Republika e Kosoves

Gjilan

Komiteti për Kulturë, Rini, Sport

  • Gentrit Murseli (LDK) – kryesues
  • Arbenita Haziri (LVV)
  • Florentina Haliti (LDK)
  • Ilir Hoti (LVV)
  • Erlehta Osmani (PDK)
  • Arta H. Nuhiu (AAK)
  • Mefail Junuzi (Nisma)

Komiteti për Kulturë, Rini, Sport dhe Çështje Gjinore është përgjegjës

Për fushat që kanë të bëjnë kulturën, rininë, sportin dhe gjininë

Ndihmon drejtorinë e linjës për hartimin e rregulloreve komunale, në pajtim me ligjet në fuqi për kulturë, rini, sport dhe barazi gjinore

Mbështet bashkëpunimin kulturë – shoqëri ,në mes të institucioneve kulturore dhe shoqërisë përreth, me institucionet publike dhe private që merren me arsimim dhe kulturë

Ndihmon në planifikimin dhe vlerësimin e nevojave që lidhen me kulturë, rini, sport dhe barazi gjinore në Komunë

Shqyrton propozimet dhe inicion planet lokale kulturore, rinore sportive dhe barazi gjinore

Propozon programet dhe projektet për autoritetet lokale dhe qendrore që kanë të bëjnë me kulturë, rini, sport dhe barazi gjinore në Komunë

Mbështet kremtimin e festave shtetërore, lokale dhe ndërkombëtare, të njohura ndërkombëtarisht dhe propozon masat e nevojshme për realizimin e programeve kulturore, rinore, sportive dhe çështje gjinore

Shqyrton programet dhe projektet të cilat subvencionohen nga Komuna dhe propozon mbështetjen e tyre eventuale

Përcjell zhvillimet ndërkombëtare që bëhen në lëmin e kulturës, rinisë sportit dhe çështje gjinore që janë me interes për komunën

Përkujdeset që trashëgimisë kulturore dhe historike të qytetit t’i kushtohet rëndësi e veçantë

Shqyrton prioritetet e programeve komunale në sferën e kulturës, rinisë ,sportit dhe çështjeve gjinore

Shqyrton programet komunale për investime kapitale kulturë, rini, sport dhe çështje gjinore në mënyrë që t’u ofrojë institucioneve kushtet e nevojshme

Shqyrton propozimet për anëtarët e Bordeve të ndërmarrjeve komunale nga sfera e kulturës dhe e sportit

Ushtron përgjegjësi tjera nëse ndryshe nuk është rregulluar me LVL dhe me Statut të Komunës.