Republika e Kosoves

Gjilan

Komiteti për Zhvillim Ekonomik dhe Agrokulturë

Emri e mbiemri Anët. i kuvendit Subjekti politik
1 Ardita Ukshini po AAK
2 Fatmire Sinani jo LDK
3 Erbina Maloku jo LDK
4 Iliriana Uruqi jo PDK
5 Kushtrim Ibrahimi jo LVV

 

Komiteti për Zhvillim Ekonomik është përgjegjës për:

  • Përkrahjen e programeve të zhvillimit ekonomik të komunës, përfshirë organizimin e panaireve të tregtisë dhe tregjeve, inkurajimin e biznesit dhe zhvillimin e turizmit, bashkëpunimin me bizneset lokale apo të përfaqësuara në nivel lokal
  • Inicimin e programeve të projekteve zhvillimore ekonomike, për zonat urbane dhe rurale
  • Shqyrtimin dhe propozimin e masave për sigurimin dhe mbrojtjen e pyjeve
  • Shqyrtimin dhe propozimin e masave për zhvillimin e bujqësisë
  • Shqyrtimin dhe propozimin e masave për zhvillimin ekonomik dhe të infrastrukturës në zonat industriale dhe në zonat e veçanta rurale
  • Mbështetjen e rindërtimit të pjesëve të qytetit dhe të fshatrave
  • Shqyrtimin e programeve të zhvillimit ekonomik në përgjithësi
  • Ushtron përgjegjësi tjera, nëse ndryshe nuk është rregulluar me LVL dhe me Statut të Komunës.