Republika e Kosoves

Rahovec

Para së të bëni një kërkesë për Qasje në Dokumentet Publike ju lusim që se pari të verifikoni se a gjendet dokumenti i kërkuar nga ju në këtë ueb faqe zyrtare. Në qoftë se dokumentin që ju e keni kërkuar nuk është në ueb faqen e zyrtare të Komunës së Rahovecit atëherë kërkesën mund ta bëni në:

Objektin e  ri të Administratës Komunale kati I

Zyra për Informim

Haziz Krasniqi Zyrtar për shqyrtimin fillestar të kërkesave për qasje në dokumentet Publike

Rr. Dëshmorët e Pashtrikut p.n.

21000 Rahovec, Kosovë
e-mail : haziz.krasniqi@rks-gov.net ose haziz.krasniqi82@gmail.com
Tel/029/276037 çdo ditë pune prej 08:00-16:00

Informatë rreth kërkesave

Kërkesa juaj mund të jetë e shkruar ose verbale.

Në këtë përfshihet edhe kërkesa me e-mail.

Me qëllim që kërkesa të shqyrtohet saktësisht ajo duhet të përmbajë: Detaje të informacionit që ju dëshironi të shikoni (ju lutem saktësoni sa më tepër të keni mundësi) gjithashtu ju lusim që të jepni të dhënat tuaj si emrin dhe mbiemri ,adresa postare ose elektronike me qëllim që të ju njoftojmë rreth kërkesës suaj .
Sipas Ligjit për Qasje në Dokumente Publike ju nuk jeni i detyruar të jepni arsye përse po bëni kërkesë për qasje në dokumentet publike.
Zyra për Informim dhe zyrtari përgjegjës për qasje në dokumentet publike do të ju kthej përgjigje brenda 7 ditëve ashtu siç parashihet me ligjin për Qasje në Dokumentet Publike . Në këtë përgjigjeje që do ta merrni nga zyrtari përgjegjës do të informoheni për lejimin, moslejimin apo kufizimin e pjesshme të kërkesës suaj dhe atë duke u bazuar në ligjin për qasje në Dokumentet Publike .

Për më shumë shikoni Ligjin për Qasje në Dokumentet Publike

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2724
Në rast se nuk ju lejohet qasja në dokument Komuna do të ju jep informata rreth arsyet e refuzimit të kërkesës suaj.

Të dhënat  rreth kërkesave për qasje në dokumentet publike Janar-Mars 2019

8 Kërkesa të pranuara për qasje në dokumente publike  
8 Qasje të lejuara
0 Qasje e kufizuar
0 Qasje të refuzuara

Të dhënat  rreth kërkesave për qasje në dokumentet publike Janar-Dhjetor 2018

11 Kërkesa të pranuara për qasje në dokumente publike

11 Qasje të lejuara
0 Qasje e kufizuar
0 Qasje të refuzuara

Raporti 2018:Raporti vjetor per qasje ne dokumente zyrtare per vititn 2018 

Të dhënat  rreth kërkesave për qasje në dokumentet publike Janar-Dhjetor 2017

10 Kërkesa të pranuara për qasje në dokumente publike
10 Qasje të lejuara
0 Qasje e kufizuar
0 Qasje të refuzuara

Të dhënat  rreth kërkesave për qasje në dokumentet publike Janar-Dhjetor 2016

20 Kërkesa të pranuara për qasje në dokumente publike
20 Qasje të lejuara
0 Qasje e kufizuar
0 Qasje të refuzuara

Të dhënat rreth kërkesave për qasje në dokumentet publike Janar-Dhjetor 2015

6 Kërkesa të pranuara për qasje në dokumente publike
6 Qasje të lejuara
0 Qasje e kufizuar
0 Qasje të refuzuara