Lot 1 616-19-041-111

 Furnizim me paisje mjekësore për QKMF dhe QMU Ritender – Lot II 616-191-180/1-111

 Furnizim me kifle 616-20-001-115

 Furnizime mjekësore 616-19-199-121

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i institucioneve arsimore-negociuar 616-19-207-421

 Pastrimi i Shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismail Qemaili , Asim Vokshi , Dardani , Naim Frasheri, Pjeter Bogdani , Shkolla e Gjelber dhe Mehmet Xhevori 616-19-011-211

 Furnizim me kifle për nxënësit e klasave 1-5 616-19-196-111

 Furnizim me materiale mbrojtëse personal – emergjente 616-19-002-125

 Dezinfektimi i objekteve te ndërtesave kolektive ne Komunën e Prishtinës 616-19-003-225

 Furinizimi me pajisje mbrojtëse – mjekësore – maska – Lot 1 616-20-004-125

 Furinizimi me pajisje mbrojtëse – mjekësore – dezinfektues – Lot 3 616-20-004-125

 Dezinfektimi i objekteve te KPSH-se ne Komunen e Prishtines dhe institucioneve tjera komunale 616-20-005-225

 Sigurimi fizik i objekteve të kujdesit primar shëndëtsor në Prishtinë 616-20-007-225

 Hartimi i projekteve për infrastrukturë rrugore 616-19-122-212 

 Trajtimi i qenëve endacak 616-20-006-225

 Realizimi i masave të efiçiencës së energjisë në ndërtesën e banimit në bashkëpronësi 616-19-214-521

 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit për ndriçimin publik – punë shtesë 616-20-011-525

 Rigjenerimi Urban i Lagjeve të Kryeqytetit 616-19-216-535

 Sigurimi fizik për objektet e Komunës së Prishtinës 616-20-015-225

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve dhe vendbanimeve 616-19-146-511

 Furnizim me paisje mjekësore për QKMF dhe QMU Ritender – Lot 1 616-191-180/1-111

 Furnizimi, prodhimi dhe vendosja e numrave të adresave në Komunën e Prishtinës – Lot II 616-19-041-111

 Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse Gr-2 616-19-213-521

 Shërbimet e konsulencës në fushën e kulturës-ritender 616-19-130-222

 Furnizimi me pajisje mjekësore mbrojtëse për punëtorë shëndetësor të QKMF dhe QMU 616-20-042-125

 Furnizimi me dezinfektues për Tuneli Dezinfektues 616-20-044-135

 Dezinfektimi i hyrjeve te objekteve te reja banesore 616-20-046-225

 Furnizimi me dezinfektues per duar per banoret e hyrjeve te objekteve te reja banesore 616-20-045-135

 Rikonstruimi i Rrugës Agim Ramadani 616-19-028-511

 Zgjerimi i rrjetit të senzorëve të cilësisë së ajrit dhe avansimi i rrjetit ekzistues RITENDER 616-19-117/2-221

 Rregullimi dhe rethimi i varrezave te Komunes se Prishtines 616-19-059-5-2-1

 Implementimi i dyerve të sigurisë së lartë, sistemit të qasjes dhe paisjeve tjera për arkiven në objektin e Komunës së Prishtinës 616-19-182-121

 Konkurs projektimi për konservimin dhe adaptimin e shtëpisë shkollë në Muzeun e shtëpive shkolla(Lagja e Herticëve,Prishtinë) – Fituesi i parë – Smart Architecture 616-19-147-212

 Konkurs projektimi për konservimin dhe adaptimin e shtëpisë shkollë në Muzeun e shtëpive shkolla(Lagja e Herticëve,Prishtinë) – Fituesi i dytë – Ardi CC & Unikosproject 616-19-147-212

 Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën B 616-19-211-5-2-1 

 Furnizimi me tunelin dezinfektues 616-20-047-135

 Implementimi i platformes dixhitale E-Shkollori 616-20-056-225

 Furnizimi me rroba mbrojtese shume perdoruese per siguri te punetoreve te pastrimit dhe te dezinfektimit ne fazen emergjente 616-20-043-135

 Furnizimi dhe vendosja e kamerave të sigurisë në kryeqytet 616-19-210-121

 Rigjenerimi i rrugës Mehmet Kaçurri (Rruga Model) – Prishtinë 616-19-215-5-2-1

 Furnizim me material higjienik për Institucionet Arsimore 616-20-010-121

 Shërbime të veçanta kontraktuale për përfaqësin ligjore për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-20-53-212

 Instalimet dhe renovimet e ngrohjes qendrore në Shkolla 616-19-108-211

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale llot I – 616-19-179-211

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale llot II – 616-19-179-211

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale llot III – 616-19-179-211

 Dizajnimi i platformes dixhitale FOLSHLIR.COM dhe LINJA E JETES ne fazen emergjente 616-20-066-235

 Furnizimi me pajisje teknologjike për nevojat e Komunës së Prishtinës – Lot 1 – Furnizim me SSD Disk 616-20-009-121

 Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkollat dhe institucionet tjera komunale 616-20-008-121

 Furnizim me pako për fëmijët në fazën emergjente 616-20-067-135

 Furnizim me materiale pedagogjike II 616-20-054-125

 Furnizim me materiale pedagogjike I 616-20-052-125

 Zhvendosja dhe montimi i shtyllave të ndriçimit publik në lagjen DARDANIA 616-20-075-525

 Furnizim me makina shtypi 616-20-064-1-2-5

 Furnizim me perde për Institucionet Arsimore 616-20-038-121

 Furnizim me Tabletë dhe Label Printera 616-20-076-125

 Rregullimi i kulmit në shkollën Nexhmi Mustafa në Prugovc 616-20-080-525

 Furnizim me dru 616-20-037-121

 Renovimi i tualeteve publike në Parkun e Gërmisë 616-20-051-521 

 Furnizimi me artikuj ushqimor për kuzhinen Qendrore 616-20-013-121

 Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe mjekësor – Furnizim me reagjenta hematologjik për SFRI-H18,ABX dhe MYTHIC Lot I 616-20-016-111

 Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe mjekësor – Furnizim me reagjenta për biokimi  Lot II 616-20-016-111

 Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe mjekësor – Rapid teste për CRP dhe HbA1C (nga gishti) për aparat NyroCard  Lot IV 616-20-016-111

 Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe mjekësor – furnizim me reagjenta për analyzer biokimik Cobas 111 Roche Lot V 616-20-016-111

 Sigurimi fizik për objektet e Komunës së Prishtinës 616-20-098-215

 Furnizimi me pako ushqimore për familjet në kushte të rënda ekonomike 616-20-094-125

 Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Prishtina e Re 616-20-078-525

 Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës për institucionet arsimore 616-20-050-221

 Furnizim emergjent me reagensa serologjik per SARS-COV2 per nevojat e Komunes se Prishtines Lot I 616-20-102-125

 Furnizim emergjent me reagensa serologjik per SARS-COV2 per nevojat e Komunes se Prishtines Lot II 616-20-102-125

 Ndërtimi i rrugëve në lagjet Canolli, Qazimaj dhe Sekiraqa në fshatin Prapashticë 616-20-077-525

 Shtrirja e sistemit të ujitjes në parqet e qytetit Lot 1 dhe Lot II 616-20-055-521

 Furnizim me pako ushqimore për familjet skamnore 616-20-095-1-2-5

 Renovimi i çerdhes “Gëzimi ynë” në bashkëfinancim me zyren Japoneze 616-20-104-525

 Furnizim me motor, sharra speciale dhe hillt për thyerje dhe demolim për BPZ 616-20-41-221

 Rregullimi i varrezave të dëshmorëve në Viti të Marecit – Prishtinë 616-20-049-521

 Furnizimi me paisje mbrojtëse për punëtorët shëndetësor në luftën kundër Covid 19 – pakoja emergjente Prishtina 1 616-20-105-125 

 Ndërtimi i Urave në pjesën perëndimore të Unazës Qendrore” – punë të paparapara 616-20-063-525

 Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese – Lot 1 616-20-060-521

 Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese – Lot 2 616-20-060-521

 Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese – Lot 3 616-20-060-521

 Furnizimi dhe montimi i pajisjeve për ngritjen e sigurisë së lëndës arkivore në arkivin Komunal të Prishtinës 616-19-094-111.

