Republika e Kosoves

Gjilan

Për Politikë e Financa

  • Shpresa Kurteshi Emini (LDK), kryesuese
  • Avdyl Aliu (LDK)
  • Nevzad Isufi (LVV)
  • Arijeta Rexhepi (LVV)
  • Riza Avdyl (PDK)
  • Hevzi Xhelili (PDK)
  • Ibish Ibishi (I PAVARUR)
  • Mimoza Kadriu Qerimi (Nisma)
  • Shemsedin Ramushi (AKR)

 

Komiteti për Politikë dhe Financa në pajtim me LVL dhe Statutin e Komunës është përgjegjës për:

shqyrtimin e të gjitha politikave, dokumenteve fiskale dhe financiare, planeve dhe iniciativave, duke përfshirë dokumentet dhe planifikimin strategjik, kornizën vjetore buxhetore afatmesme, planin vjetor të prokurimit, rregulloren vjetore për tatimet, tarifat dhe pagesat, planin vjetor të punës për auditimin e brendshëm, buxhetin vjetor afatmesëm dhe çdo ndryshim të buxhetit gjatë vitit fiskal, si dhe për marrjen e raporteve nga kryetari dhe dorëzimin e rekomandimeve në Kuvendin e Komunës.

Përpos përgjegjësive të cekura në nenin 5.1 të kësaj rregulloreje, Komiteti për Politikë dhe Financa, ushtron edhe këto përgjegjësi:

shqyrton dhe rekomandon ndihma të menjëhershme, të cilat i kalojnë autorizimet e kryetarit të Komunës dhe për këtë e njofton Kuvendin

inicion kontroll të përgjithshëm ekonomik dhe financiar për ndërmarrjet komunale përmes Bordeve mbikëqyrëse

shqyrton çështjet themelore ekonomike dhe sociale të komunës, si dhe çështjet me rëndësi të veçantë

jep mbështetje për zhvillimin ekonomik brenda komunës, duke përfshirë strukturimin ekonomik

këshillon Kuvendin, në mënyrë të përgjithshme në lidhje me zbatimin e procedurave financiare dhe ekonomike

inicion kontrollin financiar të pronës dhe të burimeve tjera të Kuvendit

shqyrton dhe propozon rendin e ditës për mbledhjet e Kuvendit të Komunës

trajton çështjet që kanë të bëjnë me shërbimet e anëtarëve të Kuvendit dhe mëditjet

shqyrton partneritetet në mes të qyteteve e komunave

ushtron të gjitha funksionet e Kuvendit të Komunës në raste emergjente, të cilat përcaktohen nga kryetari i Komunës, përpos atyre që nuk delegohen

propozon shlyerjen e borxheve

ushtron edhe përgjegjësi tjera nëse ndryshe nuk është rregulluar me LVL dhe me Statut të Komunës.