Republika e Kosoves

Rahovec

 Fletushka Strehimi Familjar

GAP-te-dhena-per-buxhetin-e-komuns-per-vitet-2019.20.21-dhe-22 

Informata mbi Tatimin ne Prone 

Informata mbi vleresimin e tokes per qellime te Tatimit ne Prone 

Qasja ne aktet komunale

Si ta regjistroj të drejtën pronësore që rrjedh nga vendimi i Gjykatës

Shqip:Si ta regjistroj te drejten proneesore qe rrjedh nga vendimi i Gjykates

Serbisht:Kako da upisem imovinska prava koja proisticcu iz sudske odlukeressenja

Si te regjistrohet prona e marre si dhurate

Si ta regjistroj te drejten pronsore qe rrjedh nga vendimi i gjykates

Si ta regjistroj pronen e trashëguar

Si ta regjistroj pronen e posa blere