 Furnizim me vegla pune 616-20-086-121

 Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në shkollën e Busisë 616-19-200-521

 Furnizim me pajisje kuzhine 616-20-071-121

 Furnizim me inventar 616-20-014-111

 Grumbullimi ,transportimi dhe asgjesimi i mbetjeve mjekesore KPSH 616-20-072-521

 Furnizim me material didaktik 616-20-18-121

 Furnizim me reagensa serologjike për SARS Cov 2-emergjente 616-20-111-125

 Blerja e një veture të terrenit e kominuar me kabinë dyshe dhe bartje të ngarkesës – automjet komandues për BPZ-Prishtinë 616-20-090-121

 Ndërtimi i objektit të Bashkësisë Lokale dhe ofiqarisë në Marec 616-20-079-521

 Sigurimi i automjeteve të komunës 616-20-070-221

 Pikat ushqyese per qenet endacak 616-20-093-135

 Furnizimi me libra i biblotekave shkollore 616-20-84-121

 Riorganizimi i Kontejnereve,kontejner te rinje,Rregullimi i platformave, furnizimi me komposter dhe shporta 616-20-085-521

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i Institucioneve arsimore 616-20-117-225

 Hapja e puseve për ujitje në oborret e shkollave 616-20-033-521

 Furnizim me libra te ngjyrosjes 616-20-65-223

 Furnizim me tepih 616-20-108-136

 Furnizimi me material dhe paisje mbrojtese per shkolla kunder virusit Covid-19-Ritender 616-20-118-125/1

 Mirëmbajtja, servisimi i pajisjeve të TI-së, furnizimi dhe montimi me pjesë rezervë 616-20-083-221

 Mirëmbajtja e Semaforëve 616-20-088-221

 Furnizim me pajisje të teknologjisë informative për Komunën e Prishtinës Lot 1 dhe Lot 3 616-20-089-121

 Hapja e rrugëve të reja në Komunën e Prishtinës 616-20-081-521

 Ndërtimi i qendrës kulturore për të rinjë-Bibliotekës në lagjen Kodra e trimave 616-19-208-511

 Furnizim me libra për bibliotekën “Hivzi Sylejmani” 616-20-032-121

 Rregullimi i rrugëve dhe infrastrukturës në rrugët te trafoja 616-20-059-521

 Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe mjekësor Lot III Ritender 616-20-016/1-111

 Furnizimi me maska dhe dezinfektues 616-20-112-121

 Ndertimi I Rrjetit të Rrugëve në lagjën Geci, Bushgega, Sekiraqa, Halili, Canollëve, Qazim, Osmonët, Borovcët, Bilalli, Brahimi, Sejda dhe Haradinajt në Prapashticë dhe Marec Lot 1 – Aneks Kontratë 616-20-129-525

 Ndërtimi i parqeve rekreativo-sportive në kryeqytet 616-20-074-521

 Renovimi i bibliotekës Hivzi Sylejmani në Dardani si dhe dega e bibliotekës përkujtimore në Tauk Bahqe 616-20-057-521

 Furnizim me drunjë dekorativ-Ritender 616-20-035/1-121

 Rikonstruimi i rrugëve “Karl Gega”, “Ali Pashë Tepelena” dhe “Gazmend Zajmi” 616-20-123-525

 Marrëveshje për ndërprerjen e kontratës me titull “Ndërtimi i strehimores për qentë endacak dhe trajtimi i tyre” me nr. të prokurimit  616-19-194-521 

 Ndërtimi i parkut rekreativo-sportiv në Dardani dhe renovimi i hapësirës 616-19-173-511

 Sigurimi fizik i objekteve të kujdesit primar shëndetësor në Prishtinë 616-20-134-225

 Pastrimi i objekteve shëndetësore QKMF-së dhe QMU-së 616-20-135-221

 Zhvendosja e zyrave të emergjencave, renovimi i nyjeve sanitare 616-20-115-521

 Furnizim me lëndë djegëse pelet për shkollat fillore dhe të mesme të Komunës së Prishtinës 616-20-1449-1-1-1

 Rikonstruimi dhe gëlqerosja e shkollave – Lot 1 616-20-101-511

 Rikonstruimi dhe gëlqerosja e shkollave – Lot 2 616-20-101-511

 Rikonstruimi dhe gëlqerosja e shkollave – Lot 3 616-20-101-511

 Rikonstruimi dhe gëlqerosja e shkollave – Lot 4 616-20-101-511

 Ndërrimi i rrjetës të furnizimit me ujë dhe kyqjeve shtëpiake në rrugën e Llapit-Prishtinë 616-20-125-521

 Renovime dhe përmirësime të infrastruktuës së institucioneve të KPSH-së 616-20-097-521

 Furnizim emeregjent me teste serologjikte për SARS-COVID -19 616-20-144-115

 Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale me infrastrukturë përcjellëse – Ndërtimi i rrugës në lagjen Qosaj – Prapashticë Lot 2

 Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale me infrastrukturë përcjellëse – Ndërtimi i rrugës Keqekollë-Nishevc Lot 3

 Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale me infrastrukturë përcjellëse – Ndërtimi i rrugës në lagjen Isufi-Keqekollë Lot 4

 Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale me infrastrukturë përcjellëse – Ndërtimi i rrugës në lagjen Kllokoqi-Marevc Lot 5

 Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale me infrastrukturë përcjellëse – Ndërtimi i rrugës në lagjen Kullaj-Mramor Lot 6

 Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale me infrastrukturë përcjellëse – Ndërtimi i rrugës Dragovc-Gulmivadë Lot 7

 Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale me infrastrukturë përcjellëse – Ndërtimi i rrugicave në Prapashticë, Nishevc dhe Marevc Lot 8

 Shenjëzimi i fushave sportive dhe këndeve të lodrave me tabela njoftuese 616-20-109-536

 Renovimet në Objektin e Komunës së re dhe në Objektin e Komunës së vjetër 616-20-114-521

 Rregullimi i oborreve dhe rethojave të tereneve sportive 616-20-121-521

 Mirëmbajtja e hapësirave publike të rrugëve dhe trotuareve në viset rurale – Lot 1 616-20-106-521

 Mirëmbajtja e hapësirave publike të rrugëve dhe trotuareve në viset rurale – Lot 2 616-20-106-521

 Mirëmbajtja e hapësirave publike të rrugëve dhe trotuareve në viset rurale – Lot 3 616-20-106-521

 Blerja e pickup-ve për Kuzhinën Qendrore Ritender 616-20-1001-121

 Mirëmbajtja e sistemit të adresave në Komunën e Prishtinës 616-20-110-221

 Trajtimi i qenëve endacak 616-20-140-221

 Ndërtimi i ashensorit në objektin e vjetër të Komunës 616-20-082-521

 Ndërtimi i Infrastrukturës rrugore në Lagjen Pejton 616-20-132-535

 Furnizim me makina pastrimi 616-20-36-121

 Organizimi i Manifestimit Kulturor – Armend Rexhepagiqi 616-20-161-225

 Furnizim me teste me antigjen covid-19 616-20-171-115

 Pastrimi dhe mirmbajtja e objekteve në QKMF dhe QMU 616-20-062-211

 Rekonstruimi i rrugës Haxhi Zeka 616-20-119-521

 Ndërtimi i Lapidarit në Prapashticë për dëshmorët e vitit 1921 616-20-131-521

 Angazhimi i punëtorëve të pastrimi në Shkolla në kuadër të masave anti covid 19 616-20-167-215

