Republika e Kosoves

Gjilan

Komiteti për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit

  • Leutrim Bllaca (LDK) – kryesues
  • Arianit Sadiku (LVV) – z/kryesues
  • Rina Ahmeti (LDK)
  • Nezahate Agushi (LDK)
  • Xhabir Ymeri (PDK)
  • Arbnora Dermaku (AAK)
  • Sami Spahiu (AKR)

Komiteti për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit ushtron këto përgjegjësi

Shqyrton propozim-vendimin për qasje në hartimin e planeve urbanistike, propozim-vendimet për miratim të projekt – planeve urbanistike dhe atyre për miratim të këtyre llojeve të planeve

Shqyrton propozimet e Drejtorisë së Urbanizëm, Mbrojtje të Mjedisit për prioritet dhe strategjitë e nxjerrjes, ndryshimit plotësimit dhe implementimit të planit zhvillimor komunal, urban dhe planeve rregulluese

Shqyrton propozim-planin e punës dhe raportin e punës të drejtorisë së linjës, para prezantimit të tij për miratim nga Kuvendi i Komunës

Shqyrton dhe inicion propozime për sigurimin e informatave të nevojshme lidhur me zhvillimet e ndërtimeve ilegale dhe marrjen e masave për parandalimin e tyre

Inicion dhe propozon masa për mbrojtjen e ambientit, me qëllim të parandalimit të ndotjes së mjedisit, si dhe të zbatimit të ligjit dhe akteve tjera nënligjore nga ky lëm

Shqyrton informatat mbi zbatimin e rregullave të ndërtimit dhe kontrollin e standardeve të ndërtimit, dhe propozon masa për zbatim dhe kontrollin e tyre

Përkujdeset dhe propozon masa për ruajtjen e objektit, të shpallura me interes arkitektonik apo historik

Ushtron përgjegjësi tjera nëse ndryshe nuk është rregulluar me LVL dhe me Statut të Komunës.