Republika e Kosoves

Prishtinë

Kushtet ndërtimore

 Konkluzion – Korigjohen, Kushtet ndërtimore 05-350/02-166264 dhe 05-350-166264/1

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-138663/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-184067/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-165536/21

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-189394/21

 Korigjim i vendimit për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-64159/20 dt. 29.09.2020

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-176201/21

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-140029/21

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 nr. 350/02-79189/19 dt. 09.09.2020

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-70864/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-140120/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0076230/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-035/02-35935/21

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-142534/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-153728/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-144312/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-125932/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-120799/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-96635/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-72936/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-65677/21

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/02-6998/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-145489/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-60352/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-356-40306

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-10121/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-75102/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-78929/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-10855/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-58983/21

 Vendimin për ndryshim dhe plotësim të kushteve ndertimore me nr 05-350/03-301774/19

 Vendimin për ndryshim dhe plotësim të kushteve ndertimore me nr 05-350/02-151181/19

 Vendim për shfuqizimin e vendimit 05 nr. 350/02-49240/21 dt. 31.05.2021 dhe ri-caktimin e kushteve ndërtimore

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-120716/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-113763/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-109821/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-105103/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-98725/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-73606/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-73336/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-71418/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-66746/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-65677/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-65160/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-54058/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-214419/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-216060/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/01-28116/21

 Vendimin për Korigjim të kushteve ndertimore 05-350/02-211850/20

 Vendimin për ndryshim dhe plotësim të kushteve ndertimore 05-350/02-160707/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-106721/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-105729/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-64651/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-83840/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-81528/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-80589/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/01-61406/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/01-35802/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/04-33359/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/03-81670/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-99702/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-35483/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-71120/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-233019/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-11129/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-39087/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-39651/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-79842/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-80458/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-38124/21

 Vendim për plotësim/ndryshimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/03-188232/20 dt. 04.12.2020, miratimin e kërkesës 05 nr. 350/03-92278/21 dt. 24.05.2021 dhe ricaktimin e kushteve ndërtimore

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për ndërtimin e kompleksit me ndërtesa të përkohshme afariste 05 nr. 350/02-231500/20 dt. 17.12.2020

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 nr. 350/02-0091385/18 dt. 18.07.2018

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-221666/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-81861/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-78920/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-70803/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-75715/21

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 nr. 350/02-147459/20 dt. 14.09.2020 dhe vendimit 05 nr. 350/02-170333/20 dt. 15.02.2021

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-61867/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-61160/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-59174/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-57232/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-58836/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-56908/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-55649/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-54046/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-41429/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-29532/21

 Vendim për miratim të ndryshimit dhe plotësimit të zgjidhjes urbane të miratuar me vendimin 05 nr.350-4138 dt.20.03.2013 e kushteve ndërtimore

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-31790/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për ndërtesë të përkohshme 05-350/02-66875/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-51965/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-211850/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/05-49339/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-43227/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-61867/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-35860/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-49240/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-60028/20

 Vendim për miratimin e kërkesës 05 nr. 350/02-292605/19/7 dt. 24.03.2021 për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit për caktimin e kushteve ndërtimore, 05 nr. 350/02-292605/19 dt. 23.02.2021, shfuqizimin e vendimit, pranimin e palës në procedurë dhe ri-caktimin e kushteve ndërtimore

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-78940/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-61655/21

 Vendim për shfuqizimin e aktit administrativ vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-229911/20 dt. 24.12.2021, dhe ri-caktimin e kushteve ndërtimore

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-235747/19 dt. 14.07.2020

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-64651/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-53856/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-48238/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-47855/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-45413/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-10453/21

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-204583/19 dt. 14.05.2021

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-37315/21

 Vendim për miratimin e kërkesës 05 Nr. 351/05-25467/21 dt.09.02.2021, për rishqyrtimin të procedurës, shfuqizimin e aktit administrativ “Vendim për refuzimin 05 Nr. 350/02-34499/20 dt. 04.03.2020 dhe caktimin e kushteve ndërtimore

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/03-216395/20 dt. 24.11.2020

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/02-246903/19/01

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-239395/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-179288/20

  Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-56326/19 dt. 12.04.2019

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-179627/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-169141/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-150203/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-27218/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-21010/21

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-14079/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-236449/19

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-14932/21 dt. 12.03.2021

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-16395/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-236946/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-18947/21

 Vendim për anulimin e vendimit 05 nr.350/02-254118/19/1/2 dt. 21.12.2021 dhe ricaktimin e kushteve ndërtimore

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-47837/20

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-30372/18 dt. 07.03.2019

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-113559/20

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-14932/21

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-219000/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-206874/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-183374/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-170333/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/05-74227/20

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të vendimit të kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-291265/19 dt. 20.05.2020 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-292605/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-3974/21

 Vendim për miratimin e kërkesës 05 nr. 350/03 – 19391/20 dt. 24.01.2020 për ndryshimin plotësimin dhe zgjerimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-0166670/17, të dt.06.11.2017 dhe pranimin e palëve në procedurë

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-209448/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-238649/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-17782/20/1

