Republika e Kosoves

Gjilan

Komiteti për Kulturë, Rini, Sport

  Emri e mbiemri Anët. i kuvendit Subjekti politik
1 Gentrit Murseli Po LDK
2 Gresa Avdiu Po LDK
3 Shkodran Shkodra jo LDK
4 Valdrin Bajrami jo LVV
5 Erestina Isufi jo PDK

 

Komiteti për Kulturë, Rini, Sport dhe Çështje Gjinore është përgjegjës për fushat që kanë të bëjnë kulturën, rininë, sportin dhe gjininë

 • Ndihmon drejtorinë e linjës për hartimin e rregulloreve komunale, në pajtim me ligjet në fuqi për kulturë, rini, sport dhe barazi gjinore
 • Mbështet bashkëpunimin kulturë – shoqëri ,në mes të institucioneve kulturore dhe shoqërisë përreth, me institucionet publike dhe private që merren me arsimim dhe kulturë
 • Ndihmon në planifikimin dhe vlerësimin e nevojave që lidhen me kulturë, rini, sport dhe barazi gjinore në Komunë
 • Shqyrton propozimet dhe inicion planet lokale kulturore, rinore sportive dhe barazi gjinore
 • Propozon programet dhe projektet për autoritetet lokale dhe qendrore që kanë të bëjnë me kulturë, rini, sport dhe barazi gjinore në Komunë
 • Mbështet kremtimin e festave shtetërore, lokale e ndërkombëtare dhe propozon masat e nevojshme për realizimin e programeve kulturore, rinore, sportive dhe çështje gjinore
 • Shqyrton programet dhe projektet të cilat subvencionohen nga Komuna dhe propozon mbështetjen e tyre eventuale
 • Përcjell zhvillimet ndërkombëtare që bëhen në lëmin e kulturës, rinisë sportit dhe çështje gjinore që janë me interes për komunën
 • Përkujdeset që trashëgimisë kulturore dhe historike të qytetit t’i kushtohet rëndësi e veçantë
 • Shqyrton prioritetet e programeve komunale në sferën e kulturës, rinisë, sportit dhe çështjeve gjinore
 • Shqyrton programet komunale për investime kapitale në kulturë, rini, sport dhe çështje gjinore në mënyrë që t’u ofrojë institucioneve kushtet e nevojshme
 • Shqyrton propozimet për anëtarët e Bordeve të ndërmarrjeve komunale nga sfera e kulturës dhe e sportit
 • Ushtron përgjegjësi tjera nëse ndryshe nuk është rregulluar me LVL dhe me Statut të Komunës.