Republika e Kosoves

Gjilan

Komiteti për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit

  Emri e mbiemri Anët. i kuvendit Subjekti politik
1 Imran Haziri Po LDK
2 Leutrim Bllaca jo LDK
3 Laurant Shabani po LVV
4 Nafije Kadriu jo LVV
5 Omer Daku jo PDK

 

Komiteti për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit ushtron këto përgjegjësi:

  • Shqyrton propozim-vendimin për qasje në hartimin e planeve urbanistike, për miratim të projekt-planeve urbanistike
  • Shqyrton propozimet e Urbanizmit për prioritet dhe strategjitë e nxjerrjes, ndryshimit plotësimit dhe implementimit të planit zhvillimor komunal, urban dhe planeve rregulluese
  • Shqyrton propozim-planin e punës dhe raportin e punës të drejtorisë së linjës, para prezantimit të tij për miratim nga Kuvendi i Komunës
  • Shqyrton dhe inicion propozime për sigurimin e informatave të nevojshme lidhur me zhvillimet e ndërtimeve ilegale dhe marrjen e masave për parandalimin e tyre
  • Inicion dhe propozon masa për mbrojtjen e ambientit, me qëllim të parandalimit të ndotjes së mjedisit, si dhe të zbatimit të ligjit dhe akteve tjera nënligjore nga ky lëm
  • Shqyrton informatat mbi zbatimin e rregullave të ndërtimit dhe kontrollin e standardeve të ndërtimit, dhe propozon masa për zbatim dhe kontrollin e tyre
  • Përkujdeset dhe propozon masa për ruajtjen e objektit, të shpallura me interes arkitektonik apo historik
  • Ushtron përgjegjësi tjera nëse ndryshe nuk është rregulluar me LVL dhe me Statut të Komunës.