 Punimi i shpimeve dhe elaboratit gjeomekanik 616-20-120-221

 Renovimi i shkollës “Ahmet Gashi” – Lot 2 616-20-122-5-2-1

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve 616-20-137-211

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve lot 28, 29, 30, 31, 32, 33 616-20-137-211

 Furnizim me material dezinfektues për institucionet arsimore 616-20-148-1-2-1

 Furnizim me artikuj higjienik për familjet në situatë të vështirë ekonomike gjatë situates me COVID 19 616-20-139-125

 Furnizimi me invertar për kuzhinën e çerdhes në Besi 616-20-164-136

 Ndërtimi i parqeve rekreativo-sportive, renovimi i Kompleksit Qafa – punë të paparapara 616-20-158-535

 Furnizimi me kompresor 250 l – min 616-20-069-121

 Furnizimi me material mjekësor kundër Covid-19 616-20-178-125

 Furnizim me barna dhe materiale shpenzuese mjekësore për nevojat e QKMF dhe QMU për personat me Covid-19 616-20-170-121

 Furnizim me pajisje teknologjisë informative (IT) për Komunën e Prishtinës 616-20-138-121

 Shërbime të veçanta kontraktuese për përfaqësim ligjor për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-20-176-225

 Furnizim me paisje kuzhine për Kuzhinën Qendrore 616-20-153-121

 Furnizim me barna dhe material shpenzues për nevojat e QKMF dhe QMU 616-20-172-121

 Furnizim emergjent me reagensa serologjik – Covid 19 616-20-180-125

 Vendosja, rregullimi dhe riparimi i ashensorëve 616-20-068-521

 Furnizimi me fidane të pemëve për pemëtar 616-20-162-121

 Vazhdimi i rrugës B – pjesa e dytë 616-19-023-511

 Ofrimi i shërbimeve për organizime dhe manifestime kulturore, rinore dhe sportive Lot 1 616-20-151-221

 Ofrimi i shërbimeve për organizime dhe manifestime kulturore, rinore dhe sportive Lot 2 616-20-151-221

 Konservimi dhe adaptimi i ndërtesës së ish-Kadastrit – Projekti i detajuar 616-19-134-225

 Furnizim me inkubator për çeljen e zogjëve 616-20-160-121

 Furnizim me laktofriza dhe mikser për përzierjen e ushqimit të kafshëve 616-20-157-121

 Furnizimi me pako emergjente (ushqimore dhe higjenike) për familjet me kushte të vështërsuara ekonomike si rezultat i pandemisë Covid-19 616-20-184-115

 Kabllimi dhe Instalimi i internetit në Institucionet Arsimore në Komunën e Prishtinës për nevojat e mësimit online 616-20-179-225

 Ndërtimi i strehimores për qentë endacak dhe trajtimi i tyre 616-20-142-521

 Furnizim me rekuizita sportive 616-20-103-121

 Kryerja e shërbimeve të ankandit publik 616-20-169-236

 Rikonstruimi i rrugës Isa Kastrati 616-20-126-521

 

2019

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale 616-18-116-211

 Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotuaret e Komunës së Prishtinës 616-18-143-521

Mirëmbajtja e ngrohjes qendrore në shkollat dhe institucionet tjera komunale 616-18-129-221

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve – Lot 21 616-18-045-221

 Ndërtimi i parkut në lagjen Arbëria 616-18-026-511

 Rikonstruimi i rrugës dhe trotuareve në rrugën “Sheshi i Arbërit” 616-18-134-521

Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik – Lot 1 616-19-004-215

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik – Lot 2 616-19-004-215

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik – Lot 3 616-19-004-215

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik – Lot 4 616-19-004-215

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik – Lot 5 616-19-004-215

Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik – Lot 6 616-19-004-215

 Furnizimi dhe montimi i rafteve për Arkivin e Drejtorisë së Urbanizmit – Komuna e Prishtinës 616-18-135-121

 Marrëveshje për ndërprerjen e kontratës Furnizimi dhe montimi i rafteve për Arkivin e Drejtorisë së Urbanizmit – Komuna e Prishtinës 616-18-135-121

 Pastrimi i objekteve shkollore 616-18-125-211

 Ndërtimi i disa rrugëve në Lagjen Sofali krah të rrugës “Trepça” dhe disa rrugëve në Lagjen Kodra e Trimave krah të rrugës “Dalip Alshiqi” dhe Kalabri 616-18-145-521

 Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik mbrapa sheshit Zahir Pajaziti – Prishtinë 616-18-114-5-2-1

 Marrëveshje për ndërprerjen e kontratës me titull “Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik mbrapa sheshit “Zahir Pajaziti”

 Rregullimi me zhavorr i parkingut për autobusët e trafikut urban në Matiçan 616-19-003-5-3-6

 Ndërtimi i rrugës “Elez Berisha” te qendra tregtare Avori 616-18-140-521

 Sanimi i rrugëve dhe ndërtimi i mureve në lagjen Vneshta dhe Kodra e Trimave 616-18-154-521

 Ndërtimi i rrugës “Dëshmorët e Sharbanëve” në Kolevicë 616-18-151-521

 Rrënimi i objekteve të ndërtuara pa leje – procedurë emergjente 616-19-012-525

 Rikonstruimi i rrugëve Drenica,Ukshin Hoti,Robert Doll dhe asfaltimi i shtresës se fundit te mbistruktures se rruges Enver Maloku – RITENDER 616-18-070-521

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve – faza e II-të 2018 616-18-131-521

 Sanime me zhavor i rrugëve sekondare, në territon e Komunës së Prishtinës 616-18-138-521

 Furnizimi, montimi dhe servisimi i gjeneratorëve 616-18-147-121

 Ndërtimi i bazës së monumentit “New Born” 616-19-001-521

 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU-Ritender lloto 6 616-18-090-111

 Furnizimi me dyshek për çerdhen në Kodrën e Trimave 616-19-007-136

 Furnizim me tripod projektora dhe drona 616-18-124-121

 Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatit Hajvali dhe të fshatit Mramor në Prishtinë 616-18-133-511

Furnizimi, prodhimi dhe vendosja e numrave të adresave në Komunën e Prishtinës 616-18-126-121

 Shërbimet e transportit me marimangë – Ritender – Llot II 616-18-8971-2-1-1

 Furnizim me kifle për nxënësit e klasave I-V 616-19-467-1-1-1

 Punët përfundimtare për çerdhen në Tophane – Faza II 616-19-005-521

 Shënimi i ditëve mjedisore sipas kalendarit mjedisor 616-19-037-236

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e dytë 616-18-015-211

 Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkolla dhe institucione tjera komunale 616-19-009-121

 Furnizimi me instrumente muzikore për kabinete te muzikës 616-19-008-121

 Furnizimi me kabinete të stomatologjisë dhe fizioterapisë për SHML Dr. Ali Sokoli – Lot 1 616-19-013-121

 Furnizimi me kabinete të stomatologjisë dhe fizioterapisë për SHML Dr. Ali Sokoli – Lot 2 616-19-013-121

 Furnizimi, montimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të alarmit në objektet e qendrave për punë sociale 616-19-1369-2-2-1

 Furnizimi me inventar 616-19-10-121

 Shërbimet e transportit me marimangë – Ritender – Llot I 616-18-8971-2-1-1

 Vaksionimi i gjedheve, deleve, dhive dhe qenve shtëpiak 616-19-036-221

 Furnizimi me qumësht për nxënësit e shkollave – niveli i ulët prej klasës së I-V-te 616-19-002-115