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-150423/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-90343/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-312807/9

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-254118/19/1/2

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-153101/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-75118/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-131074/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-181959/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-199411/20

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 nr. 350/02-59243/20 dt. 07.05.2020

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-59369/20

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 nr. 350/02-26835/19 dt. 18.06.2019

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-64675/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-59369/20

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 Nr. 350/02-0280267/18 dt.24.04.2019

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 Nr. 350/02-26835/19 dt.18.06.2019

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-188232/20

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 Nr. 350/02-114867/20 DT. 05.10.2020

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-129892/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-76659/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-128624/20

  Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 Nr. 350/02-129427/20 DT. 18.09.2020

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-128624/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-229911/20

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-149104/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-142618/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-87316/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-75229/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-222312/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-75072/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-157945/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-181432/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-152524/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-167589/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-155808/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-154530/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-62240/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-66996/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-92834/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-44076/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-153182/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-150038/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0141103/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-99834/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-293181/19/2

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-51842/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-114867/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-64159/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-140962/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore për ndërtesë të përkohshme 05-350/02-118697/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-146724/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-124830/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-126369/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-124447/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-160721/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-147785/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-124035/20/1

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-351/02-154926/20

Vendim vazhdimi i afatit të vlefshmërisë Vendimit të kushteve ndërtimore 05-350/02-154396/19 dt. 20.09.2019

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-315390/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-136624/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-129427/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-147459/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-81555/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-301774/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-83932/20

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-311965/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-79189/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-119221/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-288692/19 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-11425/20 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-98969/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-81743/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-74893/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-69637/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-95281/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-71531/20

Vendim mbi anulimin e vendimit 05-350/02-0222986/17 dt. 2012.2019

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-307397/17

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-290697/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-310874/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-147909/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-311708/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-313556/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-75596/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-44558/20

Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 05 Nr. 350/02-100974/19 DT. 03.10.2019

Vendim për miratimin e ndryshimit, plotësimit dhe korigjimit të aktit administrativ “Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore” 05 Nr. 350/02-142534/19 dt. 26.11.2019

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-59243/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-183278/18

Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të aktit administrativ “Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore” 05 nr. 035/02-39984/19, të datës 12.06.2015

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-240634/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-256708/17

 Vendim për ri-caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-261816/19

 Vendim për miratimin e kërkesës për plotësim dhe ndryshim të vendimit 05 nr.350/02-0123237/17 dt. 18.08.2017 dhe Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-0299521/18 dt. 11.06.2019, shfuqizimin, përkatësisht anulimin e pjesshëm të tyre, pranimin e palës në procedurë dhe ricaktimin e kushteve ndërtimore

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-291265/19

Vendim për miratimin e kërkesës për plotësim dhe ndryshim të vendimit 05 nr.350/02-179143/19 dt. 26.09.2019, shfuqizimin e vendimit 05. nr.350/02-179143/19 dt 26.09.2019 dhe ri-caktimin e kushteve ndërtimore

Vendim për refuzimin e kërkesës 05-350/02-282700/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-306475/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-291117/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-105098/19

Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të aktit administrativ “Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore” 05 nr. 035/02-300193/19, të datës 07.02.2020

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-118730/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-44226/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-43478/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-66190/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-61979/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-53212/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-70487/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-27081/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-44391/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-315412/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-21521/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0307397/17

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-204583/19 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-36939/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-59021/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-50445/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-4140/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-21410/20

Vendim mbi anulimin e vendimit 05 nr. 350/02-0222986/17 dt. 20.12.2019

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-270428/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-195569/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-28302/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-27278/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-15207/20

 Vendim për miratimin e ankesës 05 nr. 070/01-19437/20 dt. 24.01.2020 kundër vendimit 05 nr. 350/02-287619/19 dt. 20.12.2019 për refuzimin e kërkesës, shfuqizimin e tij dhe caktimin e kushteve ndërtimore

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-209995/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-160707/19

Vendim i miratimit të kërkesës për ndryshimin, plotësimin dhe zgjerimin e vendimit të kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-0259372/18 dt. 11.12.2018 dhe pranimin e palëve në procedurë

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-230796/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-296055/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-309745/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-49078/19

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të kushteve ndërtimore 05 nr. 035-39984, të datës 12.06.2015

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-12506/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-12520/20

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-186302/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-132460/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-243388/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-300193/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-306460/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-242212/19

Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-100974/19, të datës 03.10.2019

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-304461/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-224787/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-238415/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-10943/20

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-103380

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-243643/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-208114/19 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-309747/19 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-271088/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-110980/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-315918/19

 Vendim për miratimin e kërkesës për plotësim dhe ndryshim të vendimit 05 nr.350/02-179143/19 dt.26.09.2019, shfuqizimin e vendimit 05 nr.350/02-179143/19 dt.26.09.2019 dhe ri-caktimin e kushteve ndërtimore

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-223693/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-279159/19  

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-307604/19  

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-307590/19 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-147628/19  

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-250902/19 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-152229/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-227953/19 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-260553/19 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-131942/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-179624/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-230425/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-279180/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-279157/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-070/01-0286307/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0236603/18

