Republika e Kosoves

Gjilan

Komiteti Konsultativ i Ekspertëve të Planifikimit Hapësinor

Përbërja:

 • Mumin Kqiku
 • Ismet Mehmeti
 • Fatos Jashari
 • Bashkim Shala
 • Ismet Azizi
 • Qendresa Bajrami Ramadani
 • Jugosllav Petroviq

 

Kompetencat:

 • Jep mendime, propozime dhe vërejtje në propozimet e kryetarit të Komunës lidhur me dokumentet e planifikimit hapësinor (Planit zhvillimor komunal, Hartat Zonale të Komunës dhe Planeve rregulluese të Hollësishme) dhe dokumentet tjera të cilat i miraton Kuvendi i Komunës.
 • Hulumtime të ndryshme, mendime dhe ide rreth iniciativave të ndërmarra nga Kryetari i Komunës, Komitetet e përhershme apo edhe Kuvendi i Komunës në fushën e Planifikimit Hapësinor
 • Paraqitja e pikëpamjeve dhe mendimeve të qytetarëve te Kryetari i Komunës dhe Kuvendi i Komunës
 • Shqyrton dhe propozon zgjidhje përkatëse për problemet e identifikuara të dokumenteve për strategjitë zhvillimore.
 • Përcjell dhe kujdeset për procedurat nëpër të cilat duhet të kalojnë dokumentet e planifikimit hapësinor të cilat në pajtim me dispozitat ligjore miratohen në Kuvendin e Komunës.
 • Kryen edhe punë të tjera të cilat dalin nga fusha e planifikimit hapësinor.