Republika e Kosoves

Gjilan

Komiteti konsultativ për persona me aftësi të kufizuara

Përbërja:

 • Anita Ademi, kryesuese
 • Arben Keka
 • Fatmir Shurdhani
 • Leotrim Murti
 • Fitore Redenica
 • Shefki Daku
 • Arbresha Ibrahimi

 

Kompetencat:

 • Ofrimi i propozimeve për rregullore të ndryshme dhe akte tjera të brendshme për fushën e aftësisë së kufizuar
 • Koordinimi i politikave, programeve dhe proceseve në lidhje me çështjen e aftësive të kufizuara dhe zhvillimi i hulumtime në fushën përkatëse
 • Analizojnë çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimin e peronave me aftësi të kufizuar dhe të drejtat e tyre
 • Definimi i prioriteteve dhe masave të nevojshme që duhet të ndërmerr nga Kuvendi i Komunës dhe Shoqëria Civile për përmirësimin e situatës së tanishme në lidhje me peronat me aftësi të kufizuar në secilin sektorë
 • Hulumtime të ndryshme, mendime dhe ide rreth iniciativave të ndërmarra nga Kryetari i Komunës, Komitetet e përhershme apo edhe Kuvendi i Komunës në fushën e Personave me aftësi të kufizuar
 • Paraqitja e pikëpamjeve dhe mendimeve të qytetarëve te Kryetari i Komunës dhe Kuvendi i Komunës
 • Përcjell dhe kujdeset për procedurat nëpër të cilat duhet të kalojnë dokumentet nga sfera e personave me aftësi të kufizuar, të cilat në pajtim me dispozitat ligjore miratohen në Kuvendin e Komunës.
 • Kryen edhe punë të tjera të cilat dalin nga fusha e Personave me aftësi të Kufizuar.