Republika e Kosoves

Gjilan

Komiteti për Zhvillim Ekonomik dhe Agrokulturë

  • Burim Berisha (LDK) – kryesues
  • Shadije Rexhepi (LDK) – z/kryesuese
  • Mizafere Ismajli (LDK)
  • Besnik Shala (LVV)
  • Krenare L. Kqiku (LVV)
  • Burhan Isufi (PDK)
  • Nazim Gagica (AAK)

Komiteti për Zhvillim Ekonomik është përgjegjës për:

Përkrahjen e programeve të zhvillimit ekonomik të komunës, përfshirë këtu organizimin e panaireve të tregtisë dhe tregjeve, inkurajimin e biznesit dhe zhvillimin e turizmit, bashkëpunimin me bizneset lokale apo të përfaqësuara në nivel lokal

Inicimin e programeve të projekteve zhvillimore ekonomike, për zonat urbane dhe rurale

Shqyrtimin dhe propozimin e masave për sigurimin dhe mbrojtjen e pyjeve

Shqyrtimin dhe propozimin e masave për zhvillimin e bujqësisë

Shqyrtimin dhe propozimin e masave për zhvillimin ekonomik dhe të infrastrukturës në zonat industriale dhe në zonat e veçanta rurale

Mbështetjen e rindërtimit të pjesëve të qytetit dhe të fshatrave

Shqyrtimin e programeve të zhvillimit ekonomik në përgjithësi

Ushtron përgjegjësi tjera, nëse ndryshe nuk është rregulluar me LVL dhe me Statut të Komunës.