 Furnizimi me pajisje për kabinete të fizikes, kimisë dhe biologjisë për shkollat e Komunes se Prishtinës 616-19-016-121

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 1 – Lagjja Sutesk – Mramor, shkolla ame dhe anasjelltas 616-19-032-2-2-1

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 2 – Lagjja Sinidoll ne shkolles “Andon Zako Çajupi” dhe anasjelltas 616-19-032-2-2-1

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 3 – Përroi i njelmët-shkollë 616-19-032-2-2-1

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik – Lot 2  616-18-025-211

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik – Lot 4  616-18-025-211

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik – Lot 5  616-18-025-211

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik – Lot 6  616-18-025-211

 Inçizimet gjeodezike për Zonen ekonomike, Mati 3 dhe Zllatar 616-19-017-221

 Ndërtimi i rrugës në Marevc, Vidime – Lumi i Marevcit te Xhamia e fshatit 616-19-056-5-2-1

 Furnizimi me material pedagogjik I 616-19-087-125

 Furnizimi me perde për Institucionet Arsimore 616-19-062-121

 Furnizim me ushqim per kuzhinen qendrore 616-19-060-111

 Furnizimi me produkte kundër ndotjes së ambientit “TE PEMA” 616-19-093-125

 Furnizimi i shtyllave antiparking dhe shtyllave lëvizëse në formë pistoni 616-18-050-121

 Furnizimi me dy autoambulanca per nevojat e QMU-se 616-19-042-121

 Shpimi i puseve dhe montimi i sistemit te ujitjes per gjelbrim – pjesa e I-te dhe II-te 616-19-049-521

 Hartimi i projektit kryesor zbatues për “Çarshin e Vjetër” në qendër të Prishtinës 616-18-155-225

 Ofrimi i shërbimeve për 20 vjetorin e çlirimit të Prishtinës-Performanca e bendit Gjurmët 616-19-102-215

 Furnizimi me makina mjelese dhe bidona 616-19-061-121

 Furnizimi me material higjienik për Institucionet Arsimore 616-19-015-121

 Ndertimi i rrugës ne lugmir – lagja Prishtina e re 616-19-068-521

 Ndërtimi i rrugës Butovc-Mramor, rruga Azem Sopi faza e I-rë 616-19-054-521

 Furnizimi me material elektrik për nevojat e Komunës së Prishtinës – Lot 1 616-19-020-1-2-1

 Furnizimi me material hidrosanitar për nevojat e Komunës së Prishtinës – Lot 2 616-19-020-1-2-1

 Furnizimi me material të bravarisë për nevojat e Komunës së Prishtinës – Lot 3 616-19-020-1-2-1

 Organizimi i manifestimeve kulturore – Lot I, II dhe III 616-19-070-211

 Pastrimi i objekteve të Komunës së Prishtinës – objektet e Brigadës së zjarrfikësve, objektet në parkun Gërmia dhe objekte tjera sipas kërkesës 616-19-105-235

Furnizim me aparat fotografik dhe aksesorë 616-19-2973-1-3-6

 Rekonstruimi i rrugës Hasan Remniku 616-19-057-521

 Ndërtimi Parku i Diellit tek kompleksi i Banesave të Bardha 616-18-7760-5-2-1

 Ndërtimi i mureve rezistuese ndaj rrëshqitjes së dheut, vërshimeve 616-19-048-521

 FURNIZIMI ME PAJISJE TEKNOLOGJIKE PËR OBJEKTET KOMUNALE DHE BASHKËSITË LOKALE – Lot 1 616-019-045-121

 FURNIZIMI ME PAJISJE TEKNOLOGJIKE PËR OBJEKTET KOMUNALE DHE BASHKËSITË LOKALE – Lot 3 616-019-045-121

 Furnizim me laktofriza për ruajtjen e qumështit të bagëtive Lot 1 616-19-095-121

 Furnizim me pajisje spërkatëse për pemë dhe perime Lot 2 616-19-095-121

 Furnizim me makina (mikser) për përgatitjen e ushqimit të koncentruar të bagëtive Lot 3 616-19-095-121

 Furnizimi me material didaktik për institucionet arsimore 616-19-077-121

 Ofrimi i shërbimeve të përkthimit 616-19-090-221

 Realizimi i matjeve gjeodezike incizimit të ndërtesave pa leje, për përfituesit e ndihmës sociale 616-19-092-236

 Mbështetja teknike për hartimin e planit të menaxhimit të Parkut Gërmia 616-19-019-322

 Rikonstruimi i rruges Dëshmorët e Gollakut në Hajvali 616-19-1897-5-2-1

Furnizimi me ushqim të koncentruar për pula vojse 616-19-066-121

 Dekorimi i qytetit për festat e fundvitit 616-19-69-211

 Mirmbajtja dhe servisimi i paisjeve mjeksore Lot 1 – 616-19-65-211

 Mirmbajtja dhe servisimi i paisjeve mjeksore Lot 2 – 616-19-65-211

 Mirmbajtja dhe servisimi i paisjeve mjeksore Lot 4 – 616-19-65-211

 Rregullimi i oborreve dhe tereneve sportive 616-19-072-521

 Hapja e rrugëve të reja në zonat rurale 616-19-053-521

 Furnizimi me invertar kuzhine dhe paisje tjera per qerdhen Yllkat dhe qerdhen ne Kalabri 616-19-086-121

 Furnizim me barna për nevojat e QKMF dhe QMU Lot 1 – 616-19-2252-1-1-1

 Furnizim me barna për nevojat e QKMF dhe QMU Lot 2 – 616-19-2252-1-1-1

 Furnizim me pije dhe artikuj të tjerë për nevojat e Bufes së Komunës 616-19-063-121

 Furnizimi me kolltuk per nevojat e BPZ-se 616-19-109-121

 Pastrimi i shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismail Qemaili, Asim Vokshi, Dardani, Naim Frashëri, Pjeter Bogdani, Shkolla e gjelber dhe Mehmet Xhevori 616-19-114-225

 Ndërtimi i Pjerrinës në pjesët urbane të qytetit 616-19-4234-5-3-6

 Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës në Institucionet Arsimore 616-19-100-221

 Renovimi dhe mirëmbajtja e nyjeve sanitare në shkolla dhe institucione tjera komunale 616-19-085-521

 Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e kulmeve në institucionet arsimore 616-19-075-521

 Ndërtimi i rrugës në lagjen Qelaj dhe Halilovit në fshatin Keqekollë – Lot 1 616-19-033-511

 Ndërtimi i sistemit të ujësjellësit në Gulmivadë, ndërtimi i rrugëve në lagjen Busi, ndërtimi i rrugicave në shkabaj dhe asfaltimi i rrugës në Ballaban – Lot 2 616-19-033-511

 Ndërtimi i rrugëve në Bardhosh te FSK-ja dhe rreth hekurudhës – Lot 3 616-19-033-511

 Ndërtimi rrugës Dabishevc – Mutivod – Lot 4 616-19-033-511

 Asfaltimi i rrugës Lagja Hajdaraj – Lot 5 616-19-033-511

 Asfaltimi i rrugës Siqevë-Radashevc – Lot 6 616-19-033-511

 Ndërtimi i rrugicave në Teneshdoll, Besi dhe Vranidoll – Lot 7 616-19-033-511

 Ndërtimi i rruges te Lagja Selmani – Lot 8 616-19-033-511

 FURNIZIMI ME PAJISJE TEKNOLOGJIKE PËR OBJEKTET KOMUNALE DHE BASHKËSITË LOKALE – Lot 2 616-019-045-121

 Organizimi i koncertit Ramë Lahaj with friends 616-19-131-125

 Ndërtimi i semaforëve, modernizimi dhe pajisjet tjera për siguri në komunikacion 616-19-098-521

