Republika e Kosoves

Gjilan

Komiteti për Shërbime Publike, Banim, Mbrojtje dhe Shpëtim

  • Antigona Kqiku (LDK) – kryesuese
  • Isa Avdyli (AAK) – z/kryesues
  • Refik Shala (LDK)
  • Arbëreshë Kryeziu Hyseni (LVV)
  • Shefik Surdulli (PDK)
  • Azize Ramadani (PDK)
  • Ardiana Biçkaj (Nisma)

Komiteti për Shërbime Publike, Komunale, Mbrojtje dhe Shpëtim është përgjegjës:

Këshillon dhe konsultohet me drejtoritë e linjës

Shqyrton planet dhe raportet e punës së drejtorive të linjës

Përcjell zhvillimin dhe zbatimin e planeve të veprimit, në lidhje me shfrytëzimin e shërbimeve dhe veprimeve

Shqyrton propozimet për Bordin e drejtorëve dhe për ndërmarrjet publike që kryejnë shërbime komunale

Monitoron dhe vlerëson efikasitetin e metodave dhe procedurave për ofrimin e shërbimeve; cakton burimet në përputhje me rrethanat

Shqyrton programet e ofrimit të shërbimeve për ujë dhe projektet për menaxhimin e ujërave të zeza

Shqyrton buxhetin e propozuar vjetor për shërbime, parashikimet e fondeve të nevojshme për personel, mallra dhe shërbime dhe investime

Shqyrton raportet për Kuvendin e Komunës, për sistemet operative dhe përmirësimet

Këshillon dhe konsultohet në lidhje me çështjen e mbledhjes së kuotave në arkëtim në të gjitha ndërmarrjet shërbyese

Shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me transportin publik dhe propozimet strategjike për rrugët lokale

Shqyrton programet për ndërtimin dhe rindërtimin e infrastrukturës

Shqyrton realizimin e projekteve të infrastrukturës

Shqyrton kërkesat e komuniteteve për ndërtimin e infrastrukturës

Monitoron realizimin e programeve për parqet, fushat rekreative dhe të argëtimit, shëtitoret publike, hapësirat publike të Komunës etj

Propozon masat e veçanta për mbrojtjen nga zjarri dhe fatkeqësitë tjera natyrore, kujdeset për zbatimin dhe përparimin e këtyre masave

Shqyrton planet e veçanta dhe i propozon drejtorisë së linjës dhe Kuvendit të Komunës nxjerrjen e planit për mbrojtje nga zjarri dhe fatkeqësitë tjera natyrore, në mbështetje të vlerësimit të rrezikut nga zjarri dhe fatkeqësitë tjera natyrore në pajtim me udhëzimet e lëshuara nga Ministria

Ushtron përgjegjësi tjera nëse ndryshe nuk është rregulluar me LVL dhe me Statut të Komunës.