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-246915/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0222986/17

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-169130/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-246915/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-166555/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-267111/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-151181/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-199518/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-284707/19

Vendim për shfuqizimin e aktit administrativ “Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore” 05 nr. 350/02-0286859/18 dt. 30.04.2019 dhe për caktimin e kushteve ndërtimore

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-165383/19   

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-79207/19   

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-244341/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-258214/19   

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-213285/19 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-161593/19  

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-210579/19 

 Vendim për ri-caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-314611/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-197531/19 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-188762/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-142534/19 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-196475/19 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-209189/19 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-100974/19 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-226943/19 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-190423/19 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-154396/19 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-185016/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-33905/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-179143/19 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-123307/19 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0043747/18 

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-133262/19

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-162952/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-25323/19

  Vendim për miratimin e kërkesës 05 nr. 350/03-131425/19 dt. 07.06.2019, për rishqyrtimin e vendimit 05 nr. 350/02-0264680/18 dt. 29.11.2018, mbi refuzimin e kërkesës për kushte ndërtimore 05nr. 350/02-0264680/18 dt.02.11.2018, shfuqizimin e vendimit refuzues dhe caktimine  kushteve ndërtimore

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-166770/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/01-187845/19

 Vendim për miratimin e kërkesës 05 nr. 070/01-131323/19 dt. 07.06.2019 për ndryshimin dhe plotësimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-0055509/18 dt. 03.08.2018, shfuqizimin e tyre dhe ri-caktimin e kushteve ndërtimore

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-148204/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-104521/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-150624/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-153069/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0231382/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-88119/19

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-133900/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-155484/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-32414/19

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-153731/19

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-93573/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-150934/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-85655/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0271198/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-127204/19 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0281412/18 dhe 05-350/02-0281166/18, të datës 28.02.2018

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-66950/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-27623/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-175425/18/2

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-131665/19 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-136580/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-154256/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-103452/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-67563/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-121120/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-152386/19

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-135710/19

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-112159/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-91316/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-104265/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-84784/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-82283/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-126316/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-76687/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-81518/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-76258/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-104428/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-314611/16

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-26835/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0265331/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0220219/17 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-30771/19 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0299521/18 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-97375/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-67599/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-111120/19

 Ankesë lidhur me Kërkesën 05-350/02-76258/19, dt.02.04.2019

 Përgjigjje për – Ankesë lidhur me Kërkesën 05-350/02-76258/19, dt.02.04.2019

 Lista e banorëve për – Ankesë lidhur me Kërkesën 05-350/02-76258/19, dt.02.04.2019

 Ankesë në Kushtet Ndërtimore të propozuara në parcelen kadastrale 38-1, ZK.Matiçan, Lagja Mati 1

 Përgjigjje për – Ankesë në Kushtet Ndërtimore të propozuara në parcelen kadastrale 38-1, ZK.Matiçan, Lagja Mati 1

  Lista e banorëve për – Ankesë në Kushtet Ndërtimore të propozuara në parcelen kadastrale 38-1, ZK.Matiçan, Lagja Mati 1

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-90980/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-81687/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0239807/19

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-314611/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-85651/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-19762/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-79669/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-63103/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0292013/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0266244/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-45008/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0167077/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-37247/19

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-050865/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0286859/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-60414/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0280267/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0283691/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-68319/19

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-48526/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-56326/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-60414/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0193051/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0274726/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0302664/19

 Vendim për ndryshimi e aktit administrativ “Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore” 05 nr. 350/02-0144503/18 dt. 05.03.2019

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-057874/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-052428/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0282676/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-52147/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-32596/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0289212/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0300472/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0299553/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0297951/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0300472/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-37848/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0297951/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0257800/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0144503/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0293982/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0284323/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-4470/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0245357/19

 Vendim për ndryshimin, plotësimin dhe korigjimin e vendimit për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-0139087/18 dt. 23.10.2018

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-0194539/18 dt. 13.12.2018

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-0202511/18 dt. 30.11.2018

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-030372/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-026849/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0222658/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0281412/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-07737/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-05915/19

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0302207/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0300049/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0236302/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0292486/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0189253/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0296082/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0257836/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0276715/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0297973/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0245431/18

 Vendimi për miratimin e ndryshimit dhe plotësimit të kushteve ndërtimore, 05 nr. 350/02-0299113/17 dt. 14.05.2018, si dhe ri-caktimi i kushteve ndërtimore

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0117061/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0282180/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0196372/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0061013/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0141050/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0267483/18

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0251160/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0247222/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0280083/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0259372/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0261619/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0257545/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0144544/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0194539/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0232206/18

Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0245427/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0252391/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0200390/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0252961/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0241592/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0220328/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0258312/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0264959/18

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0192075/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0147184/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0225281/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0273929/3/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0118121/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0241250/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0140337/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0139087/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0167059/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0086601/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0141344/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0223066/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0180889/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0187250/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0224858/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0224833/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0189302/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0177037/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0178056/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0114638/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0134077/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0175506/18

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0177553/18