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të Komunës dhe të Brigades së Zjarrëfiksave – Lot 1 616-19-073-211

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të Komunës dhe të Brigades së Zjarrëfiksave – Lot 2 616-19-073-211

 Pastrimi i objektit të komunes së Prishtinës dhe Institucioneve tjera komunale 616-19-106-2-2-5

 Ndërtimi i rrjetit të rrugëve në lagjen Geci, Bushgega, Sekiraqa, Halili, Canollëve, Qazim, Osmonët, Borovcët, Bilalli, Brahimi, Sejda dhe Haradinajt në Prapashticë dhe Marec Lot 1 – 616-19-038-511

 Ndërtimi i rrugës Busi-Marec Lot 2 – 616-19-038-511

 Ndërtimi i kanalizimit Fekal dhe Atmosferik në Hajvali Lot 3 – 616-19-038-511

 Ndërtimi i kanalizimit Fekal dhe Atmosferik në Fshatin Mramor Lot 4 – 616-19-038-511

 Ndërtimi i rrugës në Siqevë Lot 5 – 616-19-038-511

 Konkurs për hartimin e projektit ideor arkitektonik Tregu i Ulpianës 616-19-076-421

 Furnizim për zyre me aparata për ujë dhe me frigorifer 616-19-120-136

 Furnizim me paisje për infografikë dhe sinjalizim në objektet e komunes së Prishtinës 616-19-089-111

 Furnizimi me fryerse airi portative me motor me diegie benzine për shuarjen e zjarreve fushore për BZP-Prishtinë 616-19-078-121

 Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugë dhe trotuaret e Komunës së Prishtinës Lot 1 – 616-18-040-511

 Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugë dhe trotuaret e Komunës së Prishtinës Lot 2 – 616-18-040-511

 Organizimi i Festivalit Sunny Hill 2019 616-19-136-251

 Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Përroi i Njelmët – Lot 1 616-19-027-511

 Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Taslixhe – Lot 2 616-19-027-511

 Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Qendresa – Lot 3 616-19-027-511

 Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Kolovicë – Lot 4 616-19-027-511

 Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në Emshir – Lot 5 616-19-027-511

 Ndërtimi i ujësjellësit me ujë të pijes pranë rezervuarit në lagjen Mati 1 – Lot 6 616-19-027-511

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 1 616-19-104-1-2-1

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 2 616-19-104-1-2-1

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 3 616-19-104-1-2-1

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 4 616-19-104-1-2-1

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 5 616-19-104-1-2-1

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 7 616-19-104-1-2-1

 Ndërtimi i trotuarit dhe sanimi i rrugës kryesore në fshatin Bërnicë e poshtme 616-19-055-521

 Implementimi i sistemit të pritjes në rradhë 616-19-096-121

 Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fushave sportive – Aneks Kontratë 616-19-137-525

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës – Aneks Kontratë 616-19-140-225

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 4- Lagjja Qesollaj – Keqekoll në shkollë dhe anasjelltas 616-19-032-2-2-1

 Renovimi dhe mirëmbajtja e dyshemeve në shkolla dhe objekte tjera komunale – Kontratë kornizë Lot 2 616-19-3413-5-1-1

 Furnizimi dhe mirëmbajtja e dyerve dhe dritareve në shkolla dhe objekte tjera komunale – Kontratë kornizë Lot 3 616-19-3413-5-1-1

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik – Lot 1  616-18-025-211

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik – Lot 3  616-18-025-211

 Rikonstruimi i rrugës Gazmend Zajmi, Ali Pashë Tepelena dhe Karl Gega 616-19-025-511

 Kontratë Shtëpi – Komuna e Prishtinës dhe Ndërmarrja Publike Banesore – Mirëmbajtja e këndeve të lodrave

 Furnizimi me material pedagogjik II 616-19-088-125

 Mirëmbajtja dhe servisimi i paisjeve mjekësore Lot 3 616-19-124-212

 Renovimi i njësive të Qendrave për punë Sociale 616-19-125-521

 Punimi i Aneksit të shkollës SHFMU Nexhmi Mustafa – Prugovc 616-19-99-521

 Furnizim me dru 616-19-79-121

 Furnizimi me perde për Institucionet Arsimore Aneks kontratë –  616-19-142-135

 Ndërtimi i shtëpizave për panairet që organizohen nga Komuna e Prishtinës 616-19-127-121

 Furnizimi me kifle për nxënësit e klasave 1-5 616-19-155-111

 Furnizim me inventar për nevojat e institucioneve shëndetësore 616-19-126-121

 Furnizimi me pajisje mjekesore per nevojat e QKMF dhe QMU 616-19-081-121

 Vlerësimi i tokave bujqësore në Komunën e Prishtinës 616-19-097-221

 Ndërtimi i infrastruktuës rrugore në lagjen Prishtina e Re 616-19-031-521

 Instalimet e ngrohjes qendrore në shkolla-zëvendësimi i kalldajave me nafte ne kalldaja me pelet 616-19-128-5-2-1

 Ndërtimi i parqeve rekreativo-sportive – Renovimi i kompleksit Qafa 616-19-110-511

 Rigjenerimi Urban i Lagjeve të Kryeqytetit 616-19-153-521

 Ndërtimi i mureve mbrojtëse nga BA për Komunën e Prishtinës 616-19-139-521

 Pastrimi i objektit të Komunës së Prishtinës dhe Institucioneve tjera komunale 616-19-160-2-2-5

 Sigurimi fizik i objekteve të kujdesit primar shëndetësor në Prishtinë 616-19-156-225

 Ndërtimi i impiantit të kompostimit 616-19-129-521

 Furnizimi, shpërndarja, vendosja dhe dizajnimi i formave dhe materialeve konkretizuese lidhur me Procesin e Legalizimit të ndërtimeve pa leje 616-19-118-121

 Ndërtimi i rrugës Shkëlzen Haradinaj 616-19-052-521

 Furnizimi me aparat CDM (Card Document Machine) 616-19-141-115

 Punët renovuese në objektin e komunës së vjetër dhe komunës së re 616-19-103-521

 Furnizim me pelet-ritender 616-19-091-121

 Ndërtimi i Infrastrukturës rrugore në Lagjen Pejton 616-19-022-511

 Pastrimi i shtratit të Lumenjve, portave hyrëse në kolektor, kanalit atmosferik dhe zëvendësimi i kapakëve të pusetave 616-19-119-5-2-1

 Fushata vetëdijësuese për shfrytëzimin e transportit publike 616-19-123-2-3-6

 Mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit elektronik të automjeteve me pajisje GPS 616-19-147-2-2-5

 Pastrimi i objekteve të Komunës së Prishtinës, objektet e Brigadës së zjarrfikësve, objektet në parkun Gërmia dhe objekte tjera sipas kërkesës 616-19-164-235

 Ndërtimi i rrugës Busi – Marec – (Punë shtesë) 616-19-175-525

 Ndërtimi i rrugëve në Bardhosh te FSK-ja dhe rreth hekurudhes 616-19-162-535

 Ndërtimi i fushave sportive në Komunën e Prishtinës 616-19-148-521

 Pastrimi i shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismail Qemaili, Asim Vokshi, Dardani, Naim Frashëri, Pjeter Bogdani, Shkolla e gjelber dhe Mehmet Xhevori 616-19-177-215

 Regjenerime Urbane – Rregullimi i oborreve të shkollave “Elena Gjika” dhe “Dardani” – Punë shtesë – 616-19-167-525

 Ndërtimi i rrethit përball stacionit të autobusëve, lidhja rrugore Dardani – Emshir 616-19-135-521

 Ngritja e vendkalimeve për këmbësorë dhe vendosja e paneleve ndriçuese 616-19-133-521

