Republika e Kosoves

Prishtinë

Ekstraktet e procesverbaleve të dëgjimeve publike

 

 Ekstrakti i procesverbalit të dëgjimit publik për Kornizën afatmesme buxhetore për vitin 2023-2025, mbajtur më 15.06.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga sesioni i dëgjimit të përgjithshëm publik me qytetarë, mbajtur më 08.06.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga sesioni i dëgjimit publik Ndryshimi i rregullores për bashkësitë lokale, mbajtur më 28.06.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve