Republika e Kosoves

Gjilan

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi

Përbërja:

1. Alban Hyseni, kryetar i Komunës
2. Agim Lipovica, komandant i Stacionit policor
3. Agim Hyseni, përfaqësues i BIK-ut
4. Aleksander Markoviq, përfaqësues i Kishës ortodokse
5. Sali Hasani, përfaqësues i komunitetit shqiptar
6. Don Bledar Huba, përfaqësues i komunitetit katolik
7. Bojan Petroviq, përfaqësues i komunitetit serb
8. Selim Selimi, përfaqësues i komunitetit turk
9. Vebi Ramadani, përfaqësues i komunitetit rom
10. Shejh Muhamed Shehu, përfaqësues nga tarikati SAADI (Bashkësia e Shehlerëve)
11. Paulin Veliçku, përfaqësues i bashkësisë protestante
12. Emrah Ismail, kryesues i Komitetit për komunitete
13. Lindita Salihu, zyrtare për barazi gjinore
14. Albana Demiri, drejtoreshë për Arsim
15. Bejtullah Osmani, përfaqësues i sektorit të Emergjencës civile
16. Gazmend Behluli, kryetar i Këshillit të prindërve
17. Gëzim Morina, përfaqësues i FSK-së
18. Ramadan Kurteshi, përfaqësues i Këshillit Lokal për Siguri në Bashkësi
19. Sllagjan Paunoviq, përfaqësues i Këshillit Lokal për Siguri në Bashkësi
20. Bislim Salihu, përfaqësues i Këshillit Lokal për Siguri në Bashkësi
21. Fatbardh Hajrizi, përfaqësues i Këshillit Lokal për Siguri në Bashkësi
22. Milivoje Zhivkoviq, përfaqësues i Zyrës Komunale për Komunitete dhe Kthim
23. Mediana Bislimi, përfaqësuese nga OJQ
24. Heset Zymberi, përfaqësues i mediave lokale
25. Arben Keka, përfaqësues i komunitetit të personave me aftësi të kufizuar
26. Arsim Vranovci, përfaqësues i komunitetit të biznesit

…………………………………………….

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi, detyrat, përgjegjësitë dhe funksionin e vetë i kryen bazuar në Udhëzimin Administrativ Nr.27/2012 MPB-03/2012 MAPL për Këshillat Komunale për Siguri në Bashkësi.

Anëtarët e KKSB kanë mandat të njëjtë me anëtarët e Kuvendit të Komunës.

Për punën e tyre, anëtarët e KKSB paguhen nga buxheti i Komunës së Gjilanit, në shumën ekuivalente me anëtarët e Komitetit për Politikë e Financa.