 Ndërtimi i infrastruktures rrugore në rrugën e llapit 616-19-115-521

 Furnizim me qumësht 616-19-150-142

 Mobileria urbane – rregullimi i ulëseve dhe elementeve tjera për siguri të këmbësorëve në hapësira publike 616-19-5770-5-2-1

 Rekonstruimi i rrugës Hasan Remniku – punë shtesë 616-19-171-525

 Implementimi i planit të mobilitetit – Sanimi, Rekonstruimi i Parkingjeve dhe hapësirave gjelbëruese Lot 1 616-19-026-511

 Implementimi i planit të mobilitetit – Sanimi, Rekonstruimi i rrugëve Lot 2 616-19-026-511

 Implementimi i planit të mobilitetit – Sanimi, Rekonstruimi i Shkallëve dhe pllatove Lot 3 616-19-026-511

 Implementimi i planit të mobilitetit – Sanimi, Rekonstruimi i trotuareve Lot 4 616-19-026-511

 Mobileria urbane-Furnizimi dhe vendosja e pritoreve për autobus të transportit publik të udhëtarëve 616-19-132-111

 Parkingu nëntokësor te Fakulteti Filologjik në Prishtinë

 Vendim për ndërprerje të kontratës “Ndërtimi i pjerrinës në pjesët urbane të qytetit” 616-19-4234-536

 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit për ndriçim publik 616-19-067-521

 Rregullimi dhe montimi i pompave për furnizim me ujë në ndërtesat kolektive 616-19-047-5-2-1

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 1 deri në Lot 13 616-19-152-211

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 14 deri në Lot 29 616-19-152-211

 Sigurimi fizik për objektet e Komunës së Prishtinës 616-19-188-215

 Rekonstruimi i rrugëve dhe parkingjeve në lagjen Dardania – Lot 1 – 616-019-024-511

 Rekonstruimi i rrugëve dhe parkingjeve në lagjen Bregu i Diellit – Lot 2 – 616-019-024-511

 Rekonstruimi i rrugëve në lagjen Kodra e Trimave – Lot 4 – 616-019-024-511

 Rekonstruimi i rrugëve në lagjen Dodona dhe Lagjja e Muhaxherëve – Lot 5 – 616-019-024-511

 Rekonstruimi i rrugëve në lagjen Mat – Lot 6 – 616-019-024-511

 Ndërtimi i rrugëve në lagjen Kalabria – Lot 7 – 616-019-024-511

 Ndërtimi i rrugëve në lagjen Emshir – Lot 8 – 616-019-024-511

 Furnizim me material dhe makineri për kabinetin e ndërtimtaris së shkollës “28 Nëntori” 616-19-157-121

 Vendim për ndërprerje të kontratës “sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit – pjesa e dytë” 616-19-2715-511

 Rekonstruimi i rrugëve në lagjen Arbëria – Lot 3 – 616-019-024-511

 Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatit Hajvali dhe të fshatit Mramor në Prishtinë-Punë shtesë 616-19-181/1-525 

 Furnizimi me drunjë dekorativ për oborret e shkollave 616-19-159-121

 Riparimi dhe rregullimi i ashensorëve 616-19-046-521

 Fasadimi dhe gëlqerosja në shkolla dhe objekte tjera komunale 616-19-3413-5-1-1

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të QKMF-së dhe QMU-së 616-19-165-221

 Renovimi i hapësirë lokacioni tek Drejtoria e Rrugëve – Bregu i Diellit 616-19-170-521

 Punët renovuese në ish objektin e APPK për nevojat e drejtorive të Komunës së Prishtinës 616-19-163-521

 Furnizimi dhe Mirëmbajtja e kondicionerëve në objektin e Komunës dhe institucioneve tjera komunale 616-19-074-121

 Ndërtimi i rrugicave në Teneshdoll, Besi dhe Vranidoll-Punë shtesë 616-19-190-536

 Pastrimi i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-19-080-211

 Furnizimi me pajisje teknologjike për nevojat e Komunës së Prishtinës Lot 1 616-19-161-111

 Furnizimi me pajisje teknologjike për nevojat e Komunës së Prishtinës Lot 2 616-19-161-111

 Furnizimi me pajisje teknologjike për nevojat e Komunës së Prishtinës Lot 3 616-19-161-111

 Furnizimi me pajisje bletare 616-19-172-121

 Furnizimi i bibliotekave shkollore me libra Lot I dhe Furnizimi me libra për bibliotekën Hivzi Sylejmani Lot II 616-19-021-111

 Shërbime për artist të artit në hapësira publike për veprën numër 1 616-19-202-225

 Organizimi i aktiviteteve për festa e fundvitit “Prite n’shesh” 616-19-204-225

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 2 616-19-152-211

 Furnizimi dhe instalimi i nxehjes qendrore në objektin e stacionit Prishtina 2 të BPZ-së në Prishtinë 616-19-169-121

 Rrënimi i objekteve të ndërtuara pa leje – procedurë emergjente 616-19-201-5-2-5

 Projektime për ndërtime të larta 616-19-111-221

 Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve (drunjve) në hapësirat e qytetit dhe parqet(pyllëzimi urban) 616-19-144-121

 Digjitalizimi i institucioneve shëndetësore – Lot 1 616-19-143-1-2-1

 Digjitalizimi i institucioneve shëndetësore – Lot 2 616-19-143-1-2-1

 Pilotimi i projektit – Pikat ushqyese për qenët endacak 616-19-195-125

 Mirëmbajtja e ngrohjes qendrore në shkolla dhe institucionet tjera komunale 616-19-203-215

 Ndërtimi i infrastrukturës për rrugët në lagjen e Ramabajve-Hajvali 616-19-151-521

 Organizimi i punëtorive lidhur me informimin e akterëve me interes për kriteret e eficiençës se energjisë ne ndërtesa 616-19-174-236

 Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse Gr 1 616-19-178-521

 Mirëmbajtja emergjente e rrugëve rurale – Lot 1 616-19-205-215

 Mirëmbajtja emergjente e rrugëve rurale – Lot 2 616-19-205-215

 Mirëmbajtja emergjente e rrugëve rurale – Lot 3 616-19-205-215

 Renovimi dhe inventarizimi i objektit Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve si dhe disa qendra tjera 616-19-176-521

 Furnizim me rekuizita sportive 616-19-014-1-2-1

 Sigurimi fizik i objekteve të kujdesit primar shëndetësor në Prishtinë 616-19-206-215

 Pastrimi i objekteve shkollore Abdyl Frashëri, 7 Shtatori, Prenk Jakova, Eqrem Qabej, Hoxhë Kadri Prishtina, Gjimnazi Matematikor, Shkolla Model 616-19-154-211

 Ndërtimi i bazës së monumentit “New Born” 616-19-189-521

 Furnizimi, mirëmbajtja dhe servisimi i aparateve kundër zjarrit 616-19-168-121

 Ndërtimi i aneksit të cerdhes në Besi 616-19-158-521

 Furnizim me dhurata të vitit të ri për Komunën e Prishtinës 616-19-207-136

 Furnizim me veshmbatje për Administratë, Inspekcion dhe Kuzhinën Qendrore për Institucionet Arsimore 616-19-166-211

 Rrënimi i objekteve të ndërtuara pa leje 616-19-107-5-2-1

 Rregullimi i ambientit për ekspozimin e veprave të artit – Ritender 616-19-121/1-521

 Renovimi i banesës së djegur-Banesat e Veteranëve, Fusha e Pajtimit 616-19-193-521

2018

Sanimi i rrëshqitjeve të dheut 616-18-057-236

Furnizimi me libra për Drejtorin e Kulturës 616-18-063-121

 Furnizim me Dru 616-18-034-121

 Ndërtimi i rrugëve në brendësi të Fshatit Slivovë 616-17-146-521

 Furnizim me qumësht për punëtorët e Komunës së Prishtinës 616-18-005-121

Furnizim me material Administrativ Shëndetësorë 616-18-044-121

 Furnizimi me pelet 616-18-561-1-2-1

 Furnizimi me qumësht për nxënësit e shkollave – niveli i ulët prej klasës së I-V-të 616-17-129-11

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të Komunës – pjesa e II-të 616-17-004-2-2-1

 Furnizimi me material elektrik, material hidrosanitar, material të bravarisë, vegla dhe rroba pune për nevojat e Komunës 616-18-1943-1-2-1

 Manifestimi i ditëve ndërkombëtare mjedisore sipas kalendarit mjedisor 616-18-039-236

 Furnizimi me dy instrumente gjeodezike për monitorimin dhe kontrollimin e objekteve ndërtimore 616-18-3086-1-2-1

Dezinsektimi hapësinor i Komunës së Prishtinës 616-18-1147-2-1-1

 Furnizimi i institucioneve parashkollore me material didaktik 616-17-4261-1-2-1

 Furnizimi me pajisje elektronike, elektrike dhe mekanike 616-18-059-121

Furnizim me tepi për çerdhe 616-18-046-136

Mirëmbajtja, servisimi i paisjeve të TI-së, Komunës, shkollave dhe Institucioneve tjera komunale 616-18-049-2-2-1

 Deratizimi i podrumeve dhe garazheve publike në qytetin e Prishtinës 616-18-036-211

 Deratizimi i podrumeve dhe garazheve publike në qytetin e Prishtinës lot 2 616-18-036-211

 Furnizim, montimi dhe testimi i dy aparateve për dhënje të biletave për nevoja të QKMF-së 616-18-004-121

 Furnizimi dhe vendosja e shtyllave antiparking për lirimin e hapësirave publike dhe gjelbruese 616-18-055-221

 Ofrimi i shërbimeve të përkthimit 616-18-67-221

 Renovimi i objekteve të trashëgimisë kulturore 616-18-066-521

 Renovimi i zyreve në objektin e vjetër të Komunës 616-18-047-521

 Furnizim për zyre me material të shtypur dhe materiale tjera 616-18-003-136

 Sigurimi, vendosja e pajisjeve dhe shërbimet e monitorimit të sistemit të alarmit ndaj thyerjeve – vjedhjeve dhe intervenimit me patroll mobile për tri Njësi të Qendrës pë Punë Sociale 616-18-40-236

 Pastrimi i objekteve të Komunës së Prishtinës – Objekti i vjetër i Komunës, Objekti i Inspekcionit, Objekti i Arkivit Komunal, Objekti i Qendrës për Punë Sociale si dhe Objektet tjera sipas nevojës 616-18-82-252

 Pastrimi i ambienteve të trashëgimisë në objektin e ish-konsullatës dhe objektet përcjellëse 616-18-58-236

 Mirëmbajtja, furnizimi dhe rregullimi i 16 (gjashtëmbëdhjetë) pikave të sistemit të alarmit publik 616-18-516-2-2-1

 Furnizimi i bibliotekave shkollore me libra 616-18-035-121

 Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga e Ulqinit Aneks i kontratës me datë 13/06/2018 616-17-144-525-1

 Rikonstruksioni, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjeve sanitare dhe rikonstruksioni i dyshemeve në Institucionet Arsimore Llot I  616-18-022-521

 Rikonstruksioni, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjeve sanitare dhe rikonstruksioni i dyshemeve në Institucionet Arsimore Llot II  616-18-022-521

 Rikonstruksioni, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjeve sanitare dhe rikonstruksioni i dyshemeve në Institucionet Arsimore Llot III  616-18-022-521

 Ndërtimi i rrugëve Evlija Çelebi, Luan Qelaj dhe Halil Alidemaj 616-18-56-521

 Renovimi i garazhës së Trafikut Urban faza e II-të 616-18-085-525

 Rregullimi dhe rrethimi i varrezave të Komunës së Prishtinës 616-17-120-521

 Ndërtimi i rrugës Rimanishtë-Siqevë 616-17-134-521

 Instalimi i ngrohjes qendrore në SHFMU “Avni Rrustemi” Suteskë, SHFMU “Ganimete Terbeshi” Siqevë, në SHFMU ” Ditët e minatorit” Shashkofc dhe në SHFMU “Nexhmi Mustafa” Rimanishtë 616-17-145-521

 Mirëmbajtja e pajisjeve mjekësore 616-18-112-221

 Rikonstruimi i rrugës dhe trotuareve në rrugën Vëllezërit Fazliu 616-18-6158-5-2-1

 Vaksionimi i gjedheve, kafshëve të imëta dhe qenve shtëpiak 616-17-042-221

 Furnizim me inventar për shkolla 616-18-509-1-2-1

 Ofrimi i shërbimeve për organizime dhe manifestime kulturore rinore dhe sportive Llot I 616-18-3082-2-2-1

 Ofrimi i shërbimeve për organizime dhe manifestime kulturore rinore dhe sportive Llot II 616-18-3082-2-2-1

 Ofrimi i shërbimeve për organizime dhe manifestime kulturore rinore dhe sportive Llot III 616-18-3082-2-2-1

 Pastrimi i objekteve shkollore 616-18-001-215

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i institucioneve arsimore 616-18-931-2-2-1

 Angazhimi i përmbaruesve privat për inkasimin e gjobave komunale 616-18-2482-2-2-1

 Zgjerimi dhe modernizimi I rrjetit te ndriqimit Publik 616-18-2568-5-2-1

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-17-5437-2-1-1

Blerja e pajisje hidraulike për AKRR, gypa-zorrë dhe ekstrakt-shkumë për BPZ 616-18-009-121

 Ndërtimi i Laboratorit në SHMT “28 Nëntori” Prishtinë – faza e dytë 616-18-074-521

 Furnizimi me artikuj ushqimor për nevojat e Kuzhinës të Institucioneve Parashkollore në Prishtinë 616-18-006-111

 Furnizimi me toner për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-18-053-121

 Furnizimi dhe montimi i xhamava në shkolla dhe institucione tjera komunale 616-18-038-121

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-18-062-215

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e parë 616-18-015-211

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e tretë 616-18-015-211

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e katërt 616-18-015-211

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e pestë 616-18-015-211

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e gjashtë 616-18-015-211

 Furnizim me paisje elektronike, elektrike dhe mekanike Llot III-Ritender 616-18-059-136

Rregullimi i vendeve të kontejnerve në zonën urbane të qytetit 616-18-029-521

 Revitalizimi i shkallëve dhe ndërtimi i mbikalimit në lagjën Arbëria 616-17-139-511

 Ndërtimi i rrugëve në lagjen Myrtaj, Bekaj, Bahtirovit dhe Nezirovit në fshatin Busi si dhe Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc Llot I 616-17-138-511

 Ndërtimi i rrugëve në lagjen Myrtaj, Bekaj, Bahtirovit dhe Nezirovit në fshatin Busi si dhe Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc Llot II 616-17-138-511

 Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë 616-17-142-521

 Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga e Ulqinit 616-17-144-521

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve III Llot I 616-17-147-221

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve III Llot II 616-17-147-221

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve III Llot III 616-17-147-221

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve III Llot IV 616-17-147-221

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve III Llot V 616-17-147-221

 Ndërtimi i mureve rezistuese ndaj rrëshqitjes së dheut dhe vërshimeve 616-17-116-521

 Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin e Komunës së Prishtinës 616-17-132-521

 Furnizim me qizme për punëtorët e brigadës së zjarrfiksave 616-17-140-136

 Furnizimi me makineri, paisje për kamion dhe barjten e makinerisë e BPZ-së 616-17-143-136

 Furnizimi me 10 aparata fotografik profesional për nevoja të Komunës 616-18-86-121

