Republika e Kosoves

Prishtinë

Jeta Rafuna – Hasani

Emri dhe Mbiemri: Jeta Rafuna – Hasani

Viti i lindjes: 1985

Numri i telefonit:

E-mail: jetarafunah@gmail.com

Subjekti politik: LDK

Profesioni: Juriste

Përvoja e punës: Ministria e Shërbimeve Publike, Kuvendi i Republikës së Kosovës

Adresa e banimit: Taslixhe 2

Mandati: I