 Sanimi dhe asfaltimi i rrugës Fehmi Lladrovci-Prishtinë 616-17-141-521

 Mirëmbajtja e semaforëve, invertorëve dhe pajimeve akustike për të verbërit në qytetin e Prishtinës 616-17-111-211

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 1” 616-18-065-1-2-1

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 2” 616-18-065-1-2-1

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 3” 616-18-065-1-2-1

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 4” 616-18-065-1-2-1

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 5” 616-18-065-1-2-1

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 6” 616-18-065-1-2-1

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 7” 616-18-065-1-2-1

 Ndërtimi i rrugës lidhëse me rrugët: Fatime Sokoli, Vehap Shita dhe Tahir Zajmi 616-18-86-521

 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriçimit publik – Faza II 616-18-080-521

 Furnizim me llaptop, projektor dhe aparate fotokopjuese për institucionet arsimore 616-18-043-121

 Furnizim me fotokopje, llaptop dhe projektor për institucionet arsimore aneks i kontratës me datë 11/09/2018 616-18-043-121

 Rikonstruimi i rrugës Eqrem Qabej nga udhëkryqi i Katerdralës deri tek Udhëkryqi i Mensës së studentëve si dhe rikonstruimi i rrugës Shkodra, Rasim Kiçina dhe Fan Noli në lagjen Tasligje 616-18-071-521

 Furnizimi me material pedagogjik shkollor – Shtëpia Botuese Libri Shkollor 616-18-100-125

 Furnizimi me material pedagogjik shkollor – Dukagjini 616-18-099-125

 Kryerja e shërbimeve të ankandit publik 616-18-101-221

 Riparimi dhe rregullimi i ashensorëve 616-18-91-521

 Furnizimi me ekuizita sportive për shkollat e Komunës së Prishtinës 616-18-008-121

 Mirëmbajtja dhe pastrimi i objektit të ri komunal dhe disa institucioneve tjera komunale 616-18-81-221

 Furnizimi me makineri, pajisje për bartjen e mbeturinave 616-18-079-111

  Pastrimi i ambienteve të trashëgimisë në objektin e ish-konsullatës dhe objektet përcjellëse – ANEKS

Shpimi i puseve dhe ndërtimi i sistemit të ujitjes për gjelbrim 616-18-078-5-2-1

 Ndërtimi i konstruksioneve metalike për përvjetorin e arkitektit Rexhep Luci 16-18-6534-5-3-6

 Furnizimi i ambulancave për nevojat e QKMF-së dhe QMU 616-18-088-121

 Ndërtimi i parkut në Mat 616-18-076-521

 Regjenerime Urbane – Rregullimi i oborreve të shkollave “Elena Gjika” dhe “Dardania” 616-18-105-521

Furnizim me inventarë për nevojat e Institucioneve Shëndetësore dhe sociale 616-18-5681-1-2-1

 Ndërtimi i sallës së edukatës fizike të shkollës “Avni Rrustemi” Mramor 616-18-095-521

 Furnizimi me pajisje të IT-së – Lot I 616-18-050-121

 Furnizimi me pajisje të IT-së – Lot II 616-18-050-121

 Hartimi i projekteve për objekte, plotësim i objekteve për projekt dhe shqyrtim i konstruksionit nga aspekti i stabilitetit dhe funksionalitetit 616-18-094-221

Furnizimi dhe montimi i totemave, sinjalizuesve turistik 616-18-75-121
Hartimi i projekteve për implementimin e standardit për siguri dhe mbrojtje të lëndës arkivore 616-18-107-212
 Furnizime me material të shtypur dhe materiale tjera të cilat nuk janë të përfshira në kontratën e AQP-së 616-18-102-11
 Aneks kontratë – Ndërtimi i kanalizimit fekal tek Rezonanca, ndërtimi i kanalizimit fekal, atmosferik si dhe ujësjellësit në rrugën Bedri Pejani&Andrea Gropa, ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën Meto Bajraktari&Cajupi 616-17-113-521
Furnizimi dhe montimi i kaldasë në shkollën “Mehmet Xhevori” 616-18-97-136
 Rekonstruktimi i rrugës Ndue Për lleshi dhe rrugës Shaqir Igrishta 616-18-5817-5-2-1
 Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 616-18-007-1-1-1
 Asfaltim i rrugës Matiqan, Butovc, Kolovicë 616-18-3470-5-1-2
 Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fushave sportive 616-18-89-521
 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto I – 616-18-5536-1-1-1
 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto II – 616-18-5536-1-1-1
 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto III – 616-18-5536-1-1-1
 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto IV – 616-18-5536-1-1-1
Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto V – 616-18-5536-1-1-1
 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto VII, VIII, IX – 616-18-5536-1-1-1
 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto X – 616-18-5536-1-1-1
 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto XI – 616-18-5536-1-1-1
Pastrimi dhe dezinfektimi emergjent i podrumeve dhe garazhave në rrugën B 616-18-137-236
 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot I – 616 18 149 525
 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot II – 616 18 149 525
 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot III – 616 18 149 525
 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot IV – 616 18 149 525
 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot V – 616 18 149 525
 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot VI – 616 18 149 525
 Ndërtimi i hyrjes në Kino Armata 616-18-8513-5-3-6
 Trajtimi i qenëve endacak 616-18-7726-2-2-1
 Organizimi i panairit “Blej Shqip 2018” 616-18-142-236
 Pastrimi i shkollave 616-18-152-225
 Vazhdimi i ndërtimit të rrugës Sharban-Koliq 616-18-109-511
 Ndërtimi i rrugës nga Flotacioni lagja Vakovc-Marevc 616-18-108-511
 Rregullimi i varrezave të dëshmorëve në Viti të Marecit-Prishtinë 616-18-110-521
 Furnizimi me inventar për drejtorinë e pronës 616-18-118-1-3-6
 Sanimi i kanalizimit fekal (ujërave të zeza) në rrugën B 616-18-126-525
 Rikonstruimi i rrugëve “Holgen Petersen” dhe “Ulëza” 616-18-068-521
 Inçizimet Gjeodezike për zonat Çagllavicë dhe Hajvali 616-18-103-221
 Furnizimi dhe montimi me pajisje për Qendrën Kulturore Kino Armata 616-18-6760-1-1-1
 Riparimi i shkallëve përreth ndërtesavve kolektive 616-18-7885-5-2-1
 Çvendosja vertikale e gypit metalik të sistemit të ujitjes “Iberc Lepenc” në Kalabri 616-18-064-5-2-1 
 Furnizim me pije dhe artikuj të tjerë për nevojat e Byfes së Komunës 616-18-153-121
 Vlerësimi Strategjik Mjedisor për Planin e Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban 616-18-144-236
 Rrethrrotullimi Lakrishtë-Rrethrrotullimi Arbëri 616-18-010-512
Renovimi i ndërtesa për mbrojtje të trashëgimisë kulturore 616-18-77-521
 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 20: Lagja Bekaj-shkolla amë “Isa Boletini”-Busi dhe anasjelltas 616-18-045-211
 Deponia e mbeturinave prapa Shkollës Model 616-18-130-521
 Furnizim me material shpenzues për RO-kabinetit 616-18-065/1-1-2-1
 Furnizimi me material shpenzues për shërbime stomatologjike 616-18-123-111
 Furnizimi me perde për institucionet Arsimore 616-18-132-136
 Sanimi-ngritja e kapakëve të pusetave në rrugët dhe trotuaret në Komunën e Prishtinës 616-18-139-5-2-1
 Ndërtimi i krahut të rrugës dhe kanalizimit fekal te lagja Leci-Prugovc 616-18-9227-5-3-6
 Dekorimi i qytetit për festa të fundvitit 616-18-115-2-2-1
 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriqimit publik – Faza II 616-18-5192-5-2-1